Nyheter4

SiS
Styrsö i Samverkan

Nyheter från 2019-03-07 till 2018-07-07

Publicerat 2019-03-07 **********************************************************


Rapport från forumets möte 2019-03-05

 

De flesta föreningarna hade även denna gång representanter på mötet som avhölls i Svenska Kyrkans församlingshem till gott kaffe och smörgås. Följande diskuterades:

 

Information och kommunikation

FB-gruppen har 330 medlemmar. Hemsidan har ca 25 unika besök per dag.

 

SSiS-möte

SSiS hade haft möte med sedvanliga aktuella frågor som redovisas nedan. Den 19 mars skall hållas konstituerande möte med den nya föreningsformen. Medlemmar är föreningar på de sex öarna och avgiften 1.000,- per ö att fördela på öns föreningar. Varje ö skall ha två representanter i SSiS, ev suppleanter. Stadgar och inbjudan skall skickas ut till berörda.

Utöver Styrsö är Donsö och Kössö aktiva och Asperö har en organisation. Brännö och Vrångö deltar i viss utsträckning.

Vad gäller Demokraternas förslag om Skärgårdsråd har Alliansen i stället föreslagit att två kommunalråd från kommunstyrelsen skall deltaga i SDN:s Ö-dialog som äger rum ca 6 gånger per år. SSiS arbetar för att få politisk majoritet för detta förslag.

 

Parkeringsfrågan

SSiS haft möte enligt tidigare mötesanteckningar med P-bolaget som verkar positiva till Skärgårdsbefolkningens engagemang. SSiS verkar för att sanera antalet köer till 2 på Långedrag och 2 på Saltholmen. Även yrkas att kön till de fasta platserna skall ses över och rensas.

Det är möjligt att få tillståndsplatser på Långedrag omgående, men problemet är att obehöriga använder dessa sommartid. Ett nytt förslag är att bildelningsgrupper (minst 3 hushåll om samma bil) skall få förtur i köerna. Juridiken skall utredas och förslag till avtal tas fram.

SiS bör skriva till Västtrafik och begära översyn av busslinjer från Saltholmen till exvis V Frölunda och Sisjön. Vi följer upp.

 

Fraktstödsfrågan

Det statliga stödet har redan börjat trappas ned. SSiS har för Trafiknämnden påpekat att denna brist i infrastruktur inte skall bäras av öborna som betalar sin skatt som alla andra. Vi har rätt att kräva att detta formella fel i reglementena skall tas bort och att vi skall ha samma villkor som andra i kommunen och t ex boende i Norra skärgården. I riksdagen har David Johansson (M) framlagt en interpellation i just denna fråga.

 

Toafrågorna

Efter idogt arbete fick vi audiens hos PoN med berörda handläggare. Förvaltningen består av ett flertal enheter och är utsatt för nedskärningar i ekonomin - se rapport längre ned i denna spalt. Vi lyckades emellertid få dem att inte sätta upp den nyinköpta toaletten mitt på Bratten, utan på den gamlas plats. För Tången finns inte resurser och man har inte ens berett ärendet om placering. Båtebacken skulle tillfrågas om att hålla öppet sin toalett året om mot ersättning. Begärd skyltning skulle kunna bli föremål för utredning genom konsult på Trafikkontoret, ifall det kunde avdelas ekonomi till detta. Det är utlovat 1 styck (!) ny toalett för hela Södra skärgården till nästa år. Det föreslogs av PoN att Vrångös gästhamn skulle kunna få denna eftersom de inte kunde komma överens med Vrångö hamnförening om ersättning för hamnens toaletter. SSiS får ta upp denna fråga om fördelning av små resurser.

 

Belysningen Arbores

Ström är nu inkopplad i Finkan. Fastighetsägarföreningen har beställt elinstallation av belysningen och hoppas på hjälp med anläggningsarbetena av Stigfinnarna. Avtal om elkostnaderna för 5 år skall tecknas med Hembygdsföreningen. Vägföreningen, Styrsö Nordgård, Arbores m fl skall bidra till kostnaden.

 

Information från föreningarna

Svenska Kyrkan har fått en ny medarbetare; Floid Gumbo. Hon arbetar både i land och på Styrsö och har bl a hand om barnverksamhet. Man kan alltid kontakta expeditionen på tel 031-731 81 20 mellan 09-16.

Elim har fått en ny ordförande; Gunnlaug Cottingham.

Fastighetsägareföreningen har tryckt upp ett nytt häfte med diverse nyttig information för nya och gamla Styrsöbor. Delas ut till alla inom kort. På hemsidan har kompletterande information införts.

Hembygdsföreningen har fått igång sin hemsida i det nya formatet och väntar på indexering på Google. Café och Galleri startar 1 april. Trädgårdsgruppen ställer ut.

Styrsö Tånge Fiskehamnsförening Upa som äger och driver hamnarna på Tången och i Sandvik skall ha årsmöte. Vi skall försöka aktivera föreningen till bättre samarbete med SiS.

Styrsö BK har planer på en omfattande utbyggnad för motion och lokaler för även kulturella samlingar. Samarbete sker med Vårdcentralen. Man söker sponsorer för satsningen.

Vägföreningen har årsmöte 30 mars.

 

Övriga frågor

 

Återvinning

Container för pappersåtervinning – en för mycket på Dammkärrsvägen. Kärl för plast, metall mm önskas i stället. Vi kontaktar Kretsloppskontoret.

 

Kameraövervakning

Med anledning av besökande ungdomsgäng på bl a Bratten, stöld och stöldförsök av golfbilar, samt önskemål från Styrsös nattvandrare ”Trygga rundan”, skulle vi undersöka möjligheten att få kameraövervakning av Brattenområdet, men framför allt alla skärgårdsbåtar. Även klubbhuset på Amneviksvallen hade vandaliserats av främmande personer. Vi handlägger en förfrågan. Polisen är angelägen att få in anmälningar av brott för att kunna motverka sådan.

 

Räddningstjänst

Vi diskuterade hur ambulans och brandförsvar fungerar. Ambulansbåt med egen bilambulans och besättning ständigt på plats på Donsö fungerar bra om det inte kommer flera larm. Helikoptermöjlighet finns. Räddningsstationen på Donsö har ständigt 1+4 man som snabbt kan ta hand om räddningslarm. Personalen kan utökas efter hand, även med resurser från Göteborg. Det finns vakanser i personalstyrkan, vilket gäller för hela landet.

 

Nästa möte i april
Publicerat 2019-02-17  **********************************************************

 

Framgång i kommunen?


Vi berättade den 14 januari (nedan) om den märkliga placeringen av en ny toalettbyggnad på Bratten. Efter otaliga framstötningar fick vår grupp om fyra personer audiens hos Park o Natur i Gårda den 14/2.

 

PoN presenterade på mötet sin organisation, varav vi förstod att mellan alla de ingående avdelningarna, så kunde lätt ärenden falla mellan stolarna, t ex den omfattande utredningen som gemensamma medel hade bekostat om toalettbehovet i Skärgården och som presenterades förra året. Var och en förvaltningsdel bevakar sin egen budget och vi förstod att vi på Styrsö och frågor om toaletter var oerhört lågt prioriterat. Detta framfördes med emfas! Vidare sade de att de inte visste vem hos oss man skulle kontakta, vilket ju beror på den höga personalomsättningen och att de avgående inte informerar efterträdarna. Vi har via olika kanaler upplyst om kontaktmöjligheter till oss i minst fyra års tid!

 

Vårt besök rörde dels den njugga inställningen till nödvändiga toaletter på Styrsö, dels den galna placeringen av en toalettbyggnad på Bratten. Vi förstod att den redan var beställd och färdigbyggd av entreprenören och behövde placeras någonstans, dock ej på Tången, för detta var inte berett. Vi har efter mötet fått veta att byggnaden skall ersätta den gamla befintliga på Bratten, men att färgen är stugröd :-(

 

För att kunna sätta upp skyltar till toaletterna måste man handla upp en konsult av Trafikkontoret, som bedömer var dessa skyltar skall sitta. PoN skulle utreda vidare denna  kostnad. Till vidare får vi väl som vanligt anvisa besökare var toaletter finns.


Handläggaren Shanaz Hasan samordnar bidragen för toaletternas skötsel. Skall kontakta Båtebacken för att undersöka om deras toalett kan användas året om. Kontaktar kommunal förvaltning för att sätta på vatten för Brattens nuvarande toalett, så att den kan hålla öppet genast.

 

Det är våra folkvalda politiker som beslutar vad förvaltningarna skall prioritera och vad det får kosta. Därför är det angeläget att alla vi på Styrsö och i Södra skärgården håller kontakter med sina kommunpolitiker och ofta framför våra åsikter. De olika politikerna hittar du här! Tänk på fraktstödet som skall dras in och den uteblivna tidningsutdelningen! Och den avbrutna internetförsörjningen!Publicerat 2019-01-29 **********************************************************

 

Rapport från forumets möte 2019-01-22

 

De flesta föreningarna hade även denna gång representanter på mötet. Följande diskuterades:

 

Femmans backe

OK från Fastighetskontoret att den sköts av vår entreprenör under vintern.

 

Vår FB-grupp har 327 medlemmar.

 

Styrsö BK/Stigfinnarnas After Work

SIS var och informerade på After Work den 16 jan och det konstaterades att det var positivt att få ut information till öns invånare i denna form. Vi inom SIS skall även bli bättre på att vända oss till ännu fler med information om vad som händer på Styrsö och skärgården.

 

SSiS-möte

SSiS har beslutat att bilda en förening, vars medlemmar kommer att vara föreningar och organisationer i Södra skärgården. Styrelsen kommer att ha två representanter var från de sex största bebodda öarna i södra skärgården. På SSiS senaste möte var det en representant från Bohusläns Skärgårdsråd, BSR, som berättade om hur den föreningen verkar. Fraktstödet, som är en viktig fråga, är på väg att försvinna är ett problem för flera öar i Sverige. Denna fråga lovade SSIS att driva tillsammans med övriga intressenter i Sveriges avlånga land med stöd av BSR och Skärgårdarnas Riksförbund där BSR är medlem.

  

Parkeringsfrågan

En delegation från SSiS har haft möte med P-bolaget som har försökt följa upp kommunens beslut om att införliva delar av Grefabs område i parkeringsytorna på Saltholmen. Efter ett antal möten mellan P-bolaget och Grefab har de senare kontaktat kommunen och meddelat att de inte förstår förslaget, d v s de är ovilliga att följa beslutet.

T-puls utredningen har fått ny ledning som säger sig vilja samarbeta med Skärgården och inte mot oss i arbete med terminalfrågan och parkeringsproblematiken.

 

Fraktstödsfrågan

2019 börjar stödet trappas ner under en 3-års period. Jan K undersöker tillsammans med en andra från SSiS och BSR (se ovan) hur vi ska gå vidare. Staten kan inte ge sådana bidrag till kommunen och tycker det är en kommunal fråga. SSiS försöker hitta kommunala eller regionala representanter som kan ge ett svar i denna för oss boende i skärgården viktiga fråga.

 

Toafrågorna

I denna ständigt återkommande fråga har Park o Natur bestämt att lägga en ny byggnad för toaletter i kröken av själva Brattenvägen snett över från Öbergska. En helt galen och befängd placering. Vi inom SiS vill med omedelbart protestera mot denna placering. Britta som gör ett otroligt arbete tillsammans med Peter och Henrik har lagt ned mycket tid åt denna fråga. Här en bilaga hur konversationen det senaste har gått till väga. Så får alla läsa den och skapa sig en uppfattning hur mycket de inom Park och Natur vill prata med oss.

 

Belysningen Arbores

Fastighetsägarföreningen har tagit fram underlag till att utföra arbetet inom Arboresskogen. Det enda som kvarstår är att Hembygdsföreningen ska ordna med anslutning av el för att starta projektet. Gustaf tillskriver Ulla Herlitz, som formellt hanterar denna fråga så att vi snart kan komma vidare.

 

Från föreningarna

Fastighetsägarföreningen har årsmöte den 7 april i Missionskyrkan.

Hembygdsföreningen börjar sina utställningar i april.

Vägföreningen ska ha årsmöte den 30 mars i Missionskyrkan och ska via sin referensgrupp för årsmötet sända ut ett flygblad om som berör en del av trafiken på ön.

Styrsö BK har årsmöte den 23 februari där medlemmarna ska ta ställning till en eventuell utbyggnad av klubbhuset för att anpassa det för fler aktiviteter.

 

Nästa möte i mars 2019

Publicerat 2019-01-14**********************************************************

 

Ny "prydnad" på Brattens äng!

En ny toalett planeras (röd på bilden). Den gamla (gul) skall rivas.

 

Vi har nyligen fått veta att kommunen skall riva den gamla fungerande toaletten på Bratten. Den skall ersättas med en ny byggnad mitt i gångstråket upp till ön. Mitt i vår fest- och evenemangsplats skall man placera en stinkande toalett!

 

Är detta väl använda skattepengar? Se övriga offentliga ritningar nedan.

 

>> Planritning

>> Fasadritning

>> Rördragning

Publicerat 2019-01-06 **********************************************************

 

Nedbrytarna slår till igen!

 

Trettondagsafton var det inte tre vise män som kom till Styrsö. Det var marodörer med syfte att riva ned det bestående. Hembygdsföreningen framstår måhända ett slags hot med sin stabilitet och länk till det förflutna. Det måste förstås förstöras. Inget skall få finnas kvar av det som människor under generationer byggt upp och vårdar minnet av.

 

Att revoltera med våld är utmärkande för de individer som inte har förmåga att uttrycka sig civiliserat. Vi har sett meningslös vandalism på andra håll, t ex sprängandet av toaletten på Bratten. Dessa marodörer har identifierats. Snart hoppas vi att även detta dåds beklagansvärda utförare blir utpekade och får ta sitt ansvar!

Publicerat 2018-11-22 **********************************************************

 

Rapport från forumets möte 2018-11-13

 

De flesta föreningarna hade representanter på mötet. Vi hälsade särskilt Viktor Törnkvist välkommen som språkrör för skolan på Styrsö. Diskussionerna omfattade:

 

SSiS-mötet

SSiS har beslutat att bilda en förening som ska ha 2 representanter var från de sex största bebodda öarna i södra skärgården, detta för att kunna sätta större tryck på myndigheter och förvaltningar. Föreningens medlemmar är föreningar och organisationer i skärgården.

 

Skolfrågan

Viktor informerade om stämningen på skolan som är ganska bra både hos elever och personal. Det har införts mobilförbud på skolan vilket uppskattades av SiS. Grusplansprojektet har framskridit bra med några engagerade elever som idogt arbetat med iordningställandet. Ordningen bland eleverna är lite blandad – det finns för lite regler från hemmen om när dom ska vara hemma på nätterna, lite oroligt kring Halsvik, men Viktor verkar ha koll på gupperingarna. En enkät bland eleverna om alkohol och droger visade att alltför många elever i låga åldrar kommit i kontakt med dessa. Mötet hoppas att föräldrarna tar till sig denna information och bevakar i god tid vad som deras barn råkar ut för.

  

Femmans Backe

Femmans backe ägs av Lokalförvaltningen, Fastighetskontoret och Park o Natur. Fastighetskontoret har nu det gemensamma kommunala ansvaret för backen. När det gäller halkbekämpning, säker väg och underhållsarbete kommer nu Styrsö Vägförening att ta ansvar för vinterväghållningen. Denna väg ska vara för moped, cykel och gående och med förbud mot golfbilar.

 

Skolbygget och trafiksituationen

Bygget orsakar en mängd tunga transporter. Det pågår en diskussion med Trafikkontoret om hur tunga transporter skall organiseras på öarna. Färjorna kommer att bli mycket uppbokade det kommande året, eftersom mycket nybyggnation kommer att utföras på Styrsö och Donsö. En annan fråga var att eleverna som bor långt från nya skolplatsen kan behöva skolskjuts i framtiden. Kommunen är skyldig att se till att barnen kommer till och från skolan på ett trafiksäkert sätt.

 

Dagstidningarnas utdelande

Utdelningen upphör sista november. Bengt Gabrielii har skickat oss en debattartikel. Gustaf och Jan Kaaling fick i uppdrag att spetsa till den något och skicka den till tidningarna där SSIS (och därigenom SiS) står bakom kritiken.

 

Toafrågan

Toa-frågan är en stående punkt på våra möten och efter förra mötet var förhoppningen att det skulle hända något men, tyvärr! Toagruppen fick fortsatt förtroende att ta reda på vad som händer samt ställa krav på möte med ansvarig tjänsteperson.

 

Parkeringsfrågan

SSiS har fått en inbjudan från parkeringsbolaget, där Jan och Gustaf skall ställa ett antal frågor om kösystemet, hur många kort som finns och statistik från tidigare år. Lokala bil-pooler, bildelningsgrupper, ska också diskuteras med parkeringsbolaget.

 

Fraktstödet

Fraktstödets avveckling är en för oss viktig fråga som det är alltför tyst om. Därför fick Henrik i uppdrag att ta reda på vad som händer i denna fråga och informera oss övriga på nästa träff.

 

Ö-dialogen

På senaste Ö-dialogen den 10 oktober var Jan och Bosse våra representanter. Protokoll finns under Våra ärenden. På mötet diskuterades person- och frakttrafiken och fraktstödet. Under högsäsong är det ibland svårt för oss få plats pga att båten är fylld redan på Donsö. Toalettfrågan diskuteraders eftersom det är ett gemensamt ö-problem. De två representanterna från Park o Natur fick med sig tydliga önskemål om hur vi vill ha det i Skärgården med den ökande turismen. Det fanns även två politiker med på mötet, Henrik Munck och Shabaz Kahn som fick ta del av våra synpunkter.

 

Rapporter från föreningarna

Hembygdsföreningen skall i sommar ha en utställning med Styrsöbolagets båtar. Julmarknad är rum som vanligt 1:a advent.

Styrsö BK håller på med naturstigar och diskuterar med Idrott o Förening om framtiden.

Fastighetsägarföreningen kommer inom en snar framtid med en folder till samtliga hushåll med info om föreningen och Styrsö 

Elimförsamlingen har haft julmarknad och insamling av kläder till behövande.

Vägföreningen har asfalterat men målning av linjer och hajtänder skall utföras till våren.

 

Övriga frågor

Lekplatsen på Bratten har blivit av med olika. Viktor kontaktar Park o Natur och återkommer vid nästa möte. Vi beslutade ha en ”ö-fika” i samband med Styrsö BK Stigfinnares After Work onsdagen den 16 jan kl 18.00, där SIS skulle bjudas in och informera styrsöborna om vad vi håller på med.

 

Nästa möte blir i jan 2019.

 

 

 

Publicerat 2018-11-17 **********************************************************

 

Protest mot indragen tidningsutdelning

 

SSiS har lämnat en insändare för publicering i Göteborgs-Tidningen. Läs här!

 

 

Publicerat 2018-10-20 **********************************************************

 

Rapport från forumets möte 2018-10-17

 

De flesta föreningarna hade representanter på mötet. Efter inledande formalia diskuterades:

 

Våra media

Facebook och webbplatsen, där vi konstaterade att styrsöbornas intresse är ganska begränsat.

 

SSiS-möte

SSiS hade haft besök av chef från GP ang indragen tidningsutdelning. SSiS deltar i Bohusläns skärgårdsråd. Ännu inget beslut om att bilda förening.

 

Tidningsdistribution

Johan Hansson från GP meddelade på SSiS-mötet att inga tidningar kommer att delas ut i Södra skärgården fr o m 1 dec. 1/3-del av hushållen har idag papperstidning och kommer att få hämta sin tidning vid närmaste båtterminal. Länsstyrelsens distributionsstöd är bara 2-3% och räcker inte till. Att få eGP i mobilen kostar 169/mån för ett hushåll, vilket är något mer än hälften jämfört med papperstidningen.

 

P-frågan

Gustaf hade talat med Henrik Levin – den ansvarige handläggaren av SLK:s utredning av Saltholmen. Tidigare plan är återremitterad och vi bevakar att terminalutbyggnaden inte tar p-platser i anspråk. 70 platser väst om båtterminalen skall övergå från Grefabs båtkunder till Södra skärgårdens behov. SSiS samverkar med Älvsborgs Egnahemsförening som har 400 medlemmar i stadsdelen.

De flesta med tillståndsparkering har nu möjlighet till anmälan av tillståndet för viss bil och får numera inget kort att sätta i rutan.

 

Toafrågan

Efter det besynnerliga beskedet att man skall bygga en ny toalett i stället för den gamla på Bratten som väl fyller sin funktion i stället för en på Tången som vi yrkat i flera år, har vi beslutat att skicka en delegation (Britta A, Henrik B, Bosse C) till Shanaz Hasan som efterträder Anneli Linde, tidigare handläggare. Vårt besök syftar till att få henne att göra ett studiebesök på ort och ställe för att förstärka intrycket av den omfattande utredning som gjorts. Denna utredning finns att läsa här!

 

Styrsöskolan

Vi fick rapporter att arbetet som den nya rektorn lägger ned verkar ge resultat. Även rektorn och lärarna på Kalvhagskolan uppges vara ”på tårna”. Vi fick tyvärr även höra att samverkan mellan elever, föräldrar och skolans krav på ordning och grundläggande hyfs inte alltid fungerar som tänkt.

Siv Svensson rapporterade om missbruk genom att elever kör golfbil till och från skolan med ett flertal elever på flaket.

Under byggnationen av nya skoldelen kommer eleverna att tvingas använda 5:ans backe (heter egentligen Sigrid Engströms backe). Denna ”väg” fyller inte de nya behoven. Tre kommunala förvaltningar har ansvar för vägen. Vårt förslag  är att Vägföreningen tar över ansvaret för vinterväghållning via sin entreprenör.

 

Belysning Arbores stig

Ulla Herlitz handlägger återanmälan av elabonnemang i Finkan.

 

Fraktstödet

Det orättvisa hotet med indraget statligt fraktstöd till fraktfärjorna diskuterades åter. Vi har svårt att förstå varför man har statsstöd till 100% i Norra Skärgården och inte till oss. Frågan skulle tas upp på Ö-dialogen.

 

Kulturrum

Vi skall bjuda in kulturorganisationer och intresserade till möte.

 

Ö-dialogen

”Ö-dialogen i Västra Göteborg är ett forum för samtal och ömsesidig informationsväxling mellan företrädare för befolkningen i skärgården och stadsdelsnämnden. Man sammanträder upp till sex gånger per år”.

På mötet 18 okt deltar delegater från Styrsö och vi återkommer med noteringar.

 

Rapporter från föreningarna

Hembygdsföreningen Ny skyltning på Övergska. Trädgårdsgruppen mycket aktiv och har egen avdelning på hemsidan. Visst låsbyte pågår.

Vägföreningen Ny asfaltering efter byte av brunnsbetäckningar pågår. Kommunen skall uppvaktas angående Sigrid Engströms Backe. BMX-bana för cyklar har fått kommunalt bidrag med 110.000 och invigs inom kort på grusplanen vid Styrsöskolan.

Elimförsamlingen har insamlingar av kläder och tomflaskor.

Styrsö BK har prov med ”After work” för medlemmarna. Förslag att ibland utvidga träffen i klubblokalen till möte för styrsöborna, där föreningarna kan informera, s k ”By-café”.

Fastighetsägareföreningen arbetar på en infoskrift för allmänheten.  Bevakar att Ellevio drar kabel till Finkan när luftledningen tas bort.

Svenska kyrkan Församlingsarbetet har ännu inte funnit sin nya form efter att expeditionen har flyttat till Västra Frölunda. Viss expedition förekommer två dagar i veckan på gamla platsen.

 

Övriga frågor

• Resultatet av riksdagsvalet redovisar inte förtidsrösterna och rösterna från utlandet på valmyndighetens webbplats gällande Södra skärgården. Uppgifter finns som säger att rösterna likväl är räknade och ingår i mandatfördelningen. Valresultatet har överklagats till Valmyndigheten.

Viktor Törnqvist har inbjudits som delegat för Styrsöskolan och Öhålan.

• Ingången till Arbores stig från Brattenvägen hindras för barnvagnar vid passage genom en staketkonstruktion. Gustaf skriver en propå till Arbores om att den skall tas bort.

 

Nästa möte blir i november.

 

 

 

Publicerat 2018-10-04 **************************************************************

 

 

Tänk dig att tala fritt på ett Berättarkafé utan att bli avbruten eller ifrågasatt. Så länge du har ordet är det ditt. Och alla lyssnar på dig!

 

Sedan är det nästa persons tur att berätta sin historia. Och du får ta del av en annan människas tankar och livserfarenhet.

 

Ett Berättarkafé är yttrandefrihet på riktigt! I grunden en demokratifråga där alla människor oavsett bakgrund, klass eller social status får en chans att bli sedda och lyssnade på. Kom, lyssna och berätta – eller bara lyssna! Kaffe serveras en halvtimma innan berättande börjar.

 

Träffen leds av Rolf Sossna från Göteborgs stadsmuséum. Läs mer i denna länk!

 

Välkommen till Styrsö bibliotek 25 oktober kl 17.00-19.00!

 

 

 

Publicerat 2018-09-28 **************************************************************

 

Ingen tidning i brevlådan längre

 

 

Nu överger Göteborgs-Posten skärgårdsöarna. Läs i GöteborgDirekt!

 

 

 

Publicerat 2018-09-09 **************************************************************

 

Rapport från forumets möte 2018-09-05

 

De flesta föreningarna hade representanter på mötet. Efter inledande formalia diskuterades:

 

Klicka för att läsa!

• Facebooksidan, där det beslutades att renodla inläggen till adekvata samhällsfrågor,

 

• SSiS-möte

Det beslutades nyligen att göra SSiS till en formellt registrerad förening för att kunna söka medlemskap i andra huvudorganisationer såsom Bohusläns skärgårdsråd (BSR) med flera. Vår diskussion handlade om vad vi i SiS kan bli om vi också skulle bli en formellt registrerad förening. Vi beslutade  att ta upp frågan i våra föreningar och diskutera vidare vid nästa möte.

 

• Fraktstödet till skärgården

var uppe som en punkt hos SSiS, liksom parkeringsfrågan.  Det har upplevts som om parkeringarna har fungerat bättre denna sommar. När det gäller att utredningen om Saltholmens framtid har SSiS och Älvsborgs Egnahemsförening blivit lovade att få vara med och deltaga.

 

• Skolfrågan

Skolan verkar fungera tillfredställande. När det gäller ny- och ombyggnad så är barnen hänvisade att äta lunch på Skäret och ha gympa på Donsö. Detta gör att  "Femmans backe" kommer att brukas flitigt och den är inte direkt lämpad för denna typ av transporter. Gustaf fick i uppdrag att diskutera detta med kommunen.

 

• Arboresbelysningen

Snart klart att anlägga, inväntar svar från Ulla H i Hembygdsföreningen om att dra el från gamla finkan. Fastighetsägarföreningen skall ta en större del av investeringen.

 

• Toalettfrågan

Britta rapporterade att det händer lite underliga saker i kommunen. Efter att vi fått vara med och göra en inventering om var det behövs toaletter på Styrsö som alla tyckte var bra, så kommer besked från Anneli Linde om att i höst ska den enda toaletten som finns på Styrsö flyttas och byggas om. Det finns tydligen pengar att bygga om befintliga toaletter men trots behov inte till att investera i nya, antagligen p g a brist på underhållsbudget. Samtliga delegater på mötet blev frustrerade och vi beslutade bjuda in tjänstemän från Trafikkontoret, Park o Natur och Göteborg o Co. till nästa möte.

 

• Fraktstödet

Det statliga fraktstödet till Södra skärgården står inför risk att avvecklas och kommunen utmanas att ta över detta i framtiden. Vi ger SSiS mandat att granska denna fråga då det berör hela Södra skärgården.

 

• Skärgårdens Kulturrum

Förslaget att skapa ett ”Skärgårdens kulturrum” vid Bratten är en gemensam fråga för hela Skärgården. Återkommer på nästa möte. Vi fick i uppdrag att sprida frågan på vår ö för att  hitta intresserade öbor som vill vara med. Se mer info om Kulturrummet längre ned i denna spalt. Ett öppet möte med alla intresserade kommer att ordnas nästa månad. Ansvarig Gustaf.

 

• Ö-dialogen

SiS vill ha med frågan om skol- och toalettfrågan till nästa möte. Och återigen;  varför inte tala med oss istället för om oss!

 

Rapporter från föreningarna

• Elimförsamlingen hade sommarligan i juli med 128 barn – mycket uppskattat.

• Styrsö BK har planer att bygga ut sin klubbstuga för att anpassa den mer till öbornas behov.

• Hembygdsföreningens aktiviteter har varit många och uppskattade.

• Vägföreningen meddelade att asfalteringen snart, äntligen, skall påbörjas på Skäret-rakan, Sörängen, Styrsö Tångenvägen samt en del mindre lagningar. Samt att skyltar ”Gå till vänster” nu skall sättas upp.

 

Övriga frågor

• Styrsö BK tog upp fråga om hjärtstartare på Styrsö, återkommer till frågan på nästa möte.

• Britta tog upp en fråga om "byfika" – ett forum för att informera om vad som händer på vår ö.

• Peter A har i mejl till kommunen tagit upp frågan om de trasiga bänkarna vid Bratten. Henrik och Bosse L lovade frakta bort dem.

 

Nästa möte i oktober

 

 

Publicerat 2018-09-07 **************************************************************

 

 

 Publicerat 2018-07-07 **************************************************************

 

Skärgårdens Kulturrum – en spännande tanke!

 

En liten grupp på Styrsö har börjat fundera på att skapa ett kulturcentrum för Södra skärgården, ett Skärgårdens Kulturrum. Det finns en enorm potential i form av alla våra konstnärer och kulturarbetare och ett stort behov av att samlas och bedriva kulturella aktiviteter till förmån för alla oss som bor i Skärgården och inte minst för alla våra besökare.

 

 

 

Anders Lövqvist från Styrsö har skrivit ner sin vision som vi vill publicera här. Jag tycker den är härligt entusiasmerande och kan fungera som en startpunkt för en diskussion om vad vi måhända borde ha och hur vi i så fall ser till att skapa det.

 

Jag tror att det finns mer än det som nämns i Anders’ vision som kan och bör vara del av ett sådant projekt. Behovet att skapa inkomstbringande aktiviteter skall nog understrykas, bland annat i form av turistinformation/turistaffär samt konferensverksamhet och servering i samarbete med nu befintliga Öbergska Caféet och Brattens Wärdshus, mm, mm. För just Bratten är ju ett ganska naturligt nav i Södra skärgården!

 

Vi vill gärna starta en bred diskussion om detta. Därför lägger vi ut detta på SiS’, Styrsö i Samverkans, på SSiS’, Södra Skärgården i Samverkans samt Hembygdsföreningens  hemsidor. Vi hoppas också att diskussionen kan komma igång inom dessa organisationers FB-grupper. Vill ni ta kontakt direkt så går det bra att skicka mejl till mig; gustaf.asplund@abakoip.se eller kontakta Carin Asplund via Facebook.

 

Läs och inspireras!

Gustaf Asplund

>> Hämta Anders vision här >>

 

 

Medborgarkontoret på
Öbergska i höst:

Onsdag 4 september kl.13-15
Onsdag 9 oktober kl.13-15
Onsdag 6 november kl.13-15
Onsdag 4 december kl.13-15


Läs mer här i länken!

Styrsö i Samverkan företräder de flesta föreningar på Styrsö och verkar för utökad dialog mellan öbor och beslutsfattare.


Webbplatsen avser att hålla information tillgänglig för att alla skall kunna bilda sig egen uppfattning i gemensamma lokala samhällsfrågor.


Kontakter sker i första hand genom föreningarna som du hittar under "Om oss", men även genom diskussioner på Facebook.

© Copyright 2020 - SiS - All Rights Reserved - Vi använder inte cookies!