Start

SiS
Styrsö i Samverkan

Det senaste...

Uppdaterat 2020-08-14, 2020-08-24 ************************************


Vårt möte 2020-08-13


Föregående möte

Anteckningarna från 10 juni gicks igenom. De flesta frågor fanns återigen på dagordningen, dock inte Styrsöskolans fortsatta öde. Det konstaterades att ny rektor har tillträtt, att budgetfrågan ännu inte är helt klar men kommunens skolbudget har ökat och en del lär komma Styrsö till del och att föräldragruppen har varit på semester men kommer att träffas på tisdag 18 augusti. Manifestationer är planerade till KF’s möte i september. Vi följer frågan vidare.

 

Information och kommunikation

Hemsidan har legat stilla ett tag. FB-gruppen har nu 458 medlemmar.

 

SiS’ roll

Utifrån SiS’ policy, som delats ut för läsning till alla, diskuterades hur vi skulle hålla oss till ett brev som mottagits från en enskild individ som kändes sig kränkt av några av våra anteckningar. Frågan diskuterades och det beslöts att vi skulle se till att våra mötesanteckningar på hemsida och FB-sida inte drabbar enskild person. Det viktigaste är att anteckningarna från våra möten för ut de frågor som vi vill informera och skapa en diskussion om.

Vi bör också se över formuleringen i policyn där det står att SiS inte skall ”verka” inom vissa sektorer. Där bör det stå ”driva” frågor inom dessa sektorer, vilket alltså inte säger att vi inte kan diskutera dem.

 

Covid-situationen

Henrik Å, som medverkat i nationella nyhetsprogram alldeles nyss om läget i skärgården, kunde meddela att läget var förhållandevis gott, bättre än kommunen i allmänhet. Mycket testning pågår, enstaka fall upptäcks, inga allvarliga fall. Han noterade också att vi numera endast har 39 IVA-patienter i Sverige. Antikroppstester kommer att i september erbjudas allmänheten. Värdet av dessa är inte helt klart eftersom inget vet hur länge man är immun. Vårdcentralens personal har klarat sig bra. Mötet uttryckte sin tacksamhet för Henriks och hans kollegors arbete.

 

Busliv och annat

Mötet konstaterade att det fanns mycket lite information om busliv på Styrsö. Några få rapporter om livlig mopedåkning på nätterna, trakasserier mot enskilda hushåll och inbrott på Öbergska, men det ansågs inte vara värre än förr. Viktigt dock att polisanmäla vid behov. Även om nyttan inte alltid är uppenbar.

 

Vad har erbjudits våra ungdomar under sommarlovet, hur har besöksfrekvensen varit och hur kommunikationerna fungerat?

Mycket lite har erbjudits av kommunen till skärgårdens ungdomar, endast ett antal korta sommarlovsjobb, t ex inom Fritids på skolan. Från föreningarnas sida har det också varit mycket lite p g a pandemin. Det noterades att Vind i Seglen hade genomfört sitt program med vissa justeringar. Fotbollsverksamheten har dock varit vilande.

Besöksfrekvensen var i början mycket låg men senare ökat betydligt, dock inte, av allt att döma till förra årets nivåer. Våra gästhamnar har varit välfyllda och Styrsöbolagets trafik har fungerat bra i stort sett.

 

Toaletter och renhållning

Kommunen har fortfarande semester så utlovat samarbete mellan Park och Natur, SiS och SSIS har inte återupptagits än. Det noterades att renhållningen skötts bra med få undantag.


Försvarsfrågan

Försvaret har kallat till allmänt informationsmöte på Känsö den 23 september. Anmälan om deltagande skall vara inne senast 7 september. SiS bör engagera sig i frågan då det är viktigt att försöka få kommunen och Försvaret att se till att hanteringen av bygglov, mm, sker på ett sätt som är konsekvent och inte stoppar behövlig utveckling på Styrsö i onödan.

 

Asfaltering

Asfalteringsarbetena har blivit försenade men beräknas nu vara klara vecka 35, under förutsättning att Ellevios arbeten är klara.

 

Information från föreningarna

Svenska kyrkan, fina musikaftnar genomförda i prästgårdens trädgård samt öppen kyrka varje söndag 11-13.

Hembygdsföreningen, årsmöte kommer. Museet är stängt i sommar. Café Öbergska är igång liksom utställningarna i Galleriet.

Fastighetsägareföreningen har årsmöte 13 september. Anmälan görs till info@styrsofastighet.se

Styrsö Norgård, ny hemsida.


Övriga frågor

Snobbrännan behöver få fartbegränsning i hela sin längd, då mycket svall vållar problem. Siv undersöker hur detta kan framföras och till vem.

Saltholmen: Sunfleet har bytt namn till ”M”. Vi bör kolla med P-bolaget om ”bilkooperativ.nu” också kan få fasta platser. SSIS tar den frågan.

 

Nästa möte

16, alternativt 17 september. Gustaf sammankallar.

Styrsö i Samverkan företräder de flesta föreningar på Styrsö och verkar för utökad dialog mellan öbor och beslutsfattare.


Webbplatsen avser att hålla information tillgänglig för att alla skall kunna bilda sig egen uppfattning i gemensamma lokala samhällsfrågor.


Kontakter sker i första hand genom föreningarna som du hittar under "Om oss", men även genom diskussioner på Facebook.

© Copyright 2015-2020 - SiS - All Rights Reserved - Vi använder inte cookies!