Start

SiS
Styrsö i Samverkan

Det senaste...

Publicerat 2020-10-05  ***************************************************************


Anteckningar från vårt möte 2020-10-01


Mötet öppnades efter att dagordningen godkänts. Anteckningarna från 13 augusti gicks igenom. De flesta frågor fanns återigen på dagordningen. Det lades till att Styrsöskolans budget fått viss ökning men att det är inte helt klart hur det kommer att fungera. Vi följer frågan vidare.

 

Information och kommunikation

Färsk information om hemsidan fanns inte men den fungerar och det som är relevant läggs upp som vanligt. FB-gruppen har nu 467 medlemmar.

 

Hälsoläget i skärgården och på Styrsö

Henrik Åhsberg meddelade att trots att Covid-19 ökar något i landet så har vi låg smittspridning i Södra skärgården. Antikroppstestning har påbörjats och just nu har Styrsö VC en tilldelning av 37 tester i veckan. Alla råd och restriktioner gäller fortfarande. Styrsö VC ska återgå till drop-in varianten som var väldigt uppskattad av både personal och patienter. Hur det ska fungera corona-säkert har inte blivit helt klart. Henrik berättade också att vårdcentralens byggnad skall säljas men att det inte kommer att påverka nuvarande aktiviteter inom hälsovården.

 

Försvarets informationsmöte 23 sep

Försvaret hade ordnat ett informationsmöte den 23 sep för att dryfta hur de pågående övningarna påverkar skärgården. Enligt Jan Kaaling, som var där, var det mest väsentliga att Försvaret inte vill ha en ökad befolkning inom sitt intresseområde i Södra skärgården, även om de har sagt sig vara mindre restriktiva vad gäller byggande öster om den nya gränslinje som Försvaret har redovisat tillsammans med kommunen. Hela ”intresseområdet” är baserat på Försvarets påstådda behov, alltså beräknad frekvens, som verkar vara hög i förhållande till troligt behov. Det är då en viktig strategisk inriktning att undersöka om intresseområdet kan göras mindre, helst då endast införliva områden väster om den av Försvaret dragna gränslinje.

 

Eftersom statistik visar att skärgårdens befolkningsutveckling pekar på en ökning av personer i högre åldrar och inte i produktiv ålder som skulle kunna skapa en mer robust utveckling är kombinationen av dessa två ”hot” synnerligen besvärande. Det är också viktigt att påpeka att Stadsbyggnadskontoret bör följa sina normala regler och inte försöka följa Försvarets eventuella intressen, vilka de är kapabla att definiera själva. Viktigt med en rättssäker process i planeringen och inte en godtycklig sådan.

 

Rapport från SSIS möte 29 sep

SSIS tog upp mycket av det som också diskuteras lika noggrant i SiS’ möte och därför kommer de synpunkterna in under respektive fråga (Försvaret, Ö-dialogen, mm). SSIS har valt Thomas Larsson från Asperö till representant i Bohusläns Skärgårdsråd.


Höjda vattennivåer Det har talats en del om Göteborgs stads åtgärder för att skydda staden från hotet av stigande havsnivåer. Inget har nämnts om vad som skulle behövas i Södra skärgården. Det är viktigt för SiS att veta vem som kan informera om det skulle finnas några planer. Gunnlaug C kontaktar stadens klimatstrateg Lisa Ekström och kollar.


Toaletter och renhållning Park& Natur har, efter viss påtryckning, kallat till nytt möte. Viktigt för Styrsö är behov av en permanent toalett på Tången samt underhåll av badplatser (Uttervik och Bratten).


Möte med Trafikkontoret TK har kallat till möte med SSIS för att diskutera fraktfrågan. Kommunen har sagt sig inte kunna bistå med juridisk hjälp för att utröna om det finns någon möjlighet att driva frakttrafiken lokalt genom förening eller liknande. Frakttrafiken fungerar just nu dåligt på grund av brist på extrafärjor då TK inte har budget för detta. TK har också, efter att alla upphandlingar är klara, informerat om att Brattens fraktterminal ska stängas i tre månader i början av 2021, p g a bygge av en ny dykdalb. Det kommer att innebära tung trafik som tvingas köra över hela ön, från Sandvik till adresser på Styrsö men också till Donsö, som saknar kapacitet att ta tunga emot transporter vid sin fraktterminal. Detta är naturligtvis inte acceptabelt men också svårt att få ändring på nu. Att kommunen genom Trafikkontoret inte kan diskutera sådana viktiga ärenden innan de genomförs är inte det samarbete som vi önskar.


Vi måste också ta upp behovet av att laga gatubelysning som inte fungerar. En styrsö-bo blev informerad om att de inte kunde reparera en belysning som inte fungerade eftersom TK inte hade råd!

 

Övriga frågor

Kalvhagskolan: Lokalförvaltningen har nu hand om de lokaler som inte ska rivas på Kalvhagskolan. Lokalsekretariatet skall meddela vad som ska hända med lokalerna, vilket inte skett än. SiS anser att vi vill vara med och diskutera vad lokalerna skulle kunna användas till. Frågan tas upp på nästa SiS-möte då idéer kan diskuteras. Vi/Maritha lägger ut frågan på FB för att ge andra möjlighet att komma med önskemål.


Snobbrännan: Kustbevakningen håller med om att en fartbegränsning skulle var bra i hela Snobbrännan. Länsstyrelsen behöver i så fall ett yrkande. Siv undersöker vidare.


Saltholmen: Kameraövervakning skall byggas ut för att göra Saltholmens terminal säkrare.


Ö-dialogen: Nytt möte 7 oktober. Bl a ska Försvarets information diskuteras, dock bara 15 minuter. SSIS kommer att driva på för att nästa möte skall helt ägnas åt befolkningsstatistiken för skärgården och försvarsfrågan eftersom de är just nu de största problemen vi har.

 

Information från föreningarna

Svenska kyrkan: Fortfarande stängt i församlingshemmet

Hembygdsföreningen: Muséet är fortfarande stängt i sommar men en del arbeten, som målning har gjorts.

Vägföreningen: Äntligen årsmöte 10 oktober kl 13-15. Asfalteringen klar med små undantag (klistring)

Styrsö BK: Fotbollen kommit igång ordentligt, i övrigt fullbokade aktiviteter. Tomtevandringen kommer att ske även i år.

Arbores: Ny styrelse (med Guy Skantze i spetsen) och nya tag.

Elim: Kyrkan öppnar upp igen efter varit stängd sedan början av mars.

Vind i Seglen: ViS har haft en bra säsong (efter omständigheterna) men nu avmastas båtarna den 17 okt och allt är stängt fr o m november.

SiS’ roll: Mötet konstaterade att SiS har en viktig roll att fylla. SSIS har delvis svårt med representationen på de andra öarna men på Styrsö fungerar det bra med SiS som en ”underavdelning” där frågorna behandlas och diskuteras samt också förs ut till befolkningen för vidare diskussioner.

 

Nästa möte den 19 november.

Uppdaterat 2020-08-14, 2020-08-24 ************************************


Vårt möte 2020-08-13


Föregående möte

Anteckningarna från 10 juni gicks igenom. De flesta frågor fanns återigen på dagordningen, dock inte Styrsöskolans fortsatta öde. Det konstaterades att ny rektor har tillträtt, att budgetfrågan ännu inte är helt klar men kommunens skolbudget har ökat och en del lär komma Styrsö till del och att föräldragruppen har varit på semester men kommer att träffas på tisdag 18 augusti. Manifestationer är planerade till KF’s möte i september. Vi följer frågan vidare.

 

Information och kommunikation

Hemsidan har legat stilla ett tag. FB-gruppen har nu 458 medlemmar.

 

SiS’ roll

Utifrån SiS’ policy, som delats ut för läsning till alla, diskuterades hur vi skulle hålla oss till ett brev som mottagits från en enskild individ som kändes sig kränkt av några av våra anteckningar. Frågan diskuterades och det beslöts att vi skulle se till att våra mötesanteckningar på hemsida och FB-sida inte drabbar enskild person. Det viktigaste är att anteckningarna från våra möten för ut de frågor som vi vill informera och skapa en diskussion om.

Vi bör också se över formuleringen i policyn där det står att SiS inte skall ”verka” inom vissa sektorer. Där bör det stå ”driva” frågor inom dessa sektorer, vilket alltså inte säger att vi inte kan diskutera dem.

 

Covid-situationen

Henrik Å, som medverkat i nationella nyhetsprogram alldeles nyss om läget i skärgården, kunde meddela att läget var förhållandevis gott, bättre än kommunen i allmänhet. Mycket testning pågår, enstaka fall upptäcks, inga allvarliga fall. Han noterade också att vi numera endast har 39 IVA-patienter i Sverige. Antikroppstester kommer att i september erbjudas allmänheten. Värdet av dessa är inte helt klart eftersom inget vet hur länge man är immun. Vårdcentralens personal har klarat sig bra. Mötet uttryckte sin tacksamhet för Henriks och hans kollegors arbete.

 

Busliv och annat

Mötet konstaterade att det fanns mycket lite information om busliv på Styrsö. Några få rapporter om livlig mopedåkning på nätterna, trakasserier mot enskilda hushåll och inbrott på Öbergska, men det ansågs inte vara värre än förr. Viktigt dock att polisanmäla vid behov. Även om nyttan inte alltid är uppenbar.

 

Vad har erbjudits våra ungdomar under sommarlovet, hur har besöksfrekvensen varit och hur kommunikationerna fungerat?

Mycket lite har erbjudits av kommunen till skärgårdens ungdomar, endast ett antal korta sommarlovsjobb, t ex inom Fritids på skolan. Från föreningarnas sida har det också varit mycket lite p g a pandemin. Det noterades att Vind i Seglen hade genomfört sitt program med vissa justeringar. Fotbollsverksamheten har dock varit vilande.

Besöksfrekvensen var i början mycket låg men senare ökat betydligt, dock inte, av allt att döma till förra årets nivåer. Våra gästhamnar har varit välfyllda och Styrsöbolagets trafik har fungerat bra i stort sett.

 

Toaletter och renhållning

Kommunen har fortfarande semester så utlovat samarbete mellan Park och Natur, SiS och SSIS har inte återupptagits än. Det noterades att renhållningen skötts bra med få undantag.


Försvarsfrågan

Försvaret har kallat till allmänt informationsmöte på Känsö den 23 september. Anmälan om deltagande skall vara inne senast 7 september. SiS bör engagera sig i frågan då det är viktigt att försöka få kommunen och Försvaret att se till att hanteringen av bygglov, mm, sker på ett sätt som är konsekvent och inte stoppar behövlig utveckling på Styrsö i onödan.

 

Asfaltering

Asfalteringsarbetena har blivit försenade men beräknas nu vara klara vecka 35, under förutsättning att Ellevios arbeten är klara.

 

Information från föreningarna

Svenska kyrkan, fina musikaftnar genomförda i prästgårdens trädgård samt öppen kyrka varje söndag 11-13.

Hembygdsföreningen, årsmöte kommer. Museet är stängt i sommar. Café Öbergska är igång liksom utställningarna i Galleriet.

Fastighetsägareföreningen har årsmöte 13 september. Anmälan görs till info@styrsofastighet.se

Styrsö Norgård, ny hemsida.


Övriga frågor

Snobbrännan behöver få fartbegränsning i hela sin längd, då mycket svall vållar problem. Siv undersöker hur detta kan framföras och till vem.

Saltholmen: Sunfleet har bytt namn till ”M”. Vi bör kolla med P-bolaget om ”bilkooperativ.nu” också kan få fasta platser. SSIS tar den frågan.

 

Nästa möte

16, alternativt 17 september. Gustaf sammankallar.

Styrsö i Samverkan företräder de flesta föreningar på Styrsö och verkar för utökad dialog mellan öbor och beslutsfattare.


Webbplatsen avser att hålla information tillgänglig för att alla skall kunna bilda sig egen uppfattning i gemensamma lokala samhällsfrågor.


Kontakter sker i första hand genom föreningarna som du hittar under "Om oss", men även genom diskussioner på Facebook.

© Copyright 2015-2020 - SiS - All Rights Reserved - Vi använder inte cookies!