Nyheter2

SiS
Styrsö i Samverkan

Nyheter pulicerade 2016-03-24 – 2017-09-16

Publicerat 2017-09-16 **************************************************************


Rapport från forumets möte 2017-09-05

 

Ett antal föreningsrepresentanter hade kommit, men flera saknades.


• Information och kommunikation

FB-gruppen har 277 medlemmar och hemsidan i medeltal 58 besök per dag. Gunnlaug bistår med FB. SSiS har ca 400 medlemmar på FB. Ev samverkan i vissa frågor diskuterades.


• Policy och medverkan

Vår policy bör skrivas om till en enklare version - förslag till nästa möte. Diskuterades hur  föreningar med lågt engagemang för SiS skulle kunna entusiasmeras.


• Hur har sommaren varit, erfarenheter?

Statistik över turister till Styrsö efterfrågas från Styrsöbolaget. Diskuterades hur vi i framtiden bättre kan ta hand om våra turister. Mer information om vad som finns på ön, ev. en turistbyrå, försäljning, boende, mm. Annica Berg skall inbjudas till nästa möte.


• Styrsöskolan

Skolan bjuder in till informationsträff 3 oktober. Elevantalet har minskat i skolan eftersom vissa elever pendlar in till skolor i Göteborg.


• Lokal demokrati, hur tar vi frågan vidare?

Den lokala demokratin har till stor del försvunnit nu när stadsdelsnämnderna blivit färre och större. Bästa sättet att få fram ö-gemensamma önskemål och frågor är genom SSiS och Ö-dialogen. SSiS är en partner i diskussionerna i P-frågan med kommunen och skärgårdstrafiken. Se aktuell info om P-platser


• Ö-dialogen

Möte i Ö-dialogen 12 oktober. Inga frågor dit för tillfället.


• Toalettfrågan

Leader har beviljat ett projekt om 400.000 kr till planering av ”innovativ lösning av fasta toaletter i skärgården.” Samordnare är Louise Gårlind, via Annica Berg. Rapport i mars -18.


• Parkeringsfrågan och Saltholmen – rapport från SSiS

Tillståndsplatser på Saltholmen har ökats med 51 st. i Grefabs område, inre hamnen. 35 st. bakom kiosken. Besöksplatserna i Slingan är 97 st. En konsultrapport till Stadsledningskontoret görs av Carolina Folkesson, med stöd av delrapport från Tyréns om parkeringshanteringen och Sweco angående terminalplaneringen.

Tre olika förslag inom TPULS behandlas:

# 1 Oförändrat antal p-platser. Ändring av kajer och tilläggning för båtarna, vilket gör att parkeringsanläggning i/vid berget blir nödvändig samt ring av spårvagnsslingan.

# 2 Utökat till 2.000 p-platser men ytterligare parkeringshus (3 vån inom utökad slinga).

# 3 utökat till 2.600 p-platser med parkering i bergrum och parkering i 1 ½ plan på bägge sidor Saltholmsgatan.  SSiS håller sig uppdaterade och arbetar med parkeringsfrågan.


• Brattens parkeringsområden

Arbetena är i stort sett klara. Skyltar har kommit upp men fortfarande saknas målning av p-platser. Alla verkar vara positiva till upprustningen av Bratten. Uppmaning till alla som beställer ut varor via fraktfärjan att dessa hämtas så snart som möjligt!


• Rapporter från föreningarna

Asfaltering av våra vägar är snart klart. Något på Dammkärrsvägen och del av Styrsö Tångenvägen återstår.


• Övriga frågor

Mötet ansåg att Försvarsmaktens information på Styrsö om skjutövningar och avspärrningar var bristfällig och undermålig. Några delegater har framfört att vi önskar tydligare info på Saltholmen, i båtarna, vänthallarna, affärerna m.m. Detta måste påtalas igen.


Ett önskemål om en Sjöräddningskryssare har väckts. Denna skall i så fall vara en hjälp till Hovåsstationen.   


Arbores uppmanades att hålla ett möte och informera om nedsågning av träd i skogen. Viss förvirring råder.


• Nästa möte

Nästa möte blir 4 okt 2017.  OBS Skolmöte 3 okt!
Publicerat 2017-08-10/26 **************************************************************


Fälla tallar i Arbores skog eller inte?


Sällskapet Arbores planterade i början av 1900-talet ett antal träd i sluttningen ovanför Bratten. Anledningen var att försköna den då kala ön. Idag uppfattar vissa styrsöbor ett behov av mer genomgripande gallring, medan andra önskar en måttfullare sådan. Diskusson har uppkommit och Karl-Anders Karlsson har skrivit en debattartikel som kan läsas här.


Arbores ordförande Gustaf Josefson har kommenterat Karl-Anders inlaga och det går att läsa Gustafs text här.


Tydligen råder så starka intressekonflikter i ärendet det är svårt att ge uttryck för sin åsikt. Peter Andersson på Tången brukar inte hålla sina tankar för sig själv och här har han skrivit en inlaga i frågan (26 aug).


Om någon önskar att ytterligare kommentera det inkomna och publicera en text med annan lydelse på denna hemsida så går det bra att skicka den till vår mejl-adress: info@styrsosamverkan.sePublicerat 2017-06-25 **************************************************************


Rapport från forumets möte 2017-06-15

 

Representanter för fem föreningar träffades och behandlade dagordningen: Information och kommunikation – hemsida och FaceBookgrupp, SiS policy, Styrsöskolans fotbollsplan, Busslinje på Styrsö, Lokal demokrati (4 maj), Ö-dialogen, Toalettfrågan, Parkeringsfrågan Saltholmen, Ombyggnad av Brattens parkeringsområden, Utterviksbadet, Vårdcentralen, Föreningarna, Rapport från skolmötet 16 maj, Fråga om enkät till Styrsöborna, Övriga frågor, Nästa möte.


• Hemsida, Facebook FB har 255 medlemmar, hemsidan 58 besök per dag. Gunnlaug C har avsagt sig arbete inom SiS och förstärkning behövs. Vissa frågor ang hemsidan skall utredas.


• SiS Policy Man beslöt fokusera på våra riklinjers fras att ”stimulera till debatt”. Exempel på frågeställningar att lyfta på debattmöten: trafikkultur, skola, befolkningsutveckling, o annat. Vilka ”experter”, inledare kan vi bjuda in? Alla kan komma med förslag! Lämplig målsättning kan vara ett möte per termin.


• Busslinje Inget intresse från Västtrafik. Läs vidare på Färdmedel på Styrsö 


• Lokal demokrati   Stadsdelsnämndernas inflytande minskar när deras viktiga frågor flyttas över till annan förvaltning, eventuellt försvinner nämnderna helt. Hur kan vi då påverka våra frågor, driva öns utveckling? Tillsammans med andra öar är vi starkare. Kan vi få hjälp från ”Hela Sverige ska leva” (en riksorganisation)? Vi ska tänka på att inte ta på oss för mycket – för att inte halka in på sådant som är kommunens åtaganden. Eventuellt kan vi starta en studiecirkel som stöd för fortsatt verksamhet inom ämnet.


• Ö-dialogen  Länk till senaste mötet   Ordinarie ledamöter: Gustaf Asplund och Jan Kaaling (som ersättare för Gunnlaug). John Granquist är också medlem men inte från SiS. Ersättare från SiS när Gustaf eller Jan inte kan: Bosse Carlsson och Siw Svensson.


• Toalettfrågan Bajamajorna på Skäret flyttade till Tången i år. Vi bevakar placering och tar kontakt med nya utredaren i höst för bästa placering och skyltning, som PoN inte utfört.


• Parkeringsfråga Saltholmen  Länk till förhållandena från 15 juni  SSiS har haft ett möte med T-Puls’ projektledare Caroline Folkesson och funnit att det just nu endast arbetas med förslag som är långsiktiga (med krav på detaljplan och ett tidsperspektiv på upp till 10 år). Förslagen bygger också på en utveckling av terminalen som upptar många möjliga P-platser och skapar kostnader för att behålla nuvarande antal P-platser. SSiS skall nu ännu starkare verka för en lösning på kort sikt som ger mer P-platser utan detaljplanekrav. En sådan lösning skall inte ersätta en långsiktig lösning men ge P-platser nu. SiS ställde sig bakom ett sådant perspektiv.


• Bratten markarbeten Fortlöper enligt plan.


• Utterviksbadet Kommunen skall städa och göra i ordning bryggorna. Ingen plan på café eller restaurang.


• Vårdcentralen  Bordlägges tills vi får mer information om den bristande resurstilldelningen.


• Föreningarna  Från Svenska kyrkan meddelas det trots sammanläggningen kommer att finnas präst här och Styrsö att vara en enhet i sig. Från 1 januari kommer ekonomi, personal och fastighetsfrågor att finnas i Frölunda, men den blivande kyrkoherden härute heter Annika Vindare.


• Övrigt Siw Svensson haft kontakt med Försvarets representant Thomas Johansson ang Försvarets skyldighet att informera inför övningarna. Frågan har fått särskild aktualitet inför storövningen Aurora 17. Tydlig, skriftlig information önskas till Saltholmen, Tången, och Bratten.


Punkter på dagordningen där inget finns att rapportera har strukits, som t ex föreslagen enkät.


Nästa möte i september
Publicerat 2017-06-09 **************************************************************


Varning för dåliga vägbanor


Styrsö vägförening vill varna alla för att det just nu är svåra förhållanden på vägarna särskilt i Styrsö Tången.


Asfalteringsarbeten kommer att påbörjas där i nästa vecka, troligtvis den 13 juni. Där  vägbanorna är skurna och håliga så kör, gå eller cykla försiktigt!


Asfaltering kommer sedan att pågå över stora delar av vägnätet så var försiktiga överallt tills vi är klara!


Bästa hälsningar från styrelsen i Styrsö vägförening
Publicerat 2017-05-30 **************************************************************


Ombyggnad av P-platser mm på Bratten


Det har annonserats att de länge planerade arbetena på Bratten skall starta i veckan efter Pingst. Det har sagts att alla styrsöbor skall få info i brevlådan om hur det påverkar området och möjlighet till parkering. I avvaktan på detta kan du se planen i detta dokument.Publicerat 2017-05-14 **************************************************************


Noteringar från demokratimötet den 4 maj


Lokal demokrati – är den möjlig i Göteborgs Södra Skärgård?

Det var den fråga som låg till grund för det möte om lokal demokrati som Södra Skärgården i Samverkan, Styrsö i Samverkan och Hela Sverige skall leva bjöd in hela skärgården till den 4 maj.


Mötet tog plats i Styrsöskolans matsal och frågan var, skulle det komma 100 personer eller 10 personer? Hela Göteborgs kommunfullmäktige och kommunstyrelsen hade fått inbjudan, på alla våra öar hade inbjudan spridits, genom hemsidor, facebooksgrupper, mm.


Läs här Gustaf Asplunds noteringar.Publicerat 2017-05-10 **************************************************************


Kommunen bjuder till möte om Styrsös skolor 16 maj

Styrsöskolan och Kalvhagsskolan står inför en sammanslagning och nybyggnation på Styrsöskolan. Välkommen till ett informationsmöte där du får veta var Göteborgs Stad står i arbetet med den nya skolan och fritidsgården. Det finns också möjlighet att ställa frågor på mötet. Läs mer!
Publicerat 2017-04-28 **************************************************************Publicerat 2017-04-24 **************************************************************


Rapport från forumets möte 2017-04-24


Sex personer hade samlats för detta möte i SiS. Eftersom vi var så få diskuterade vi en stund över varför vi var just så få och bekymrade oss dessutom över den bristande trafikkulturen, som bara för en stund före mötet hade lett till en sammanstötning med en lastmoped och en golfbil. De tre inblandade ”ynglingarna” skadades och en fick föras till sjukhus. Det förde över till diskussioner från dagordningen om information och SiS inriktning.


För att reda ut vad styrsöborna tycker är viktigt överväger vi att göra en enkät och som pilotprojekt använda vår Facebooksida. Våra visioner har ännu inte formulerats, men det föreslogs att de kunde sammanfalla med SSiS’ som har ”hållbar utveckling av skärgården” som tema. Ett problem är att diskussioner med SiS’ frågor i Facebookgruppen tas upp av andra Facebookgrupper i Skärgården.


• Projekt grusplan Viktors grupp har inom kort möte med representanter för kommunen för att vidareutveckla projektet.


• Linjebuss på Styrsö/Donsö  Siv tar kontakt med Västtrafik.


• Översiktsplanering Möte i Styrsöskolan den 4 maj med föredragning i lokal demokrati. Reklam och affischer skall utformas. Förslag: ”Lokal demokrati – är den möjlig i Göteborgs södra skärgård?"


• Ö-dialogen Senaste mötet hade dominerats av redovisning en kommunal tjänsteman som förklarade att byggnadsplaneringen är lågt prioriterad för Skärgården till förmån för Centrum och Hisingen.


• Turismutveckling Vi skall uppvakta föreningen med önskemål om att verka för upprustning av badet vid Uttervik med café och service för barn och vuxna.


• Belysning i Arbores Vi skall påverka kommunen ytterligare.


• Parkeringsfråga Saltholmen Frågan drivs av SSiS. Peter Andersson framförde önskemål om att den planerade utökningen av antalet platser med bl a P-hus på Saltholmen skulle prioriteras och la också fram ett förslag om att pendelbuss till p-platserna i Långedrag och Hinsholmen kunde införas genast, vilket skulle lätta på trycket på Saltholmens attraktiva platser. Bussen skulle synkroniseras med skärgårdstrafiken på samma sätt som dagens Ö-snabben.


• Övrigt Gällande Stora Ängens vidmakthållande skulle markägaren kontaktas. En intresserad nybliven styrsöbo som kontaktat SiS, skulle ges anvisningar för kontakter.


Nästa möte i juni
Publicerat 2017-04-09 **************************************************************


Fastighetsägareföreningen – årsmöte


Det var inga sensationer på dagens årsmöte. Föreningen har god ekonomi och verkar för medlemmarnas bästa med uthyrning av maskiner/redskap och sponsring av önyttiga projekt. Sådana är t ex belysning påArbores väg och bättre godshanteringsterminal. En vädjan framfördes till alla föreningar och enskilda och det är att ta bort anslag på tavlorna när evenmanget är över. Andra behöver platsen! Mötet avslutades efter kaffe med information om Styrsöbolagets visioner om framtidens passagerartrafik och dessutom hur SSiS arbetar med parkeringsfrågan.


Publicerat 2017-03-24 **************************************************************


Ingen ändring av bredden för golfbilar


Vägföreningens styrelse hade föreslagit en ökning av bredden för golfbilar samt borttagande av gångfartsområdet vid Kalvhagskolan. Det preliminära resultatet från stämman den 18 mars blev att en knapp majoritet röstade mot styrelsens dessa båda förslag. Läs vår info om trafik på Styrsö.Publicerat 2017-03-21 **************************************************************


Rapport från forumets möte 2017-03-20


Mötet ägde rum i Nya Missionskyrkans härliga sal. På plats var tolv personer i SiS från de flesta medlemsföreningarna samt fem gäster. Tre medborgarförslag hade inkommit: Grusplansprojektet, Förslag till linjebuss på Styrsö, samt Stora Ängens framtid (hann ej behandlas).


• Projekt grusplan Under ledning av Viktor Törnkvist presenterade några skolungdomar sitt projekt att etablera en samlingsplats. Se projektet här.


• Linjebuss Vi diskuterade lite runt möjligheten att etablera en linjebussverksamhet på Styrsö/Donsö i fas med skärgårdstrafiken.


• Utgående info Det konstaterades att webbsida och Facebook har ett ansvar att hålla vår information korrekt. Insänd text kan redigeras. Facebookbruppen har 225 medlemmar.


• SiS policy Det finns behov att revidera vårt inriktningsdokument. En översyn skall inledas.


• Översiktsplanering Denna fråga behandlas i SSiS den 4 maj med föredragning av Ulla Herlitz, medförfattare till idéskriften ”Den första samhällsnivån” som kan hämtas här.


• Ö-dialogen Protokoll från senaste mötet finns på ”Våra ärenden”. Sandviksterminalen verkar finnas kvar ett år till. Avveckling av skolförvaltningen inom SDN V skall diskuteras och Leader skall informera om Landsbygdsprogrammet.


• Turismutvecklingsgruppen Seminarier genomförs och besöksnäringen är prioriterat område inom vissa kommunala sektorer. Ola är med i en mellankommunal styrgrupp. Annica Berg är skärgårdsutvecklare. SiS verkar för en förbättrad karta med information för besökare. Stigfinnarna har tagit ansvar för de gråa vägskyltarna.


• Saltholmens parkering – Rapport från SSiS och arbetsgruppen. Vissa förbättringar har skett och överförhyrningen minskar. Besöksparkeringen reduceras från sommaren -17. Viss omdisponering av Grefabs ytor, Hinsholmens kapacitet bör bättre tillvaratas. Fler terminaler är nödvändiga på sikt, inte minst med anledning av utökat boende på Stora Förö och Knarrholmen.


• Utterviksbadet bör rustas upp – gärna med tillskott av bättre toaletter och en kiosk. En fråga för Turismutvecklingsföreningen.


• Toaletter Tången Arbetsgruppens genomarbetade skrivelse till Ann-Sofie Hermansson den 17 febr hade inte besvarats. Anneli Linde är handläggare på PoN och har utlovat att det i år kommer att bli tillfälliga toaletter även på Tången.


• Övrigt gällde strandskydd och skärgårdsorganisationer som skall hanteras i SSiS.


Nästa möte i april
Publicerat 2017-03-11 **************************************************************


Styrsös ungdomar planerar mötesplats


Vi hittade på Anslagstavlan ett förslag om gemensam aktivitetsplats vid Styrsöskolan. Alla uppmanas att lämna åsikter. Läs här!
Publicerat 2017-02-27 **************************************************************


Rapport från forumets möte 2017-02-13


På mötet fanns tio personer plus två delvis närvarande gäster.


Efter inledande formalia behandlades utvecklingen inom parkeringsfrågan Saltholmen. Inom SSiS och ÄEF (Älvsborgs Egnahemsförening, som deltog i denna punkt med två personer) pågår diskussioner om gemensam inriktning i frågan och vilka åtgärder som man kan enas om att föreslå. Skrivelsen skall publiceras inom kort på bl a vår hemsida.


• Hemsidan Policy för vår hemsida diskuterades, samt vilken inriktning och bild av Styrsö som skall förmedlas. Fler skribenter borde engagera sig. Tas upp på nästa möte. Facebook-gruppen har 226 medlemmar.


• SiS’ inriktning Vår utveckling tenderar att vara mer att driva frågor än föreningsgemensam dialog. Det beslöts att vårt inriktningsdokument behöver revideras.


• Godstransporter Leveranser till Sandvik riskerar att upphöra 2018. Ett gammalt önskemål om säkrare godsterminal på Bratten togs upp. Helst bör godshanteringen flyttas till Långesand. Våra ev aktioner beslutas på nästa möte.


• Översiktsplanering mm Boken ”Den första samhällsnivån” med  grundbultarna demokrati, fysisk planering och finansiering diskuterades. Förs vidare i SSiS. Hämta boken som pdf!


• Ö-dialogen Mötesanteckningarna från 2 febr finns här. Problem med rekrytering av lärare.


• Turismutveckling Bosse C och Peter A fick i uppdrag att engagera sig i frågan.


• Bygdegård/planering av Bratten Angeläget för utveckling av Styrsö. Möjlig arbetsgrupp diskuterades. Tas upp på nästa möte.


• Trafikkulturen Skolan har inte kunnat prioritera projektet ännu. Vägföreningen handlägger frågan.


• Belysning i Arbores Rapportering efterlyses


• Toalettfrågan Mötet pekade på det orimliga att marknadsföra skärgården som Göteborgs främsta turistmål men samtidigt underlåta att ombesörja att turisterna kan uträtta sina mest trängande behov när man väl nått besöksmålet. Krav måste ställas att Kommunen agerar samordnat och att budget finns för behoven. (Arbetsgruppen skickade den 17 febr en inlaga till Ann-Sofie Hermansson. Dokumenten kan läsas under Våra ärenden. Red.)


• P-fråga Saltholmen Från SSiS har följande rapport inkommit: P-bolagets styrelse har tagit vissa beslut om parkeringen på Saltholmen/Långedrag. Även om vissa framsteg har nåtts är bolagets beslut långtifrån tillräckliga enligt SSIS´ mening. Sådant som enkelt hade kunnat genomföras för att skapa godtagbara förutsättningar vad gäller parkeringssituationen på Saltholmen/Långedrag har utelämnats. Anteckningar från mötet finns på Parkeringsbolagets hemsida.


• Utterviksbadet Det är Park o Natur som har ansvaret för skötseln. Annica Berg bör kontaktas som skärgårdsutvecklare. Frågan bör breddas om hur badplatsen kan bli bättre. Privata initiativ bör tas tillvara.


• Fibernätet Arbetet är avslutat inom kort. Vägföreningen erhåller kompensation för återställande av asfalteringen.


• Övriga frågor Förslag om utsmyckning av Brattens flytbrygga kunde inte bifallas.

PostNord Problem vid tvist med företaget – nationell fråga.


Nästa möte i mars 2017
Publicerat 2017-02-13 ****************************************************************


Nya göteborgare på Svante Orell

I lokalerna vid vägen över till Donsö som tidigare hyste ensamkommande barn har det nu blivit beslutat att familjer med uppehållstillstånd skall få ett tillfälligt boende. Läs vad Cecilia Karlsson i SDN Väst skriver i detta dokument!Publicerat 2017-02-03 ****************************************************************


Ny skrift om lokal demokrati

Ulla Herlitz har medverkat i en ny idéskrift om lokal demokrati, lokal planering och lokal ekonomi. 44 lättlästa och inspirerande sidor med lokalt utvecklingsarbete i Svågadalen, på Koster och i Röstånga som förebilder och spjutspetsar.


Ladda ner som pdf här!
Publicerat 2017-01-28, 2017-02-01 ************************************************


SSiS protokoll från 2017-01-10

Officiella anteckningar från senaste mötet i Södra Skärgården i Samverkan finns här.
Publicerat 2017-01-23 **************************************************************


Info om våra skolor 2017-01-23

 

Ny information om våra skolor finns under Kalvhagskolan på Våra ärenden.


 


Publicerat 2017-01-13,17 **************************************************************


Rapport från forumets möte 2017-01-10

 

På mötet fanns sju personer närvarande.


Efter inledande formalia meddelades att vår Facebookgrupp nu har 220 medlemmar.


• Hemsidan Policy för vår hemsida diskuterades, samt vilken inriktning som SiS skall ha. Vi tar upp frågan med Peter A till nästa möte om hur publiceringen skall vara på hemsidan och  möjligheten att hålla Fria Bloggen öppen för direkta inlägg, för att på så vis locka fler att delta i debatten på hemsidan. Vi inom SiS styrgrupp skall även läsa igenom vår policy och riktlinjer och kanske revidera vår handlingsplan i perspektiv av utvecklingen och behoven.

 

• Översiktsplanering Planeringen för Södra skärgården har bollats över till SSiS. Vi vill vara med och skapa strategier hur skärgården skall leva och hur den ska se ut i framtiden. Den negativa befolkningsutvecklingen bör vändas genom att förbättra parkeringsmöjligheter, kommunikationer och bostadsbyggande så att det blir bättre möjligheter för barnfamiljer att flytta ut till skärgården.

 

• Ö-dialogen Gunnlaug rapporterade (protokoll under Våra ärenden) och fick i uppdrag att undersöka vad "ö-pengen" som SDN V Gbg hanterar är för något och vad dessa pengar går till. Fraktgodset som går till Styrsö Sandvik är det lite problem med eftersom Hamnföreningen och Göteborgs trafikkontor inte är överens om den ekonomiska ersättningen. Bosse C fick i uppdrag att bjuda in Hamnföreningen till nästa möte för att informera om frågan.


• Bordlagda ärenden: Turismutvecklingsgruppen, Bygdegård, Planer för Bratten, Pakethantering,Trafikkultur, Belysning Arbores, Städning Uttervik.

 

• Toalettfrågan Ett PM från den grupp (Britta, Henrik B o Peter A) som hanterat frågan diskuterades. Beslöts att en delegation personligen skall uppvakta de ansvariga tjänstemännen via Henrrik Hellström, eftersom de andra inte besvarar skriftlig kommunikation.

 

• P-fråga Saltholmen Från SSiS har följande rapport inkommit:

"Det görs framsteg i parkeringsfrågan på Saltholmen. Bl a kommer redan till sommaren de 35 besöksplatserna i p-området 'Kallbadhuset' (bakom kiosken) att reserveras för dem med områdestillstånd på Saltholmen. SSIS har gott hopp om att få Älvsborgs egnahemsförening med på gemensamt agerande gentemot berörda nämnder och styrelser (både politiker och tjänstemän) för att främja skärgårdens parkeringsbehov i området. Det är av kommunfullmäktige sedan tidigare beslutat att skärgårdsterminalen ska ligga kvar på Saltholmen. Planering har påbörjats för en framtida ombyggnad och utveckling av terminalanläggningen."


• Fibernätet Arbetet fortlöper men skapar stora problem med uppgrävda vägar. Jan Kj tar kontakt med entreprenören för att diskutera hur den uppgrävda och inte helt återställda stigen i Arbores skall rättas till.

 

Nästa möte i febr 2017
Publicerat 2016-11-21 ******************************************************************


Nytt ärende i SiS – toaletter vid båtterminalerna


Vi har tröttnat på allt tal om Göteborg  & Co m fl skickar ut besökare till bl a Styrsö. Vi välkomnar besökare året om, men vi måste få kommunens hjälp med sådant som papperskorgar och inte minst toaletter vid båtterminalerna. Läs om ärendets utveckling under fliken Våra ärenden.Publicerat 2016-11-21 ******************************************************************


Problem i Styrsöskolan


En orolig mamma har vänt sig till oss med anledning av problem i skolverksamheten på Styrsö. Vi har börjat nysta i förhållandena och rett ut vissa saker. Klart är emellertid att skolan har fler frågor att lösa än var just Kalvhagskolan skall befinna sig. Både föräldrar och lärare har ambitionen att lösa problemen. Vi har hänskjutit ärendet till SSiS, eftersom det rör hela Södra Skärgården och de samlade öarna har större tyngd i påverkan av beslutsfattarna.


Lokaltidingen GöteborgDirekt redovisar idag att en ny detaljplan för området vid Skäret kan komma att antas denna vecka. Det innebär många nya bostäder och rum för pensionatet. Läs här!Publicerat 2016-11-12 ******************************************************************


Försvarsmakten informerar


Göteborgs garnison söker utvidga samarbetet med Södra skärgården och genomför  återkommande rådsmöten. Problemområden är Skärgårdsskjutfältet och Känsö som Kronan disponerat i 200 år. En rådsgrupp bestående av företrädare för Garnisonen och skärgårdsbor hade nyligen möte. Läs anteckningarna här!


Publicerat 2016-11-01 ******************************************************************


Rapport från forumets möte 1 november 2016


På mötet fanns nio personer representerande de flesta föreningarna på ön utom Turismutvecklingsföreningen.

 

• Efter inledande formalia redogjordes för våra informationskanaler webbplatsen och Facebookgruppen som nu har 198 medlemmar med anknytning till Styrsö.


• Översiktsplanering Denna fråga har bollats över till SSiS. Ett grunddokument skall tas fram där alla öbor skall kunna inse situationen och förhålla sig till sin egen utveckling. Vi skall givetvis ha samma kommunala grundförhållanden som andra kommundelars medborgare.

Rykte om dåliga skolresultat på Styrsöskolan skall undersökas.

SSiS skall ordna ett möte till våren där alla intresserade öbor skall kunna få ta del av planeringen och de styrandes avsikter.


• Ö-dialogen Noteringar finns under Våra ärenden. Vi anmärkte på att beslut fattas innan man samrått med Ö-dialogen, varför åsikten att ”dialogen” mest är en potemkinkuliss stärktes. Mötet beslöt att agera kraftfullt för bättre dialog.


• Pakethantering Det bestämdes att avvakta hur aktioner från PostNord och DHL landar. Vi skall kolla hur uppfyllandet av avtal med transportörer tillses av myndigheterna. Klart är att godshanteringen i Fiskebäck besitter den största förbättringspotentialen!


• Turismutvecklingsgruppen Ingen representant var närvarande och önskemål om bättre samarbete med gruppen och dess funktionärer framfördes.


• Bygdegård  Det föreslogs att Bratten skulle göras till en allmän samlingspunkt för öarna. Det skulle vara attraktivt för bl a barnfamiljer. Detta bör tas hänsyn till i kommande översiktsplanering.


Vi noterade att Vrångöhuset skapats genom arbete i ett BID. Läs om BID här. En debattartikel i GP upphöll sig vid BID häromdagen.


• Planer för Bratten Kommunen har planerat för asfalteringar och förbättring av godsmottagningen. Detta förslag med kommentarer finns att hämta här:


Godsterminalen på Långesandsön skall ses som något önskvärt på lång sikt.


• Toalettfrågan Våra medlemmar rapporterar om allsköns bortförklaringar i kommunen till att anläggandet av nödvändiga toaletter förskjuts. Förra året sattes ett antal bajamajor ut som ett engångsprojekt, men några planer på att få till en permanent toalett på t ex Tången verkar inte finnas. Vi beslöt att skärpa tonen och sätta till en arbetsgrupp  att tillskriva företrädare för Park- o Natur för att kräva besked och åtgärder.


• P-fråga Saltholmen Denna fråga drives primärt av SSiS. Det kan konstateras att de aktioner som SSiS genomfört har givit god effekt på beslutsfattarna. SSiS bygger f n ”broar” med Älvsborgs Egnahemsförening, med vilken man vill göra gemensam sak i samfällda intressen.


På kort sikt ser förslagen ut på följande sätt:

• Korrigera antalet uthyrda tillstånd per 100 platser från 155 till 120

• Skapa fler platser på bekostnad av besöksparkeringen

• Disponera yta som Grefab använder

• Tillskapa fler p-platser inom bef område (enl vissa kan 200 nya platser inrymmas).


På lång sikt vill SSiS att det anläggs fler angöringspunkter för skärgårdstrafiken, t ex Västerberget, Nya Varvet och Klippan med parkeringsmöjligheter. 


En tanke att utöka användningen av bilpooler framfördes som skulle kunna stimuleras genom kommunal subvention. Hanteringen av bilhyra sker numera smidigt med internet och ingen exercis med nyckar behövs längre. Mångas behov av privat bilplats på Saltholmen skulle kunna kraftigt reduceras om det alltid kunde garanteras en lånebil och en p-plats.


Det är önskvärt att SSiS uppdaterar sin hemsida med information om turerna i parkeringsfrågan till nytta för opinionsbildningen hos öborna.


• Städning i Uttervik Fastighetsägareföreningen har inom kort möte med Ralf Andersson (arbetsledare vid SDN Västra Göteborg) för att räta ut frågetecken. Kommunal kommentar begärs efter ifrågasättande om det  behövs toalett för funktionsnedsatta!


Nästa möte i januari 2017Publicerat 2016-10-14 ******************************************************************

Nu går vi till vänster på Styrsö!

Vägföreningen har kommit igång med sin nya kampanj för säkrare trafik på våra vägar. Läs rapporten från Hilkka och Britta!


Publicerat 2016-09-29 ******************************************************************

Nytt gällande P-bolagets villkorsändring

Parkeringsfrågorna hanteras numera av SSiS (Södra skärgården i Samverkan). Läs om detta under Våra ärenden i ämnena TPUSS och Fast förhyrda...


Glöm inte att bestrida om du är berörd. Se röd rubrik nedan!Publicerat 2016-09-28 ******************************************************************

Rapport från forumets möte 27 september  2016

På mötet fanns tio personer representerande de flesta föreningarna på ön utom kyrkorna.


• Efter inledande formalia redogjordes för våra informationskanaler webbplatsen och Facebookgruppen som nu har 189 medlemmar med anknytning till Styrsö. Facebooksajten kan inte läsas av andra än Facebookanvändare. Vi diskuterade hur den allmänna debatten i media ofta förenklas och drivs av felaktiga – eller brist på – fakta.


• Översiktsplanering Denna fråga har initierats för att förmå till större deltagande vid kommunens utvecklingsplaner. Läs mer under Våra ärenden.


• Ö-dialogen hade möte den 15 september, men vi hade inga deltagare där denna gång. Läs protokollet under Våra ärenden.


• Pakethantering Länsstyrelsen har besökt oss för att utröna våra speciella behov. Mötet var inte så medryckande, så vi har beslutat att jobba med problemen vid paketleveranser inom SiS och ta upp frågan på nästa möte.


• Bygdegård Det finns 1.400 bygdegårdar i Sverige, men ingen på Styrsö. På Vrångö finns en, där många typer av aktiviteter kan förekomma för unga och gamla, underhållning eller gemensamma studier. Samhällsstöd saknas inte, men det fordras en aktiv grupp som vill driva rörelsen på ideell basis och vi skulle fundera på hur projektet kan komma vidare.


• Utveckling av Bratten Kommunen har planerat för asfalteringar och förbättring av godsmottagningen. Trafikkontoret har uppvaktats gällande en godsterminal på Långesandsön. Ett möte skall arrangeras före jul med representanter från kommunens förvaltningar och näringsidkare med intressen vid Bratten. Kiosk och minigolfbana har diskuterats, liksom möjliga evenemang på gräsmattan.


• Trafikkultur Vägföreningen har initierat ett projekt för bättre trafikkultur med bl a skolan. Trafik är ett tema för läsåret och skall förekomma i alla ämnen. Även skolsköterskan är involverad. Det skall vara lustfyllda moment med bl a cykelakrobatik på fotbollsplanen, liksom test med hastighetskamera och poängpromenad med fina vinster. Vägföreningen kommer också att skärpa kontrollen av fordon och deras dispenser för trafik på Styrsö.


• Toalettfrågan Toalett-entreprenören hade uppgivit mycket tveksamma skäl till att det inte blivit några toaletter på Tången. Vi kontaktar Anneli Linde på Park o Natur för att driva på.


• P-frågan Saltholmen Jan Kaaling redogjorde för SSiS (egen hemsida: livskraftigskärgård.se). Vi hänvisar till denna informationssida för detaljer. På mötet beslöts rekommendera bestridande av utsända nya villkor för parkering. Se notering med röd rubrik nedan.


• Ö-snabben-bussarna Förbättringsförslagen som initierats av SiS’ skrivelse har hanterats av SSiS som utvecklat dokumentet och skickat det till Västtrafik.


Nästa möte i novemberPublicerat 2016-09-27 ******************************************************************

Viktigt meddelande till P-platsinnehavare

Vid kvällens möte i SiS har vi noterat P-bolagets utskick om villkorsändring för innehavare av P-tillstånd vid Saltholmen. Vi bedömer att villkorsändringen inte är korrekt hanterad och rekommenderar alla att å ena sidan betala avgiften, men att även å andra sidan tillsända P-bolaget ett bestridande av villkorsändringen. Det skall ske utan dröjsmål med mejl eller brev (behåll kopia) och som skäl för bestridandet kan anges att förfarandet med villkorsändringen strider mot svensk lag.


Publicerat 2016-09-27 ******************************************************************

Protokoll från Ö-dialogen och T-puss presentation

upplagt under Våra ärenden

Ny blogg om mediarapportering ligger på Fria bloggen


Publicerat 2016-09-06 ******************************************************************

Trafikolycka i Styrsö By


Häromdagen körde en ung cyklist på en personbil på Halsviksvägen. Cyklisten  skadades och vi måste förstås göra allt för att sådana händelser inte upprepas.


Vägföreningens ordförande kommenterar händelsen på Vägföreningens hemsida. (30 augusti)
"Hajtänderna" gäller alla fordon!


Publicerat 2016-08-30 ******************************************************************

Rapport från forumets möte 29 augusti 2016

På mötet fanns elva personer representerande de flesta föreningarna på ön utom Arbores.

 

Efter inledande formalia redogjordes för våra informationskanaler där webbplatsen fått två nya ”Ärenden”; Planfrågor och Fria bloggen. Facebookgruppen har 173 medlemmar med anknytning till Styrsö.


Jan Kaaling redogjorde för SSiS (Södra Skärgården i Samverkan) som fått egen hemsida: livskraftigskärgård.se  SSiS hade 11 juli skickat ett brev till P-bolaget, där bl a rättvisare kösystem förordades (se deras hemsida). P-bolaget har bildat en referensgrupp och om detta kan du läsa i denna länk. Man har för avsikt att bjuda in kommunalrådet Johan Nyhus till samråd om parkeringsfrågan. Ett av SSiS förslag är att flytta besöksparkeringen till Långedrag, vilket kritiserades av mötesdeltagare.


Under denna punkt diskuterades också att vissa logistikoperatörer inte klarar att hantera paketleveranser till öarna, vilket skulle behandlas i SSiS.


• Ola Tulldahl rapporterade från Turismutvecklingsgruppen och framförde att trafiken från Stenpiren varit en klar framgång. Trafiken därifrån var stundtals tre gånger högre än från Saltholmen. Ola uppmanade till opinionsbildning som stöder en permanentad båtförbindelse året om som komplement.


Vägskyltningen på öarna planeras att förbättras och göras mer enhetlig. Till projektet skall sökas EU-bidrag. Vidare planeras verksamhet för nästa år på Brattens gräsmatta. Trafikkontoret har budgeterat för förbättringar av p-platser på Bratten. Trafikkontoret skulle inbjudas till samrådsmöte, där olika behov och synpunkter skulle diskuteras.


• Belysning på Arbores väg Ett kostnadsförslag på 23 st 1 meter höga lampor hade tagits fram, kostnad 275.000 kr exklusive markarbeten.


• Toalettfrågan Jan Kjellberg redogjorde för kontakt med den ansvariga på Park o Natur, Anneli Linde. Enligt hennes uppgift räckte inte pengarna till för en tillfällig toalett på Tången. Vidare var det enligt henne svårt med tillstånd från t ex Länsstyrelsen. Vi driver på vidare för att få permanenta toaletter, bl a i Ö-dialogen. Britt kontaktar toalettentreprenören för info.

Jan Kjellberg fick i uppdrag att kalla representanterna från kommunen till ett möte på Styrsö inom kort, där vi kunde utveckla en plan tillsammans för att se hur permanenta toaletter kan uppföras vid alla båtterminaler.


• Kalvhagskolan Frågan ligger enligt uppgift hos Lokalsekretariatet. SiS har inga synpunkter på Kalvhagskolans eventuella omplacering, men önskar besked om hur det skall bli och att förhållandet med tillfälliga skolbaracker får ett slut. Frågan skall tas upp i Ö-dialogen den 15 september. 


• Trafiken med Ö-Snabben Busstrafiken har brister i servicen som Gunnlaug sammanfattat i ett PM. Det beslöts att skicka frågan till SSiS, som efter komplettering skulle skicka en propå till Västtrafiks politiska och tekniska ledning.


• Övrigt Några andra punkter avhandlades också, t ex städning i Utterviksbadet, störande fåglar, Fibernätet, Ö-dialogen och Trafikkultur som är ett projekt som drivs av Styrsöskolan och Vägföreningen.


Nästa möte i septemberPublicerat 2016-08-07 ******************************************************************

Nytt Ärende "Turism & besöksnäring" öppnat

Fria Bloggen – om opinionsbildning

Vägföreningen informerar om fiberdragningen


Publicerat 2016-07-02 ******************************************************************

Fria Styrsöbloggen – ny plats för egna tankar

Lokalförvaltningen redogjorde för Kalvhagskolan

Nytt att läsa under "Våra ärenden"


Publicerat 2016-06-22 ******************************************************************

Rapport från forumets möte 22 juni 2016

På mötet fanns representanter för Vägföreningen, Styrsö BK, Hembygdsföreningen, Styrsö Missionskyrka, SSiS, Styrsö samfällighetsföreningar och Fastighetsägarföreningen. Vidare deltog skärgårdsutvecklaren Annica Berg.


• Efter inledande formalia redogjordes för våra informationskanaler; nya webbplatsen styrsosamverkan.se och vår Facebookgrupp med 156 medlemmar. Där hade kommentarer börjat uppmuntra turistisk verksamhet, P-frågan och Nattvandrarnas verksamhet. Styrsös föreningar skulle på sina hemsidor länka till oss för bättre sökresultat på Google.


• Jan Kaaling redogjorde för hur det konstituerande mötet för SSiS (Södra Skärgården i Samverkan) hade avlöpt. De utsedda delegaterna representerar mycket väl sina respektive öar och de är till dessa som frågor att behandla skall väckas. Du kan läsa Jans anteckningar från mötet genom denna länk.


Skärgårdsutvecklaren Annica Berg berättade om sitt uppdrag att förbättra besöksnäringen i Norra och Södra skärgårdarna. Hon är del av en viktig kommunal styrgrupp där ett flertal förvaltningar och politiska nämndemän ingår. Vad gäller SDN Väst och Ö-dialogen menade hon att frågorna tenderar att stanna där och inte framläggas ordentligt till de kommunala förvaltningar och nämnder som egentligen sitter på beslutsförmågan. I detta höll Jan Kaaling med. Gustaf skickade med frågan till oss andra gällande hur vi skulle kunna stödja Annica i hennes viktiga arbete. Hon inbjöds att redovisa sina strävanden på denna hemsida för att främja utvecklingen.


• I senaste mötet med Ö-dialogen hade bl a Länsstyrelsen informerat om att man vill stödja kontanthanteringen för öarnas näringsidkare. Räddningsvärn och fast deltidsanställda diskuterades tillsammans med den nya ambulansverksamheten. Läs mer i anteckningarna från mötet den 12 maj längre ned i texten.


Parkeringsfrågan/Saltholmen  Jan Kaaling redogjorde för diverse kommunala åtgärder och en träff med Stadsledningskontoret i frågan. Jan återkommer inom kort med mer detaljerad rapport under ”Våra ärenden”. Gällande hur och var nya P-platser på Saltholmen skall inrättas beslöts att inte ta ställning från SiS’ sida – bara det snarast blir utbyggt!


Toalettfrågan Tillfälliga toaletter har placerats ut på vissa platser, dock inte på Tången där behovet är uttalat störst. Jan Kjellberg åtog sig att kontakta Park- o Natur för att driva på.


Fibernätet är på gång. Detaljprojektering pågår och arbetena är planerade att påbörjas på Styrsö i september -16.


Belysning på ”Arbores väg”. Henrik B redogjorde för beslutet att alla luftkraftledningar skall vara avvecklade på Styrsö inom 3 år. Telekablarna skall bort om 5 år. Gällande gatubelysning i Arbores skog beslöt Vägföreningens och Fastighetsägarföreningens ordförande (närvarande på mötet) att inom sina föreningar verka för att bekosta ett projekteringsarbete om 20.000,- avseende hur belysningen skulle utföras. Andemeningen är att dessa utgifter senare skulle återfås i samband med att Kommunen övertar drift och skötsel av anläggningen.


Arbetsgrupper Följande arbetsgrupper med avskilda ansvarsområden utsågs:

– Turismutveckling, Ola Tulldahl

– Belysning Arbores skog, Henrik Bergdén

– Toalettfrågor, Jan Kjellberg

– Parkering/Saltholmen, Jan Kaaling och Gustaf Asplund

– Planfrågor, Ulla Herlitz

– Kalvhagskolan, Gunnlaug Cottingham

I nuvarande skede avses att personernas främsta uppgift är att rapportera in till vår hemsida hur respektive ärende fortlöper och vilka meddelanden som växlas.


Övrigt Fråga om att skicka vissa frågor till politiker med redovisning av svaren på hemsidan väcktes utan att vi beslöt något.

Om nya medlemmar vill få tillträde till vår grupp skall beredning ske.

Utterviks strand. En styrsöbo hade klagat på att stranden inte var röjd så att barnen kunde bada. Jan Kjellberg tar frågan till Park- och Natur. Peter A svarar den som skickat frågan.

Stigfinnarna planerar att göra en ny stig bakom Renhållningen och Varvet vid Skäret för att promenader inte skall behöva gå genom industriområdet.

Fåglar som är påtagligt störande för öborna skall anmälas till Jaktvårdsföreningen som kan avliva dessa.


• Nästa möte 23 augusti

 

Peter AnderssonPublicerat 2016-05-17 ******************************************************************

Noteringar från möte med SDN i Styrsöskolan 16 maj


Detta möte som utannonserats i hela Södra skärgården hade samlat ett 40-tal öbor – mest äldre tyvärr. Efter inledning av SDN:s ordförande Henrik Munck (mp) uppstod lite allmän frågeställning där det viktigaste var att alla öbor har P-frågan allra högst. En annan viktig erfarenhet är att SDN inte äger så många frågor som man ibland tror. Det mesta hanteras av kommunen centralt.


Så sattes vi i grupper att resonera kring vad vi tycker om livet på Styrsö och hur det kan utvecklas. De många deltagande tjänstemännen gjorde ett bra jobb i grupperna och hjälpte oss att notera ned allt vad vi tyckte. Dessa kommentarer kommer att presenteras tillsammans med de andra i stadsdelen på en särskild webbplats.


En del politiker tog del i gruppernas resonemang men Henrik Munck (mp) valde att lämna oss tidigt. Ävenså vår skärgårdsutvecklare Annica Berg saknade vi i vårt arbete.


Jag upplevde att mötet var en politikernas sätt att sondera terrängen på marknivå, vilket föralldel är lovvärt, men den riktiga dialogen saknades. På min direkta fråga vad han personligen tyckte i P.frågan svarade Henrik Munck på typiskt svävande politikermaner (så mycket gott som möjligt åt alla) att P-hus på Saltholmen ändå skulle bli svårt med tanke på alla problem med strandskydd i 300 meter och länsstyrelsens rigida tillsyn av kusterna. Svaret följde i allt kommunfullmäktiges hantering av P-frågan den 12 maj. En klar skiljelinje går mellan Alliansen och de rödgröna i denna fråga, men de bilfientliga är här i minoritet.


Med tanke på att så få barnfamiljer intresserar sig för sin samtid (SDN hade lovat särskild barnpassning på mötet), har vi en stor uppgift inom SiS att engagera Styrsöborna. Hoppas vi lyckas.


Peter AnderssonPublicerat 2016-05-18 ******************************************************************

Anteckningar från möte i Ö-dialogen 12 maj


Mötet med Ö dialogen den 12 maj 2016 började med humöret på topp då vi firade att KF röstat igenom KS motion om att permanenta Saltholmen som terminal för skärgårdsbåtarna. Arbetet är dock inte slut med det. Beslutet innebär att erbjuda parkeringsplatser på Saltholmen/Långedrag och hur lång tid det tar med förväntade överklaganden är svårt att sia om. Men ingen är nog beredd att ge upp nu!


En positiv konsekvens av detta arbete har dessutom blivit bildandet av Styrsö i Samverkan, SiS och vi ser nu fram emot ett Södra Skärgården i Samverkan, SSIS. Bara genom att arbeta tillsammans i sådana forum kan vi aktivt styra utvecklingen av en levande skärgården till vår fördel, samtidigt som vi kan ta emot alla besökare på ett bra sätt.


Mötet började med en presentation av Lennart Johansson från Göteborg & Co, som kom tillsammans med Annica Berg, turismutvecklare för Göteborgs skärgård, och två representanter från Park och Natur. Annica är ny projektledare i ett treårigt projekt för att marknadsföra skärgården (både norra och södra) till besökare till Göteborg, efter ett tidigare pilotprojekt. I den nya styrgruppen, vilken hade haft möte samma förmiddag, finns även Styrsöbolaget samt Park och Natur med. Detta låter lovande med tanke på flera frågor som båtlinjer till Stenpiren och en lösning på toalett och sopproblemet på våra öar. En utbyggnad av denna nödvändiga infrastruktur i skärgården har hamnat i ett vakuum, då ingen har eller har fått uppdraget att ansvara för denna utbyggnad. Det finns vissa bidrag att få av Park och Natur för den näringsidkare som kan upplåta sina toaletter, men vi var alla ense om att frågan måste få en långsiktig lösning. Politikerna i SDN lovade att be sina ledamöter föra upp frågan i KF, igen, eftersom ansvaret måste ges därifrån. Här hade vi emellertid önskat att en tydligare handlingsplan hade kommit till stånd. Men dagen efter kom ett mejl som berättade att Park och Natur redan har en plan för provisoriska toalettlösningar vid bryggorna under kommande sommar och att mer permanenta lösningar skall kunna stå klara till hösten. Det låter bra men vi skall ligga på om det!


Länsstyrelsen informerade om sitt uppdrag att bevaka att alla har tillgång till grundläggande betaltjänster, det vill säga kan betala räkningar, ta ut kontanter och för företagare att deponera sin dagskassa på ett rimligt sätt. Här är Södra skärgården ett utpekat område, då vi saknar fast landförbindelse och har långt till sådana tjänster. Vi har fått med oss flera frågor de vill ha svar på, för att se hur situationen ser ut för oss och vad de kan bidra med. Vi återkommer separat i den frågan.


Räddningstjänsten informerade om hur de arbetar i Södra skärgården efter att de inte längre åker på IVPA-larm (i väntan på ambulans)m vilket de senaste åren har varit deras största arbetsuppgift. På grund av bland annat försäkringsfrågor ligger detta nu helt under Hälso- och sjukvårdsnämnden. För oss på Styrsö kan det innebära att man ser över om det fortsatt blir deltidsbrandmän eller om det omvandlas till ett värn. De avvaktar utvecklingen innan något beslut fattas. Donsö/Styrsö är de enda öarna med deltidsbrandmän (RIB), övriga öar har värn. På Stora Förö har man utbildat frivilliga, som till skillnad från värn får vara över 65 år. Detta är en komplettering man också undersöker.


Sist på dagordningen stod TPUSS. Vi fick träffa Caroline Folkesson, den nya projektledaren för TPUSS. Av förståeliga skäl kunde hon inte ge några klara besked om hur den fortsatta tidsplanen ser ut, eftersom uppdraget för projektet måste ändras. Hon är inbjuden till alla höstens möten och verkade öppen för en dialog med SSIS.


P-bolaget kom med två representanter och där framförde vi krav på en utredning av kösystemet likaväl som av kundlistan. Likaså talade vi om förslag på en snabb temporär utökning av antalet platser i väntan på en permanent lösning. De verkade mer mottagliga för våra åsikter den här gången. Till slut bad vi om en uppdatering på stadens hemsida med en redogörelse för var i processen frågan om Kalvhagskolan befinner sig samt att polis och socialtjänst bjuds in till höstens första möte för att diskutera den ökade skadegörelsen. Karin Greenberg påminde också om dialogmötet den 18/5.


Gustaf Asplund & Gunnlaug CottinghamPublicerat 2016-05-11 ******************************************************************

Informell rapport från Henrik Bergdén angående mötet den 16 maj


Jag fick ett samtal från Henrik Hellström idag (10/5) som ville berätta om upplägget för mötet på Styrsöskolan den 16 maj.


Det kommer ett 10-tal personer från SDN och en del politiker. Hela skolan är bokad och det kommer att vara ett antal grupper i samtal på olika ställen i lokalerna. Det börjar med en presentation och en kort inledning.


De har maximerat antalet besökare till 500 personer, oklart hur detta kommer att organiseras. Enligt Henrik H. kommer de inte att svara på frågor, utan bara lyssna och diskutera våra åsikter. Politikerna skall alltså bara lyssna, men ändå diskutera!?


Det verkar dock som att de vill ha en dialog med oss, men i vilken form eller med vilka olika grupper detta skall ske är det ingen som vet. Mötet blir nog inte så långt, eftersom de uppger att de måste passa båtar tillbaka till Saltholmen. Någon direkt avslutning blir det inte heller enligt Henrik Hellström.


Henrik BergdénPublicerat 2016-05-05 ******************************************************************

Rapport från forumets möte 3 maj 2016


På mötet fanns representanter för Vägföreningen, Stigfinnarna, Styrsö BK, Elimförsamlingen, Hembygdsföreningen, Turismutvecklingsföreningen och Fastighetsägarföreningen. Vidare deltog nya representanter; Jan Kaaling (Södra Skärgården i Samverkan), Agneta Olsson (Styrsö kyrka) och Hilkka Salo (Vägföreningen), vilka hälsades välkomna.


• Efter inledande formalia togs Kalvhagskolan upp och vi konstaterade att det inte händer så mycket just nu. Gunnlaug, som är vår representant i Ö-rådet, bads undersöka utvecklingen vid nästa råd.


• Gällande vår kommunikation beslöts att upprätta en egen webbplats www.styrsosamverkan.se för att tillhandahålla information. Vår Facebookgrupp har över 100 medlemmar och diskussionerna har börjat komma igång där. Det är en fördel att vara påläst och att kunna göra sin röst hörd.


• Dialogmöte 16 maj med kommunen var en nyhet som förvånat alla – inte minst oss i SiS. Även våra ordinarie handläggare på Västra Göteborg var inte informerade. Vi har ingen egen agenda, men var och en uppmanas att ta upp egna frågor på mötet. Vi skall också yrka på att få vara en dialogpartner i hur saker och ting skall skötas på Styrsö.


• SSiS är ett ”SiS för hela Södra skärgården”. Jan Kaaling berättade om hur samarbetet kommit igång med de andra öarna.


• TPUSS Jan Kaaling framförde att om kommunstyrelsen den 12 maj beslutar att gå på Alliansens förslag om fler P-platser, så kan hela TPUSS komma att skrinläggas. I så fall har P-bolaget inte mycket annat att göra än att börja planera för fler P-platser på Saltholmen.


• Besöksnäringen. Ola berättade om den nya skärgårdssamordnaren, Annica Berg, som fått ett treårigt uppdrag att verka för större professionalism i turistmottagandet. Skärgården är det främsta besöksmålet i Göteborg och mycket behöver göras för att möta behoven – inte minst fler offentliga toaletter. Agneta Olsson berättade om Siv Svenssons svårigheter att få kontakt med kommunen i toalettfrågan. Vidare påminde hon om Kyrkans insats som samlingsplats för gemensamma kulturupplevelser i Södra skärgården, där ett 30-tal evenemang äger rum, mest på sommarhalvåret. Vid frågan om åtgärder ville vi inte förorda negativ mejlbombning, utan ett positivt agerande – även på mötet den 16 maj.


• Övrigt. Vi diskuterade om hur vi skulle agera i Ö-dialogen, vidare frågor som Fibernätet, Belysningen i Arbores skog, Översiktsplanering, Regionalt Skärgårdsråd och eventuell markering av övergångsställen på utsatta platser.


• Nästa möte 22 juni


Peter AnderssonPublicerat 2016-04-30 ******************************************************************

Offentligt möte på Styrsö


Göteborgs stad bjuder in till offentligt möte på Styrsö den 16 maj. Läs mer i denna länk!Publicerat 2016-04-20 ******************************************************************

Samverkan sprider sig – ö-gemensam debattartikel i P-frågan


På gp.se kan man läsa en debattartikel som undertecknats av Christian Nilsson, Donsö, Gustaf Asplund, Styrsö, Stig Berggren, Brännö, Martin Stålludd, Asperö, Leif Sjöberg, Vrångö, Patrik Gustafsson, Köpstadsö, d v s företrädare för samtliga sex bebodda öar.


Artikeln redovisar den osedvanligt dåliga befolkningsutvecklingen och kritiserar TPUSS. Läs artikeln med denna länk!Publicerat 2016-03-31 ******************************************************************

Alliansen i Göteborg motionerar för fler P-platser på Saltholmen


Om Alliansen på riksnivå är lite oense, så kan man säga att göteborgarna håller ihop för oss öbor. Den 24 mars publicerades en artikel som beskriver vad dom verkar för när det gäller Saltholmen. Här en länk till artikeln.Publicerat 2016-03-24 ******************************************************************

P-bolagets möte på Donsö angående vår bilparkering på Saltholmen


Till detta möte hade 320 personer kommit och P-bolaget fick höra öbornas åsikter om förslagen till ändrade parkeringsvillkor. Läs Jan Kaalings rapport!


******************************************************************************


Styrsö i Samverkan företräder de flesta föreningar på Styrsö och verkar för utökad dialog mellan öbor och beslutsfattare.


Webbplatsen avser att hålla information tillgänglig för att alla skall kunna bilda sig egen uppfattning i gemensamma lokala samhällsfrågor.


Kontakter sker i första hand genom föreningarna som du hittar under "Om oss", men även genom diskussioner på Facebook.

Vi finns på Facebook

© Copyright 2020 - SiS - All Rights Reserved - Vi använder inte cookies!