Nyheter1

SiS
Styrsö i Samverkan

Publicerade nyheter 2015-09-22 till 2016-03-20

Uppdaterat 2016-03-20 ******************************************************************

Ö-dialogen efter 9 mars 2016


Under Våra dialoger har vi nu lagt upp en undersida som behandlar vår dialog med Ö-dialogen, som inte velat notera våra åsikter i det officiella protokollet. Du kommer till den nya sidan med alla protokoll genom denna länk!


Karin Grenberg svarade på Gustafs mejl 2016-03-20, vilket kan läsas genom länken ovan.


 


Publicerat 2016-03-13 ******************************************************************

Rapport från vårt möte i Ö-dialogen 9 mars 2016


Under Våra dialoger finns nu rapporten som även kan hämtas här.


 


Publicerat 2016-03-06 ******************************************************************

Rapport från forumets möte 1 mars 2016


På mötet fanns representanter för Vägföreningen, Stigfinnarna, Företagarföreningen, Styrsö BK, Elimförsamlingen, Arbores och Fastighetsägarföreningen. Vidare deltog nya representanter; Inger Sandqvist och Per Hansson (Styrsö Missionskyrka) samt Britta Allgurén (Hembygdsföreningen), vilka hälsades välkomna.


• Riktlinjer för SiS verksamhet Ett reviderat förslag till riktlinjer för SiS antog och finns publicerat på vår Dialogsida. SiS skall vara öppna och flexibla inför kommande möten.


• Information och kommunikation Det beslöts att uppdra åt Peter A att upprätta en egen hemsida samt att en sida på Facebook skall upprättas, vilken Maritha och Gunnlaug ansvarar för.


• Ö-dialogen Vi beslutade att Gustaf och Gunnlaug skall medverka tillsammans med John Grankvist som redan sitter med i Ö-dialogen. Det är viktigt att om inte valda ledamöter kan deltaga på mötena så skulle suppleanter från SiS kunna sändas.


• Parkeringsfrågan på Saltholmen SiS är mycket frågande till att Parkeringsbolaget ville ta beslut om att göra alla parkeringar till boendekort innan mötet med skärgårdsborna den 21 mars i Donsö sporthall. Vi beslöt uppmanade öborna att försöka föra dialog via mejl med Parkeringsbolaget innan fredagens (4 mars) möte ägt rum för att informera vad vi öbor står i denna fråga.


• Kalvhagskolan Skolans eventuella flytt diskuterades, varvid ett antal frågor behöver besvaras, t ex Vad händer med området i nästa steg? Vi skall söka efter bättre beslutsunderlag för att kunna ha en åsikt i frågan. Frågan kommer därför upp på nästa möte.


• TPUSS Vi konstaterade att utredningen hittills är otillfredsställande och borde hanteras i samförstånd MED öborna och inte OM öborna. SiS’ avsikt är att vara med i dialogen om vad som planeras för Södra Skärgården.


• Offentliga toaletter Mötet var ense om att fler offentliga toaletter är nödvändigt – helst en åretruntöppen vid varje båtterminal. Göteborg & Co skickar gärna besökande hit, men utan tillräckliga toaletter blir besöket en pina. Tången är i särskilt stort behov, eftersom besökande numera kommer hit året om. Siv skulle kontakta Park- och Natur som äger frågan.


• Belysning i Arbores skog Henrik B och Fastighetsföreningen skall undersöka möjligheten att ansluta denna till den allmänna vägbelysningen. Fastighetsägarföreningen kan ev bidra med medel. Vägföreningen skall också diskutera eventuellt bidrag om det behövs.


• Möjligt EU-bidrag En rapport om möjligt EU-bidrag för SiS verksamhet presenterades. Skall vi söka ekonomiskt stöd måste vi organisera SiS som en samhällsförening. Vi beslutade inget, men skickar frågan till samtliga föreningar för beslut på nästa möte.


• Nästa möte Gustaf sammankallar till möte 17 maj 2016, klockan 18.00.


Pennan fördes av Bosse Carlsson


 


Publicerat 2016-02-22 *******************************************************************


Om du är intresserad av parkeringsfrågor för Södra Skärgården så håller Parkeringsbolaget informationsmöte i mars. Sista anmälningsdag 29 februari.


Anmälan till mötet via denna länk! Länken är borttagen.


 


Publicerat 2016-02-20, kompletterat 2016-02-21 ******************************************


Efter vår förfrågan hos Ö-dialogen om Styrsös representation har vi fått följande svar från den för Ö-dialogen ansvarige politikern Karin Greenberg (s):


Hej Gustaf!


Tack för ditt och Styrsös engagemang.


Nästa möte i Ö-dialogen är den 9 mars kl 1730 med fika from 1700. Det går alltså bra att välja personer på ert möte den 1 mars. Vi planerar att på detta möte få besök från Parkeringsbolaget, Kultur och Fritid samt hemtjänsten.


Ö-dialogen är ett forum knutet till stadsdelsnämnden Västra Göteborg där ett antal politiker från olika partier ingår samt hittills 2 personer från varje åretruntboende ö i skärgården dvs Brännö, Asperö, Styrsö, Donsö, Köpstadsö och Vrångö. Kravet från nämnden är att ledamöterna ska representera olika intressen på respektive ö och det ska vara en man och en kvinna från varje ö.


Jag blev ansvarig för Ö-dialogen för ett år sedan efter valet 2014. Den erfarenhet som jag gjort är att intresset och möjligheten för gruppen att påverka och få tidig information om olika frågor innan beslut tas är stor. Ö-dialogen har inget eget beslutsmandat men är en tung remissinstans. Jag har därför initierat och nu fått beslut på att vi ska ha tre (3) personer från varje ö. Varje personer är personligt valda (alla är ordinarie) från sin ö och man kan därför inte sända någon annan om man själv är upptagen. Om man är upptagen ofta så är det ju bättre att välja någon annan. Jag tror däremot att nu när vi får tre från varje ö så blir det lättare att säkerställa att alltid någon från ön kan vara närvarande.


Från Styrsö finns idag en person (John Granqvist) då vi nyss fått en avsägelse. Det betyder att det finns två platser lediga för Styrsö. Av de två personerna ska då minst en person vara en kvinna.


Det ät glädjande att Styrsö i samverkan kan utse två deltagare då jag är övertygad om att ni kan inom era led hitta två engagerade personer. För kännedom är mötesfrekvensen tre kvällar per halvår och nästa möte efter 9 mars är 12 maj. När ni bestämt vilka ni vill ha i ö-dialogen så mejla mig:

Namn, adress, telefonnummer och e-post så ser jag till att de får kallelser och övrig info.


Varmt välkommen!


Karin Greenberg

Stadsdelsnämnden Västra Göteborg

Ersättare (s)

Ordf Ö-dialogen

Tel 070- 685 0700

karin.greenberg@vastra.goteborg.se


Tillagt av Karin Greenberg 2016-02-21:

Mer information finns om Ö-dialogen, minnesanteckningar och olika presentationer på hemsidan för Stadsdelsförvaltningen Västra Göteborg under rubriken Påverka ”Ö-dialogen”.


När det gäller parkeringsfrågan håller Parkeringsbolaget möte den 21 mars, till vilket alla kan anmäla sig. Sista anmälningsdag är 29 febr. Länk till anmälan här!


 


Publicerat 2016-01-31 *********************************************************


Läs Gunnlaug Cunninghams inlaga om Kalvhagskolan och beslut i SDN i ”Våra dialoger” ovan!Publicerat 2016-01-21 *********************************************************

Rapport från möte 21 jan 2016 angående Kalvhagskolan


23 intresserade Styrsöbor förutom tre tjänstemän från stadsdelsförvaltningen hade samlats i Nya Missionskyrkan för att höra om sina barns framtid i Kalvhagskolan. Inbjudna politiker från stadsdelsnämnden kunde inte närvara men vi var mycket glada för tjänstemännens vilja att ställa upp och diskutera.


Mötet förlöpte väl, fast det märktes ju att frågan redan var klappad och klar. Bo Niklasson från stadsdelsförvaltningen och hans team förklarade hur de hade resonerat och bytt åsikt åtminstone två gånger under processen och nu förordade en flytt av Kalvhagskolan till Styrsöskolan. Detta trots att investeringskostnaderna är högre för en nybyggnad där, istället för en nybyggnad och renovering på befintlig plats. Driftsbesparingar och högre kvalitet var de orsaker som hänvisades till. Ändrad struktur och längre väg till skolan för de allra minsta hade uppenbarligen inget intresse hos de skolansvariga. Det förutsätts troligtvis hela tiden att föräldrarna skall köra barnen till skolan, i stället för det som vi alla egentligen hoppas på, att barnen här har en möjlighet att gå och cykla till skolan.


Läser man stadsdelsförvaltningens rapport till stadsdelsnämnden får man intrycket av att den är en snudd på ett beställningsverk, där den redan av stadsdelsnämndens politiker föredragna sidan förstärks och alternativet ombyggnad av Kalvhagskolan skrivs ner. Kritiska synpunkter som framförts tidigare från föräldrar och personal finns inte omnämnda heller. Utan att ta ställning i sakfrågan bedömde vi nog att denna rapport inte är tillräckligt objektiv och genomarbetad för att kunna ligga till grund för ett klokt beslut.


Vi hoppas att stadsdelsnämnden ser detta också och att vi får ytterligare möjligheter till dialog med politikerna och förvaltningen. Vi kommer att naturligtvis att bevaka frågan även i fortsättningen.


Gustaf Asplund

sammankallande SiS


Läs artikel i GP om mötet!


Kolla dialog 2016-01-26 med SDN. Länken borttagen


 


Publicerat 2016-01-10 *********************************************************

Publicerat 2015-12-31 *********************************************************

Rapport från forumets möte 15 december


På mötet fanns representanter för Vägföreningen, Stigfinnarna, Företagarföreningen, Styrsö BK och Fastighetsägarföreningen. Vidare deltog nya representanter; Joachim Gabre (Elim-församlingen), Siv Svensson (Arbores), Janne Kjellberg (Sör- och Norgård) och Ola Tulldahl (Pensionat Skäret och Södra Skärgårdens Turismutveckling), vilka alla hälsades välkomna.


• Riktlinjer för SiS verksamhet Förslag till beskrivning av Styrsö i Samverkan med syfte, roll, sammansättning och arbetssätt gicks igenom och godkändes med undantag av sammansättningen som ansågs bör vara mer inklusiv och tillåta enskilda intresserade att medverka i SiS, även om stommen bör vara representanter från de större organisationerna och föreningarna. Texten skulle bearbetas ytterligare till nästa möte.


• Information och kommunikation Mötet enades om att utveckla både en Facebook-grupp och en hemsida. Maritha Eriksson lovade att börja arbeta på Facebook-delen och Henrik Bergdén lovade kolla möjlighet till hemsida, lämpligtvis kopplad till styrso.nu. Resultat redovisas på nästa möte.


Verksamheten inom SiS bör normalt presenteras på de deltagande föreningarnas årsmöten. Möjligheten att också ordna ett allmänt möte på vårkanten och diskutera vad som bör göras från SiS’ sida diskuterades positivt.


• Kalvhagsskolan Gustaf redovisade kontakter tagna med stadsdelsförvaltningen om möjligheten att anordna ett offentligt informations- och diskussionsmöte om Kalvhagsskolans eventuella flytt till Styrsöskolan. Ärendet skall upp i Stadsdelsnämnden i slutet av januari 2016 och förvaltningen har själva föreslagit 20 januari som dag för möte. Gustaf tar upp ärendet med Vägföreningen som skall stå för arrangemang samt med stadsdelsförvaltningen.


• TPUSS Trafik- och Parkeringsutredning för Södra Skärgården diskuterades. Några representanter för SiS var på de möten som anordnats i frågan och var inte nöjda med det sätt de var arrangerade på eller den diskussion som tilläts. Gustaf har skickat brev till de ansvariga och begärt särskilt allmänt möte med utställning på Styrsö. men fått avböjande svar. Det ansågs allmänt att SiS skulle fortsätta att bevaka vad som händer och se till att frågan tillåts diskuteras av fler än de få som fått plats denna gång. TPUSS räknar med att gå på remiss i slutet av våren.


• Utbyggnad av fiberkabel Telia har presenterat ett förbättrat förslag och fibernätet kommer att börja byggas ut under våren 2016 med en anslutningskostnad nu beräknad till ca 20 000:-. Representanterna var fortsatt positiva till denna utveckling.


• Belysning i Arbores Beslöts att SiS skall arbeta för att belysning kommer upp i Arbores skog, eftersom den stigen är en viktig del av gatunätet, särskilt under vintern då trafiken på Brattenvägen är särskilt riskfylld. Trafikkontoret bär ansvar för belysningen och bör bearbetas.


• Parkering på Saltholmen Göteborgs Stads Parkerings AB vill ta beslut om att säga upp de fasta p-platserna på Saltholmen och göra om all boendeparkering till ”dekal”-parkering. SiS motsätter sig att beslut i så viktig och omdebatterad fråga tas innan TPUSS har kommit fram till en mer långsiktig lösning av parkeringssituationen för de skärgårdsboende och kommer att skicka en skrivelse till Parkeringsbolagets styrelse med förslag att frågan bordlägges tillsvidare. Gustaf ombads skissa på en sådan skrivelse och skicka runt för synpunkter.


Nästa möte blir 1 mars 2016 klockan 18.00. Plats: Öbergska.


Vid pennan,

Gustaf Asplund


Forumets kontakt-mejl:

styrsosamverkan@gmail.com

Publicerat 2015-10-27 *********************************************************

Rapport från forumets möte 27 oktober


Till mötet hade kommit representanter från Vägföreningen, Stigfinnarna, Elimförsamlingen, Hembygdsföreningen, Företagarföreningen, Styrsö BK och Fastighetsägareföreningen.


Ett antal punkter diskuterades, bl a:


• Kalvhagenskolan, vars verksamhet har föreslagits att flytta till Styrsöskolan vid Bratten.


• Tpuss (trafikutredning) som är högaktuellt – se goteborg.se/tpuss.

I dessa frågor enades man om att söka åstadkomma offentliga möten på Styrsö, där de ansvariga skulle redogöra för planerna och svara på frågor från styrsöborna. Tanken är att dialogen skall drivas härifrån och på våra villkor för att styrsöborna skall kunna engagera sig bättre: ”Direkt demokrati – mycket möte!”


• Forumets form och organisation, där verksamheten i första hand skulle syfta till att initiera dialog mellan styrsöborna och ansvariga här på platsen. Tanken är inte primärt att samla mandat för vissa åsikter att föra fram, utan mer att lyfta fram den demokratiska processen med möten. Fastän det inte är fråga om en formell förening skulle vi ta fram ett övergripande koncept med stadgar, för att ge större styrka och auktoritet åt verksamheten.


• Utbyggnad av fibernät, där man enades om att via föreningarna verka för att vara beredd för den kommande nedläggningen av kopparnätet.


• Informationskanaler diskuterades, där för- och nackdelar med Facebook och webbplats diskuterades. Tas upp på nästa möte.


• Detaljplaner, där vi fick höra lite om byggplanarbetet på Ekudden och Skäret. Vidare skulle en arbetsgrupp bildas för att studera befintliga översiktsplaner och på sikt efter fördjupning återkomma med diskussionsunderlag för allmänheten.


• Kontaktfunktion, där personer utsetts i Stadsdelsförvaltning och på Styrsö. I Västra Göteborg har vi fått Henrik Hellström som samordnar våra frågeställningar. Han kontaktas via mejl: henrik.hellstrom@vastra.goteborg.se eller telefon 031-366 11 36. Henrik Bergdén är vår kontaktperson som på motsvarande sätt kan kontaktas av personer på kommunen/stadsdelen för att dirigeras till rätt ansvarige på Styrsö.


Nästa möte 15 december.


Vid pennan,

Peter Andersson


Publicerat 2015-10-22 *********************************************************

Nytt möte i samverkansgruppen den 27 oktober


Företrädare för Styrsös föreningar skall på mötet diskutera bland annat följande:


• Kalvhagenskolan


• TPUSS (trafik- och parkeringsutredning södra skärgården)


• Bredbandsutbyggnad, länk till upprop här


• Hur gruppen skall föra ut information till medborgarna


• Andra frågor som kan anmälas på mejl: styrsosamverkan@gmail.com


Intresserade att vara med på mötet kan anmäla sig på styrsosamverkan@gmail.com


Gustaf Asplund


Publicerat 2015-09-22 *********************************************************


I Danbratt/Odenviks ”Styrsö Socken” lär vi att byarna i gamla tider samverkade i gemensamma byordningar. Så även i vår socken där vi under hundra år till och med hade egen tingsplats på Brännö! Kolla Hembygdsföreningens artikel om Byordningar.


Nu 2015 har på Styrsö initiativ tagits för att försöka återinföra lite av den lokala samverkan som förlorats till storkommunen Göteborgs Stad och här följer ett upprop.

Vad är Styrsö i Samverkan?

Styrsö i Samverkan är ett forum för föreningar på Styrsö som engagerar sig i öns utveckling och framtid. Ingen ny förening, men ett samarbetsorgan där föreningarna kan diskutera och agera gemensamt i frågor som är viktiga för vår ö. Styrsö Vägförening tog hösten 2015 initiativ till en första träff där vägföreningen tillsammans med Styrsö Fastighetsägareförening, Styrsö BK och Styrsö Sockens Hembygdsförening bildade detta forum, Styrsö i Samverkan. Vi välkomnar självklart andra intresserade föreningar i samarbetet.


Varför ett forum?

På 1700- och 1800-talen fanns lokala byordningar för Styrsö Sörgård, Styrsö Nordgård och Tången, där öborna bestämde regler och befattningshavare. Sedan blev vi municipalsamhälle och vidare en del av Styrsö Kommun och nu gäller Göteborgs stad. Ju bättre rustade Styrsöborna blev med tiden – bättre hälsa, mer skolade, längre fritid och välbeställda – desto mindre inflytande fick vi ironiskt nog över vårt lokalsamhälle. Det finns idag ingen verkningsfull dialog mellan oss som bor – heltid eller deltid – på öarna och de som ”bestämmer” över Styrsös vardag, utveckling och framtid. Rykten om vad som ska hända snurrar ofta runt, som till exempel att Kalvhagsskolan ska flytta, men ingen vet egentligen riktigt vad som är sant eller falskt.


Vad vill vi?

Vi efterlyser fakta och diskussion med beslutsfattare och tjänstemän. Det är Styrsöborna som är experter på att bo och leva på sin ö. För dessa erfarenheter vill vi alltså skapa möjligheter till dialog och inflytande i både aktuella och framtida frågor. Inledningsvis kommer vi att bjuda in till publika möten kring olika konkreta sakfrågor. Ett möte om Kalvhagsskolans framtid står först på tur. Utöver dialogmöten vill vi också utveckla andra mer direkta former för lokalt inflytande. Dags för nya tag! Skriv ett mejl till oss på adressen nedan!


Styrsö Vägförening, Gustaf Asplund

Styrsö Fastighetsägareförening, Henrik Bergdén

Styrsö BK, Bosse Carlsson

Styrsö Sockens Hembygdsförening, Ulla Herlitz


Styrsö i Samverkan

info at styrsosamverkan.se

Styrsö i Samverkan företräder de flesta föreningar på Styrsö och verkar för utökad dialog mellan öbor och beslutsfattare.


Webbplatsen avser att hålla information tillgänglig för att alla skall kunna bilda sig egen uppfattning i gemensamma lokala samhällsfrågor.


Kontakter sker i första hand genom föreningarna som du hittar under "Om oss", men även genom diskussioner på Facebook.

Vi finns på Facebook

© Copyright 2020 - SiS - All Rights Reserved - Vi använder inte cookies!