Nyheter5

SiS
Styrsö i Samverkan

Nyheter 2019-03-18 tlll 2020-06-28

Publicerat 2020-06-13, rev 2020-06-19 o 2020-06-28  ********************


Anteckningar från vårt möte 2020-06-10

Öppnande

Gustaf öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Munskydd erbjöds till de som önskade. Wärdshuset bjöd på kaffe med bulle. 


Föregående mötes anteckningar

Anteckningarna från 4 mars gicks igenom, varvid diskuterades vår insats gällande gränserna för vårt engagemang gentemot Försvarsmaktens påstådda ”riksintresse” för bebodda delar av våra öar. Även den dåliga infon gällande övningstillfällena konstaterades, varefter dokumentet godkändes och lades till handlingarna.


Information och kommunikation

Hemsidan har i snitt ca 45 besök/dag. Elimkyrkan har betalat årets avgift för hemsidan. FB-gruppen har ökat till jämt 432 medlemmar, många gillningar av Gustavs inlaga om skärgårdstrafiken.


Corona-viruset

Henrik Åhsberg rapporterade från Närhälsan om ett oklart läge i myndigheternas instruktioner, vilka ändras hela tiden. Tycktes notera en ökad medvetenhet från öbefolkningen efter utbrottet på Vrångö som utgick efter körsång den 24 maj. Restriktioner följs i allmänhet bra, men skärgårdsbåtarna är en stor och ofrånkomlig riskfaktor. ”Duration”, dvs den tid man utsätts för smitta vid en kontakt har stor betydelse. Kraftigt ökad testning på öarna av pågående virusinfektion, men alla resultat är inte framme. Den som vill bli testad för pågående virusangrepp skall anmälas sig på 1177. Antikroppstest erbjuds inte. Önskemål om redovisning av smittoläget i Södra skärgården framfördes till Henrik.


SSIS-rapport

Styrsöbolaget kör två extra båtar från midsommar. Linjerna skall renodlas med färre anlöp per tur. Det förs diskussioner om bättre disposition av P-platser på Yttre Saltholmen. De som står i kö för tillståndsplats kan få köpa tillståndsbevis för parkering på Grefabs platser; 800,- för hela sommaren plus 250,- för nyckelbricka. Slingan och Grefabs platser vid mastskjulet vid Inre Hamnen får utnyttjas av de som har ordinarie P-tillstånd.

.
Vad gäller frakttrafiken, som staten vill lämpa över på annan part, konstateras att en stor samfällighetsförening inte är genomförbar, möjligen ekonomisk förening. Detta verkar ledande donsöbor sätta sig emot. Trafikkontoret har åtagit sig att utföra en utredning av frågan. Fraktpriserna skall höjas. Argumentet att vattenväg skall ses som väg i infrastrukturhänseende och därmed ingå i kommunens allmänna åtagande verkar vara lämpligt att arbeta vidare på eftersom det är en kommunal skyldighet.
Ö-dialogen hade möte 10 mars. Här är minnesanteckningarna.


Neddragningar på Styrsöskolan

Efter kommunens aviserade byråkratiska tillämpning av en viss socioekonomisk koefficient vid fördelning av resurser till skolan har en arbetsgrupp bildats. Info om skolfrågan finns på nytt uppslag på vår hemsida under Våra ärenden.
I huvudsak kan tre aspekter i konflikten urskiljas:
1) Klasserna kan inte alltid fyllas på grund av vårt avskilda läge som ö-område.
2) Vårt behov av särskilt stöd är 20% i stället för normalt 5%. Varför behovet är sådant har inte kunnat enkelt förklaras, men de har identifierats av skolan och dessa elever har godkända behov. Högt antal "hemmasittare".
3) Kostsam driftsituation, svåra transporter, besvärlig pendling och problem med parkering ingår inte heller i kommunens koefficient.
På Gundskolenämnden finns ett ”skärgårdstillägg” som bör kunna utökas.
SSIS har inbjudit till studieutflykt vilket (D) och (S) hittills genomfört och (V) skall vara på gång. Henrik Munck (D) har uttalat sig på Facebook, vilket citeras på hemsidan.
Styrsöskolan har nu specialgranskats och Radio P4 Göteborg bevakar ärendet.
Det påtalades behovet av ”nattvandring” vid stundande skolavslutning och hågade uppmanas att anmäla sig till FB-gruppen.


SiS roll vid naturliga motsättningar, vad göra?

I samband med en uppmärksammad kampanj som företagare inom besöksnäringen i Södra skärgården drivit (noteringar finns på vår hemsida) har en skiljelinje noterats hos ö-befolkningen. Vissa vill begränsa besökandet – inte minst med tanke på smittorisk, medan andra inser att besöksnäringen är en nödvändig del för öarnas överlevnad på sikt. Peter A tog upp även andra motsättningar inom ö-befolkningen och föreslog att begreppet ”tolerans” kunde vara ett ledord för bättre sämja i umgänget. Se faktaruta om Trafik längre ned där ”hänsyn” är centralt. Det föreslogs också att vi regelbundet besöker våra näringsställen för att hjälpa dem till överlevnad.


Sysselsätta ungdomen i sommar

Kommunen har ett jättelikt program för kommunens ungdomar – dock inte för Södra skärgården! Förslag som kom upp: Måla hembygdsmuseet, Strandstäda, mm. Vind i Seglen har snart fyllt upp sitt sommarprogram, men Elim har ingen verksamhet på grund av smittorisken. Styrsö BK har ingen verksamhet förrän möjligen i slutet av sommaren. Tennisskolan är igång.


Toafrågan

Britta har haft kontakt med Lena Jacobsson på PoN. Handläggare Cardell är tillbaka på 50% arbetstid. Inte mycket händer; ”Vi tittar på skyltningen…” Dåligt intresse och kanske skulle nämndens politiker uppvaktas.
Halsviks lekplats är på väg att stängas p g a kostnadsskäl.


Asfaltering

Arbetena efter elbolagets uppgrävningar fortsätter. Se Vägföreningens hemsida.


Information från föreningarna

Hembygdsföreningen har annonserat Hembygdsdag 1/8 och årsmöte 12/8, vilket kan komma att ändras. Museet är stängt i sommar. Café Öbergska är igång under Elin Svensson, har hyrt f d Öpunkten i sommar. Gallerierna fortgår nästan enligt plan, vernissage på lördag.

Fastighetsägareföreningen rapporterar om att hälften av belysningen i Arbores har vandaliserats. Strömmen stängd. Ingen plan för återställande ännu. Nordgård har bidragit med 10.000,-
Svenska kyrkan, ingen predikan i kyrkan tills vidare
Övriga, se ovan.

Övriga frågor

Trafikläget upplevs av många som olidligt. Troligen ofrånkomligt när byggnation pågår.


Nästa möte

Den 13 augusti kl 18.00, plats meddelas senare. Gustaf sammankallar.


Publicerat 2020-06-08 **********************************************************


Ändringar i planerat asfalteringsarbete


Styrsö Vägförening informerar om trafikhinder och ändrade planer. Läs här!
Publicerat 2020-06-03 **********************************************************


Ny skrivelse från Styrsöskolans föräldrar


Arbetsgruppen Föräldrar med barn i Styrsöskolan har sänt en skrivelse angående föreslagna neddragningar i skolan till de ansvariga politikerna. Läs här!


Se vår sida med samlad info om det senaste i Styrsöskolan!Publicerat 2020-05-29 **********************************************************


SSiS informerar om trängsel på terminalerna


En fråga som kommit upp angånde en förväntad ström av besökare till öarna har delat öarna i två läger. En utförlig artikel i Göteborgs-Posten den 17 maj beskriver saken.


Nu har SSiS skrivit om problemen i detta dokument.Publicerat 2020-05-25 **********************************************************


Vägföreningen informerar


Vägföreningen som vi alla är medlemmar i, informerar. Läs här!Publicerat 2020-05-07 **********************************************************


Skrivelse till kommunen angående Styrsöskolan


Göteborgs kommun föreslår en minskning med sju personer på Styrsöskolan som vi tidigare informerat om. Detta är inte rimligt om vi skall kunna vara ett levande samhälle med unga aktiva familjer. Öarnas sammanhållande organisation SSIS har skickat ett brev till kommunen för att få politikerna att inse hur annorlunda vi måste betraktas och förmå dem att inte genomföra tanken om personalinskränkningar. Läs brevet här!   

 


Publicerat 2020-04-18 **********************************************************


Tankar i krisens tid


Gustaf Asplund, som är vår sammankallande, har i dessa besvärliga tider skrivit en text som sammanfattar läget och pekar på en tänkvärd likhet – och skillnad – med Spanska sjukan 1918-20.

 

”Men idag kan vi, som försöker hålla oss hemma, hålla kontakt med nära och kära genom textmeddelanden, telefonsamtal, bildöverföringar, videokontakter, mm. Vi kan dela på filmer och musik mellan varandra, och vi kan hitta hur mycket som helst på ’nätet’, som verkar vara en outsinlig källa. Dessutom har de flesta av oss förstklassig underhållning, rapportering, mm tillgängligt dygnet runt. Det gör det ju lite enklare än på ’Spanskans’ tid.”


Gustaf tar också upp ett byråkratiskt hot mot Styrsöskolan där antalet lärare föreslås minskas.

 

Läs hela texten här!Publicerat 2020-03-18**********************************************************


Vägföreningens årsmöte 28 mars inställt!


STYRSÖ VÄGFÖRENINGS ÅRSSTÄMMA ÄR INSTÄLLD
NYTT DATUM KOMMER ATT MEDDELAS SENARE
Vägföreningens styrelse har, efter moget övervägande efter att ha följt situationen för Covid-19-spridningen allmänt i Sverige, beslutat att ställa in föreningens årsstämma planerad till 21 mars.


Detta gör vi för att inte utesluta en stor del av medlemmarna från att deltaga i debatten om våra vägar och vår trafik. Vi kommer att sända ut nya kallelser när vi får information om att läget har ändrat sig till det bättre. Detta bedömer vi inte kunna ske förrän sent i april eller i maj, eller till och med längre fram. Vägföreningen har en stabil ekonomi vilket gör att beslutet om att skjuta upp mötet kan tas utan att tvingas ställa in planerade finansiella åtaganden. Däremot innebär det ett brott mot stadgarna som säger att stämman skall hållas innan mars månads utgång. Omständigheterna är dock tvingande och en diskussion om detta kan godkännas av föreningens medlemmar kommer att finnas med på den kommande dagordningen.


18 mars 2020
Styrsö Vägförenings StyrelsePublicerat 2020-03-08 **********************************************************


Rapport från forumets möte 2020-03-04


Information och kommunikation

FB-gruppen har ökat till 404 medlemmar, mycket aktivitet runt försvarsfrågan, Föreningsdagen 1 februari gillades liksom Ordföranden har ordet från Vägföreningen.

SSIS-rapport
SSIS hade haft möte den 3 mars på Brännö.
Saltholmens parkering: SSIS har haft ett möte med Grefab för att klara ut hur de resonerar kring kommande flytt av båtar från P-plats Yttre Saltholmen. SSIS hade md sig en drönare med kamera för att kunna bedöma var det kan finnas plats. Grefab stretade emot alla förslag med möjligt undantag av Hinsholmen där extra mark kommer att behövas i någon utsträckning. Detta kommer att tas med till nästa möte med Parkeringsbolaget vilket infaller 18 mars.
Diskussioner med Västtrafik och regionens trafiknämnd skjuts något på framtiden.
SSIS håller på att rekrytera medlemmar bland skärgårdens föreningar och planerar ett första årsmöte i maj.
Övriga frågor från SSIS-mötet behandlas under andra rubriker i dagordningen.


Rapport från möte med Park & Natur

Britta A berättade om toa-gruppens (tillsammans med andra från SSIS) möte med P&N. Tyvärr var nu Daniel Cardell långtidssjukskriven och de som trädde in istället var dåligt pålästa. Först diskuterades de tillfälliga toaletterna som skall ställas under sommarsäsongen, men eftersom de rapporter som lämnats in inte hade lästs av de som var på mötet blev resten ganska sparsamt behandlat. Britta fick till uppgift att skriva ett mail till Lena Jacobsson, ansvarig chef, och begära möte med P&N och Göteborg & Co för att kunna diskutera alla andra frågor som berörts i rapporterna. Det blir ett möte mellan Styrsö Bastuförening och P&N för att klara ut kontrakt för toaletterna vid Brattenbadet.


Fraktfrågan

SSIS har haft diskussioner med Trafikkontoret om möjligheterna att organisera sig för att behålla det statliga fraktstödet. Senast diskuterades möjligheten att bilda en ekonomisk förening för att göra detta. Den måste i så fall ha god förankring i skärgården, eventuellt via SSIS, eller/och med representation från vägföreningarna, som ju representerar alla fastighetsägare. Diskussionen fortsätter under våren.


Försvarsfrågan - byggstopp

Frågan har fått sin officiella tolkning genom kommunens egen information som till stora delar sammanfaller med det vi själva framfört i våra sociala kanaler. Dock är frågan hur vi från skärgården drar detta vidare. SSIS har en strategisk plan att diskutera direkt med både kommun och Försvarsmakten för att utröna var gränserna går för vårt inflytande. I första hand så gäller det ju att minimera problemen för skärgårdens utveckling, inte att stoppa hela skjutfältsplanen.


Föreningsdagen

De flesta verkar nöjda med resultatet av Föreningsdagen  och anser att vi ska fortsätta nästa år igen med en sådan satsning. Det behövs då bättre annonsering och större synlighet.


Inför Ö-dialogen nästa möte 10 mars
Möjligheten att påverka dagordningen nu är begränsad. Men behovet av en kontaktpunkt i kommunen för klargöra frågor om t ex el-arbeten, etc. framfördes. Även behovet av mer information vid kommunala initiativ vad gäller ombyggnad och nybyggnad av de kommunala systemen vore bra!


Information från föreningarna

Elimkyrkan: Snart årsmöte och församlingsmöte. På Piren blir det Mello-festival. Det pågår också planering för sommarens ungdomsverksamhet.
Hembygdsföreningen: Kulturprogrammet för 2020 är klart med utställningar i Galleriet.  Hembygdsdag 1 aug. Årsmöte 12 aug. Ö-punkten hyrs ut på månadsbasis från 1 maj.
Kryddgruppen: 1sta samlingen genomförd.

Styrsö BK: Vinsten i fotboll bådar gott!
Vind i Seglen: Spinnakers inköpta, instruktörer skall instrueras, kurser börjar efter midsommar. Årsmöte i början av april. Har haft en del svårigheter med lokaluthyrning (fick en del goda råd).
Fastighetsägarföreningen: Årsmöte 26 april, söker talare om bygglov. 3 nya lampor har inköpts till Arbores och den sista stigdelen mot Brattenvägen ska grusas.
Vägföreningen: Årsmöte 21 mars.
GiveBox: 233 röster fick förslaget från GiveBox att gå vidare i kommunens ”Göteborgsförslaget”. Det ska nu hanteras av Vatten och Kretslopp.
Sörgård/Nordgård: Årsmöte i maj.
Konsum: Årsmöte i början av maj och de söker också en ny föreståndare.


Övriga frågor

Fördelning av kostnader för lamporna i Arbores: Nordgård går in med 5 000 av den totala kostnaden på 45 000. Vägföreningen har juridiska diskussioner om detta men hoppas kunna komma in med 10 000.
Hunden: En hund som innan gjort sig känd för att bitit ihjäl ett lamm har nu anfallit en kvinna som var ute med sin hund och bitit sönder hennes arm. Händelsen är polisanmäld.

Nästa möte i april 2020.


Fakta: Vägtrafikkungörelse (1972:603)
5 § Vägtrafikant skall iakttaga den omsorg och varsamhet som till förekommande av trafikolycka betingas av omständigheterna. Han skall uppträda så, att han ej onödigtvis hindrar eller stör trafiken.
Vägtrafikant skall även i övrigt visa hänsyn mot andra vägtrafikanter och dem som bor eller uppehåller sig vid vägen.


Trafikens grundregel i gällande lagtext
1 § För att undvika trafikolyckor skall en trafikant iaktta den omsorg och varsamhet som krävs med hänsyn till omständigheterna.
...
En trafikant skall uppträda så att han eller hon inte i onödan hindrar eller stör annan trafik.
En vägtrafikant skall visa hänsyn mot dem som bor eller uppehåller sig vid vägen.
Vägtrafikant är alla som vistas på vägen – även gående.


Publicerat 2020-01-19 **********************************************************


Debattartikel om byggstopp i Göteborgs-Posten 

Läs Skärgårdsuppropets debattartikel 19 jan här!

Publicerat 2020-01-16 **********************************************************


Rapport från forumets möte 2020-01-15


Information och kommunikation
Hemsidan har i snitt ca 55 besök/dag. FB-gruppen har ökat till jämt 400 medlemmar, svag aktivitet under helgerna.


SSIS-rapport
SSIS hade haft välförplägat möte dagen innan på Kössö, varvid enhetschef Lena Jacobsson m fl från Park o Naturförvaltningen närvarade.
Gällande Saltholmens parkering har SSIS kontinuerlig kontakt. Grefab stretar emot gällande yttre Saltholmen. En app för tillståndsparkering dagtid har föreslagits framtagas. Sunfleet har flyttat sina parkeringar, vilket medfört förvirring.
För Västtrafik har påtalats att Saltholmsterminalen, som har 6 milj passagerare årligen, borde ha tillgänglighetsanpassade möjligheter för passagerer med extra behov.
Vår Coop Konsum laddar inte längre Västtrafiks kort.
Frakttrafiken är drabbad av successivt minskade statsbidrag, men SSIS arbetar för en alternativ lösning med annan bidragstagare än kommunen.
SSIS anmäler att de har god kontakt med tre förvaltningarna, vilka är tacksamma för hjälpen att handlägga ärendena. Stadsbyggnadskontorets byggstopp, se nedan.
En lämplig medlem i SiS och SSIS är Vårdcentralen och medarbetare har inbjudits.
Offentligt möte med Styrsöbolaget skall ske under våren.


Toafrågan
På SSIS möte kunde toalettgruppens Britta framföra våra yrkanden, varvid PoN visade nytt intresse för samarbete. Genom bl a verksamhetsutvecklingsbidrag är ekonomin inte så ansträngd längre, men det råder brist på handläggare f n. Det är beslutat att varje ö inom kort skall lämna yrkanden till kommunen, vad gäller behovet av toaletter, skyltning, badplatser, etc. För vår del gäller att lägga fast tomtmark och avloppsmöjligheter för Skäret och Tången. Det meddelades att endast 1.000 kr/månad betalas för att hyra in sig i tillgängliga toaletter, vilket även gäller toaletterna i Vrångös hamn. Även i år skall bajamajor placeras ut trots att vi i tidigare utredningar visat att det är drygt fem gånger dyrare med tillfälliga toaletter, bajamajor, jämfört med fasta toaletter öppna året runt!


Utterviksbadet
Handläggningen på Styrsö verkar ha gått i stå. Föreslogs att tidigare förslag skulle fogas till våra yrkanden till kommunen enligt ovan.


Allmänt byggstopp
En komplex fråga där det verkar som om Försvarsmakten överprövat kommunens egen stadsplan. På stadsbyggnadskontoret förekommer olika besked om hur reglerna gällande det antagna ”påverkansområdet för buller och annan risk” skall tolkas. De bebodda öarna är INTE sådant riksintresse som några vill hävda. Chefen för Göteborgs garnison vill medverka till en positiv lösning och avser att kalla till möte där ansvariga inom Högkvarteret tänks medverka. Utöver det sedan länge etablerade Skärgårdsuppropet har på Donsö bildats en intressegrupp under Jonas Backman. En debattartikel har annonserats att föras in i Göteborgs-Posten den 19 januari. Vi skall försöka samordna intressena på Donsö med den tidigare gruppen. Läs mer på vår hemsida!


Medborgarkontoret
Vi har inte hört vidare ifrån denna tillfälliga satsning. Dessutom har kommunen aviserat att Ö-punkten inte längre skall drivas.


Föreningsdagen den 1 februari
Vi arbetar vidare med arrangemanget som är öppet för alla föreningar och allmänheten mellan 14.00-16.00 i klubbstugan på Amneviksvallen.


Rapport från föreningarna

Hembygdsföreningen hade en lyckad julmarknad i samarbete med Fastighetsägareföreningen. I Finkan bjöds på glögg och julskinksmörgåsarna var populära. Många nya medlemmar under året rapporteras. Galleriet har i det närmaste fyllt årets program.
Styrsö BK genomförde ”tomtevandring” före jul och arrangemanget var synnerligen uppskattat. Årsmöte den 22 februari.
Vind i Seglen planerar inför verksamheter i april.
Arbores har vårstädningsdag den 18 april.
Vägföreningen har ett nytt infoblad på gång. Motionstiden för årsmötet den 21 mars är snart slut. Ny logga framtagen.
Fastighetsägareföreningen skall reparera belysning i Arbores skog.


Övriga frågor
Stenbänk vid Tångenporten skall flyttas av Stigfinnarna.
Annonspelaren på Bratten skall ses till av Trafikkontoret.
Givebox Kuren vid Skäret är mycket populär för ”bytare”. Den är för liten och Hilkka arbetar för att få en större. Mot vandalism föreslogs belysning som tänds vid närvaro.
Lekplatsen vid ICA sköts inte längre och skall avvecklas. Inga åtgärder från oss.
Vandalism och ungdomars bus diskuterades. Föreslogs nattvandring alt nytt stormöte som på Donsö i mars 2018. Inga åtgärder beslöts utöver att vädja till fritidsledaren att hålla kontakten med oss.
Ledsagarna för vrångöbarna är åter aktiva efter föräldrarnas protester.


Nästa möte i februari.


Publicerat 2019-12-08  2019-11-26 ******************************************


Stopp för byggplaner i Skärgården - klicka på bilden!

Göteborgs-Posten beskriver läget i december - läs artikeln!

Publicerat 2019-11-21 **********************************************************


Rapport från forumets möte 2019-11-20


Information och kommunikation
Hemsidan har i snitt ca 49 besök/dag, med toppar på 93/dag. FB-gruppen har ökat till 391 medlemmar, mycket beroende på uppmärksammat inlägg från Vägföreningen.


SSIS-rapport

SSIS har haft möte på Öbergska och tagit del av Styrsöbolagets utställning.

Från parkeringsgruppen rapporterades att meddelande har gått ut om förändringarna som sker på Saltholmen. Slingans besöksparkeringar flyttas till Långedrag och hantverkare rekommenderas att söka dagtillstånd för tillståndsplatserna.
SSIS har inlett samtal med Västtrafiks tjänstemän angående förbättringar i trafiken. Bl a busstrafik till Frölunda torg önskas.
Samtal har även inletts med Styrsöbolaget för att diskutera båttrafiken, bl a tidtabellen för turer till/från Stenpiren (där har ett visst motstånd från de tjänstemän inom Västtrafik har noterats), samt utökad trafik mellan öarna. Ett offentligt möte med Styrsöbolaget i början på nästa år planeras.
En viktig fråga är frakttrafiken där staten av formella skäl successivt drar bort sitt stöd. En idé är att bilda en samfällighetsförening om förvalt­ningen av den kan organiseras.
SSIS har kontaktat tjänsteman på Park o Natur för att påverka frågan om gästtoaletter i hela Södra skärgården.


Vad gäller elevledsagningen på Vrångö vill man föra en konstruktiv dialog med kommunen om att öppna den befintliga skolan igen.
Arbetet med att formalisera SSIS’ medlemmar fortgår.


Toafrågan

Rapport från kommunens besök kan hämtas här. Vi kommer att inför varje möte i SiS fråga efter hur handläggningen i PoN fortlöper. Två av tre toalettdörrar på Bratten är låsta. Viss förvirring för besökare. Skylten på gaveln syns dåligt.


Utterviksbadet
Vårt Göteborgsförslag om förbättringar av badet var enligt kommunen för komplext och har återremitterats till projektgruppen för renodling.


Medborgarkontoret

Medborgarkontoret Västra Göteborg genomför i höst prov med mottagning och rådgivning en gång/mån i Öbergska. Vi tycker att tiden på dagen är olämplig och beslöt att skicka en skrivelse om att flytta till biblioteket och vid en senare tidpunkt på dagen. Läs skrivelsen här.


Annonspelare på Bratten

Vi har undersökt och kommit fram till att pelaren (likadan på Saltholmen och t ex Skanstorget) troligen är uppsatta av kommunens Trafikkontor. Vi sköter ”renhållningen” tills vidare.


Information från föreningarna

Svenska kyrkan har genomfört en ”minnesstund” med fest för 65 frivilliga inom kyrkan såsom kyrkvärdar och annat. Musikkvällar arrangeras fortlöpande. Man har julavslutning för skolan (Missionskyrkan har sommaravslutningen).
Fastighetsägareföreningen har infostund 23 nov i Öbergska tillsammans med Hembygdsföreningen. Invigning av Arbores belysning den 30 nov kl 14.30. Glögg serveras, Kl 16-18 bjuder man på korv vid Öbergska. Skall försöka hinna med förbättring av en del av Arbores Väg med ljust grus och ev belysning.

Hembygdsföreningen genomför informationsmöte på Öbergska för nyinflyttade den 23 nov kl 15-16. Peter Friberg berättar och Fastighetsägareföreningen är medarrangör.
Julmarknaden äger rum 30 nov med 14 utställare i samarbete med Fastighetsägareföreningen. Dessutom poängpromenad. Äkta julskinksmörgåsar säljes.

Styrsö Nordgård berättade om den pågående budgivningen av kommunens tomt vid Bravik har pausats p g a osäkerhet om tomtens utbredning. Fastighetsbestämning är beställd. På fråga om röstetal för samfällighetsföreningen framkom att markinnehavets storlek avgör vid vanliga omröstningar, medan vid personval så har varje fastighet en röst.
Styrsö BK har genomfört sedvanlig årsfest med god blandning av yngre och äldre medlemmar. ”Tomtevandring” för barn äger rum den 14 dec kl 16-18 med mera äventyr i klubbstugan efteråt.
Vind i Seglen stänger nu klubbstugan för vintern.
Elimkyrkan hade välbesökt julmarknad den 9 nov.


Övriga frågor
Stenbänk vid Tångenporten skall flyttas av Stigfinnarna.
Staket vid gräsplan på Bratten har satts upp efter direktiv av Park o Natur. SiS har åsikter om detta och Britta skall tillskriva dem för att erinra dem om att vi är särdeles lämpliga som remissinstans.
På förslag av Hembygdsföreningen skall en träff/mässa arrangeras för öns föreningar att visa upp sig. Vi har bokat Styrsö BK:s klubbhus den 1 februari 2020. 
Rykte om byggstopp i Byggnadsnämnden fördes fram. Det skulle bero på Försvarsmaktens nya behov vid återetableringen av ett regemente på Käringberget med utökat skyddsområde för övningar och avgöras av regeringen nästa år. Vi skall efterforska fakta.

Lekställningen vid Bratten har rivits av kommunen. Göteborgsförslag nr 900 om utveckling av lekplatsens har passerat 200 nödvändiga röster och behandlas nu.
Göteborgsförslag 920 om sorteringskärl har också passerat 200 röster.


Nästa möte i januari 2020Publicerat 2019-10-17 **********************************************************


Oförsäkrade mopeder på Styrsös vägar

 

Fordonet på bilden nedan fortsätter sin framfart på Styrsös vägar trots åtgärder från skolan. Påståendet att fordonet framförs i ”ekonomiläge” hindrar inte det faktum att det är fråga om en oförsäkrad moped som skulle kräva körkort och registrering om det hade varit typgodkänt. Det är lätt för var och en att via t ex Wikipedia finna fakta om dessa fordon med över tillåtna 250 watts motor. Sökord ”elsparkcykel”.

 

Vägföreningen och SiS uppmanar de vuxna att ingripa mot detta oskick, som riskerar att sprida sig. Vi har alla ett ansvar mot de unga att förmedla lag, ordning och allmän respekt för samhällets gemenskap. Och att låta unga pojkar få behålla möjligheten till framtida lämplighetsintyg och körkort!  Publicerat 2019-10-17 **********************************************************


Rapport från forumets möte 2019-10-16

 

De flesta av Styrsös föreningar hade representanter på det välbesökta mötet i Öbergska, inklusivet Vid i Seglen som välkomnades. Följande diskuterades efter kaffe och inledande formalia:


Information och kommunikation

FB-gruppen har ökat till 383 medlemmar. Vissa debattörer i gruppen framförde önskemål om åtgärder från Vägföreningen angående trafiken. Hemsidan informerar om de nya plågan med barnens användning av el-scootrar. Vår hemsida hade uppmärksammats av en liknande samverkansgrupp i Mörbylånga.


Utterviksbadet

Gunnlaug Cottingham informerade om att en grupp bildats att försöka få ordning på det misskötta badet vid Uttervik. Förfallet och igenvuxet, miserabelt för simskolan! Kommunen äger marken (utom ön Lilla Lyngskär som förvaltas av Styrsö Sörgård). Tidigare insatser är utförda av kommunen och Stigfinnarna.
Gruppen har lämnat ett detaljerat PM som Göteborgsförslag och alla uppmanas att rösta för detta:


SSIS-rapport

SSIS hade möte 8 okt. Gällande parkeringsfrågan har olika enheter inom kommunen svårt att samordna sig – även regionala Västtrafik är operatör i detta. SSIS kommer att ta initiativ till samverkan med alla de fått uppdrag i KFs beslut om Saltholmens utveckling.
Vad gäller fraktfarten så övervägs att öarnas vägföreningar kunde bilda en samfällighetsförening som skulle kunna uppbära fullt statsbidrag med 70% för kostnaden, som eljest kommer att drabba kommunen.
SSIS har yrkat av Renova att fler fraktioner för avfallet skall anordnas.


Toafrågan

Tre tjänstemän från Park o Natur var på studiebesök den 9/10. Våra behov presenterades av Toagruppen och möjliga lösningar visades. Ny handläggare är Daniel Cardell och vi väntar på rapport från mötet.


Ö dialogen

John G rapporterade från mötet 10/10. En fråga som vi spänt väntat på var kommunens löfte att fyra kommunalråd skulle närvara vid varje möte. Denna gång kom endast Henrik Munck från Demokraterna!

Visst framåtskridande i parkeringsfrågorna på Saltholmen kunde noteras – vilket SSIS rapporterat på föregående SiS-möte. All besöksparkering är tänkt ske i Långedrag. Sanering i antalet köer, men kön till ”fasta (egna) platser” är inte meningsfull – det blir inga lediga och tillståndsparkering är numera väl fungerande! Vagnhallen blir cykel- och MC-parkering. Fyra P-platser med laddningsmöjlighet finns – utökas vid behov.
Vaktbolag är anlitat för tillsyn av oönskade uteliggare.


Vägar, asfaltering

Sedvanliga klagomål på tung trafik framfördes. Anmärkning på växter som tränger in över vägbanorna. Vägföreningen ansvarar för ”utmaningarna” och medlemmarna kan lämna motioner inför årsstämman 2020.


Medborgarkontoret

Denna höst har kommunen skickat en tjänsteman till Ö-punkten i Öbergska att hjälpa till med kontakterna i kommunen. Vi var överens om tidpunkten tidigt på eftermiddagen är fel, eftersom de flesta är på jobbet då. Vi skall föreslå att tillhandahålla en trygg mötesplats för tjänstepersonen på vardagar kl 17.00-19.00 för bättre tillgänglighet. Vi mejlar kontaktpersonen.


Information från föreningarna

Fastighetsägareföreningen sköter invigning av belysningen på Arbores stig vid Finkan 30 nov. Man är intresserade att bistå med upprustningen av badplatsen på Uttervik.
Hembygdsföreningen har julmarknad 30 nov i samarbete med Fastighetsägareföreningen. Vissa renoveringar har skett på museet och Öbergska är utförda.
Styrsö Nordgård rapporterade om egendomen vid Bravik som nu bjuds ut av kommunen till högstbjudande – summor långt över de som Nordgård en gång överlät marken för. Jobbar vidare med översyn av deras andra perifera ägor.
Styrsö BK har ”Tomtevandring” för barn den 14 dec. Årsfest för medlemmar den 9 november.
Vind i Seglen rapporterade om en bra sommar många segelkurser, Vi önskade föreningen välkommen till närvaro i SiS!
Arbores har skogsvårdsdag den 9 nov med början kl 10.00.
Elimförsamlingen har julmarknad den 9 nov kl 10.00-14.00,
Vägföreningen har skaffat ny logga.


Övriga frågor

Trasig gatubelysning vid Brattenskogen sedan 1,5 år. Vi kontaktar Trafikkontoret.
Vid kontakt med PoN angående lekplatser redogjordes för att endast den vid Bratten sköts på kommunens bekostnad (även varsin på Donsö och Vrångö). De ses över varje vecka och fel lagas efter senast 10 dagar.
Agneta Olsson vid Svenska kyrkan hade hotats av 15-åringar vid en befogad tillrättavisning.
Ungdomar uppehåller sig vid minneslunden – möjligen sökande efter Pokémon letande efter ”monster”. Vi konstaterade att behövlig nattvandring inte förekommer längre.
Motorstarka el-scootrar används av barn trots att de inte får förekomma på Styrsös vägar. Vägföreningen uppvaktar skolan om problemet, men alla vuxna ombedes att vidtala de som använder dessa oförsäkrade fordon.
Reklampelaren vid Brattens båtteminal hade klagats på av en person. Vi vill ha den kvar och vi försöker nu att hålla efter ovidkommande meddelanden.


Nästa möte i november.Publicerat 2019-10-11 **********************************************************


Varning för dessa fordon!

Information från Vägföreningen

De har synts på Styrsös vägar - helt i strid med alla bestämmelser. Det är inte några elsparkcyklar utan regelrätta el-scootrar med effekt på 1000 watt och hastighet 38 km/tim och mer. Läs mer data på leverantörens hemsida.


Dessa kinsiska leksaker får alltså inte användas på Styrsö och vi beklagar de föräldrar som skaffat sådana till sina minderåriga barn. För att klassas som moped (körkortspliktigt) skall fordonet registreras och testas av Trafikverket, vilket alltså inte är gjort och knappast går att göra. Läs mer på rådande bestämmelser och Styrsö Vägförening!

 

Publicerat 2019-09-05 **********************************************************

 

Rapport från forumets möte 2019-09-04

 

De flesta av Styrsös föreningar hade representanter på det välbesökta mötet i Öbergska. Följande diskuterades efter kaffe och inledande formalia:

 

Information och kommunikation

FB-gruppen har 354 medlemmar. Störst uppmärksamhet har tyvärr ”Anslagstavlan” och försök att styra om detta skulle göras.

 

SSiS-rapport

• SSiS hade möte 27 aug. Det rapporterades framgång i kommunstyrelsen som beslutat ett antal punkter som redovisas i protokoll och PPT-anteckningar. 

• P-platser avses renodlas ytterligare, men det regionala hamnbolaget GREFAB är ovilligt att flytta sina båtuppställningsplatser.

• Ett förslag är att anordna ett behövligt säkert cykel/mopedrum i gamla vagnhallen.

• Tanke på multikärl för sopor hos oss av avstyrts pga att sådana tömningsfordon tar upp ännu större plats på våra trånga vägar.

• En annan fråga som SSiS har börjat ta upp är infrastrukturen i Södra skärgården. Andra skattebetalare i stadsplanerat område kan påräkna fungerande väg fram och samhällsservice till sin tomt. Vi får utöver samma skatt som alla andra betala avgifter för sådant som andra slipper. T ex har fraktkostnaderna indexuppräknats hos Styrsöbolaget. Diskussioner förs med bl a det regionala Västtrafik.

Mer info på SSiS' hemsida resp Facebook.  

 

Trafikfrågor Styrsö

På förra mötet beslöts om en SATSNING på information. Många klagomål framfördes på dagens möte om tung trafik och golfbilars framfart. Pågående storbyggen är extra störande och entreprenören för skolbygget hade tillskrivits. Någon statistik om olyckor eller incidenter eller skuldfrågor presenterades däremot inte. Polisen hade rekommenderat att vi skall ringa nödnumret 112 vid pågående brott. Vägföreningen skall distribuera fyra info-blad och planerar en trafikdag för allmänheten. Ytterligare anmodan att gå till vänster ansågs lämpligt. Vi kan inte påverka informationen på skärgårdsbåtarnas informationsskärmar eftersom de ägs av Västtrafik och informationsbearbetningen är uthyrd till tredje part.

 

Braviksbryggan

En kommunal tomt vid Braviksbryggan på ca 200 m² har sålts till privat, trots protestskrifter från några parter, vilka hade föreslagit lämpligt byte med brygga på Skäret som skärgårdstrafiken använder.

 

SSiS medlemskap

SSiS kommer att sända ut info och inbjudan till Södra skärgårdens föreningar att bli medlemmar. Idén är att varje av de sex ingående öarna var och en skall betala 1.000 kr per år.

 

Toafrågorna

Brattens nya toalett kom på plats med skohorn i maj och toalettgruppen har sedan dess försökt förmå Kretslopp och Vatten att avsluta arbetena med pumphuset som skulle varit färdiga för ett år sedan. Nytt slutdatum är 30 sept. En delegation från Park o Natur kommer hit i oktober för diskussion om fler toaletter. 

 

Ö-dialogen

Nästa möte den 10 oktober. SDN är ju planerat att tas bort och därför är det viktigt att vi håller uppe denna kanal, där fyra kommunalråds närvaro har utlovats vid mötena. Frågor att lyfta är infrastrukturfrågor (enl SSiS ovan), och annat som inte är tillgodosett i samma utsträckning som för övriga kommunmedborgare, t ex ungdoms- och kulturverksamhet. En punkt är att få hjälp med är bättre information angående verksamhet på Skärgårdsskjutfältet, vilket f n sköts från Karlskrona.

 

Belysning i Arbores

Stigfinnarna och Fastighetsägareföreningen har arbetat med detta och allt bedöms vara klart om tre veckor. Insatserna är noterade med tacksamhet.

 

Information från föreningarna

Arbores anmäler att man börjat med ett nytt grepp för att vara till för alla. Man formar arbetsgrupper och ordnar loppis, fester mm.

Elimförsamlingen har genomfört Sommarligan med 140 barn. Besök nyligen av gästande församling vilken stortrivdes. Man har inte efter detta år längre resurser att sköta lekplatsen vid ICA-tången.

Styrsö BK har genomfört fyra traditionsenliga tisdagsevenemang på Båtebacken med lika sedvanlig angenäm trivsel. Klubbstugan genomgår utbyggnad. I december (lördagen den 14, kl 17.00) arrangerar man en ”Tomtevandring” för barn på naturstigarna, med poängpromenad och andra barnaktiviteter. God beläggning på såväl gympa/yoga som åskådarläktarna. Men nytt fiberabonnemang kommer man att visa ligamatcher i klubbhuset.

Hembygdsföreningen hade hembygdsdag i augusti med 80-årsjubileum för Ryggåsstugan. Utklädda guider visade runt och berättade. Renovering av byggnader planeras, även Finkan där el-abonnemanget satts igång.

Vägföreningen har beställt asfaltarbeten och planerar visst målningsarbete på vägarna. Hjälp till målning av ”fotsteg” söks. Nedgrävning av elledningar är aviserat av eldistributören.

Svenska kyrkan har genomfört 13 sommarkonserter. Ökat intresse.

Stigfinnarna skall anordna motionsspåret ”En distansminut” med sikte på att i första hand uppmuntra skolelever till motion.

 

Övriga frågor

Medborgarkontoret har personal på Ö-punkten i Öbergska första onsdagen i varje månad i höst. Tidpunkten 13.00 - 15.00 borde ändras till kvällstid för att medge kontakt för förvärvsarbetande.

Cykelhinder vid kyrkogården har etablerats på stigens ostsida. Bör kompletteras med extra hinder närmare vägen.

 

Nästa möte i oktober
Publicerat 2019-06-07 **********************************************************

 

Rapport från forumets möte 2019-06-03

 

De flesta föreningarna hade även denna gång representanter på mötet som avhölls i Öbergska. Följande diskuterades:

 

Information och kommunikation

344 personer är med i FB-gruppen. Det hade varit rätt mycket kommentarer om trafikolyckor med golfbilar på ön. Gruppen rensas kontinuerligt från obehöriga

 

Trafikolyckorna

Trafikolyckor med golfbilar påstås ha ökat markant. Det är en svår situation på Styrsö med  mycket trafik på ett vägnät som inte är dimensionerat för detta. Det känns som om djungelns lag råder på våra vägar. Någon form av förbättring av säkerheten anses behövlig. Vi skall kontakta polisen för att få veta vad som gäller. Information i föreningarna kan vara bra för trafiksäkerheten och vi beslöt att på nästa möte komma med konkreta förslag till en satsning på information i denna viktiga fråga.

 

SSiS

De viktigaste frågorna från mötet den 23 april redovisades. T-puls har skickat ett yttrande om Saltholmen där det tydligare börjar framgå vad vi på öarna tycker om behov och tillgänglighet. Några politiker i kommunstyrelsen har också kontaktas. Förslaget ligger på SSiS hemsida.

SSiS har nu bildat en förening där varje ö skall bidraga med 1.000 kr och dessa kostnader fördelas mellan de olika föreningarna på respektive ö.

 

Ö-dialogen

1. Toafrågan var åter uppe till diskussion. Tillfälliga toaletter kommer att placeras ut på de olika öarna i juni månad. Vår toagrupp fortsätter att hålla Park o Natur varma i denna fråga.

2. Fraktstödet och flytbryggor. Representanter från Trafikkontoret tog med sig frågeställningarna. Kommunen kommer att ta kostnaderna under den 3-års period som detta stöd avvecklas. Själva frågan om fraktstödet ska utredas vidare där det finns tre förslag 1. Kommunen tar över ansvaret. 2. De boende på öarna får ökade fraktkostnader. 3. Boende i södra skärgården bildar en förening som söker statligt stöd. SSiS håller sig uppdaterad i denna fråga.

3. Evert Lutz redogjorde för en utredning om befolkningens ålder, inkomster och boende, där han jämförde med olika småhusområden inom Gbg kommun. Han konstaterade också att ålderskurvan för vår del stiger för året-runt-boende. Vi borde ju egentligen skapa mycket bättre möjligheter för att fler barnfamiljer skall vilja flyttar hit.

 

Belysningen Arbores stig

Stigfinnarna har nu grävt ner alla kablar och har påbörjat monteringen av belysningslamporna. Arbetet blir färdigställt till hösten.

 

Information från föreningarna

Elimförsamlingen ska anordna sommarliga vecka 27 och det blir 120 till 130 deltagare med barn i låg- och mellanstadiet.

 

Lekplatsen som ägs av ICA-Tången och som Elimförsamlingen sköter året ut, behöver nytt avtal. Vi återkommer med förslag på nästa möte.

 

Hindret vid den smala vägen vid kyrkan är lite felplacerat, fortfarande farlig utfart. Vi skall utreda och förska rätta till det hela.

 

Nästa möte i september
Publicerat 2019-05-14 **********************************************************


Kolla gärna filmen som fransk TV gjorde förra veckan om Göteborg och "Strysoe"


Publicerat 2019-04-25 **********************************************************


Rapport från forumets möte 2019-04-23


Medlemsnoteringar
Vi konstaterade att Turismutvecklingsföreningen och Företagarföreningen inte längre bedriver någon verksamhet på ön och anses därför för närvarande inte ingå i SiS. Arbores hade en ny representant på mötet. 


Information och kommunikation

FB-gruppen har 332 medlemmar. Hemsidan har delvis gjorts om och informationen passar nu bättre i mobiltelefoner. Antalet besök den senaste månaden var 45 per dag. SBK har betalt årskostnaden för webbhotellet.


SSiS-möte

SSiS hade haft möte där man formaliserats till en ideell förening. Medlemmar i föreningen skall vara föreningar på Södra skärgårdens sex större öar och varje förening har varsin röst vid årsmötet. SSiS behöver ha 1.000 kr från varje ö för sina kostnader och man skall skicka ut en mer detaljerad inbjudan till alla föreningar om hur allt skall gå till. Vi noterade att hittills sju föreningar på Styrsö har anmält intresse.
På mötet deltog Hans Linderstad från Stadsledningskontoret som redogjorde för utvecklingen i T-puls (Stadsbyggnadskontorets trafik- & parkeringsutredning). SSiS menar att det finns tillräckligt med p-platser, bara Grefab överlämnar parkeringen intill Skärgårdstrafikens terminal, tillsammans med en omorganisation av befintliga platser. Linderstad hade förslag på att kraftigt höja avgiften för fasta platser, möjligen för att friställa dessa till tillståndsparkeringar som kan nyttjas effektivare.
Vi informerades om att det finns 62 ”dagparkerings-tillstånd” på parkeringen i Långedrag för dem som arbetar på privata företag i Skärgården.
Vi konstaterade att digitaltavlorna som anger ”Lediga platser” ofta misstolkas av icke behöriga som parkerar utan tillstånd.
Den kommunala Räddningstjänsten deltog på mötet med två personer som beskrev hur denna är uppbyggd, avskild från ambulansverksamheten som drivs av sjukhusen i landstingens regi. Enbart vid sjukdomstillstånd som hjärtstopp aktiveras vår station på Donsö, där grundbemanning finns att tillgå dygnet runt för räddningsinsatser. Hjärtstartare finns på skärgårdsbåtarna, ambulansbåten och donsöstationen. Det finns appar med info om närmaste hjärtstartare, samt frivilliga SMS-räddare (på försök).
Fraktstödet från staten har minskat, men SSiS driver frågan att samhällets ansvar för infrastruktur även skall omfatta skärgårdsbefolkningen. Saken skall tas upp i form av projekt ”Vita färjorna” i Skärgårdarnas Riksförbund där SSiS är medlem via Bohusläns Skärgårdsråd. Kommunen har tagit en andel av den ökade kostnaden, men vi får räkna med sedvanlig indexhöjning av tarifferna.
Vidare hade SSiS skickat remiss angående den nya översiktsplanen. Från det samrådsmöte som kommunen höll i Styrsö bibliotek rapporterades att detta varit väldigt otydligt och dessutom ointressant då Södra skärgården inte ens berörs i skrivningarna.
SSiS skall vidare skicka remiss i Trafikplan 2020 och trycka på att vår infrastruktur i skärgården inte får eftersättas. Att kunna ta sig bekvämt till Frölunda torg är viktigt!


Ö-dialogen

De utlovade fyra kommunalråden hade inte ännu anlänt vid senaste mötet 28 mars. Det informerades en del om P-puls utredning. Telia Infra Sverige informerade om fibernätet och haveriet i vintras. Vi bör se till att det finns minst två kabelstråk till Södra skärgården som kan komplettera varandra vid haverier. Se protokoll!


Toafrågorna

Toagruppen har utarbetat ett PM som beskriver den taffliga situationen med besökstoaletter på Styrsö. Avsikten är att sända skriften till berörda politiker för kännedom och reaktion. Skriften bearbetas vidare.
I vecka 20 planeras en ny toalett komma att ersätta den gamla på Bratten.


Belysningen Arbores stig

Arbetet med de 23 lamporna har påbörjats, bekostat av Fastighetsägareföreningens fond, kostnadsberäknat till 40 tkr jämte avgift för elektricitet. Arbetet utförs av Stigfinnarna, som även skall försöka hinna med att rensa det ovårdade naturområdet ovanför finkan.


Återvinning vid Dammkärr

Vi har önskat att en av de två pappersåtervinningscontainrarna skall ersättas med kärl för plast och metall. Kommer i samband med att bygget vid Donsöbron blir klart.


Information från föreningarna

Styrsö BK meddelar att man söker sponsorer för utbyggnad av klubblokalen.
Hembygdsföreningen har årsmöte med föredrag den 4 maj. Galleriet är bokat med konstnärer hela sommaren.
Vägföreningen har bytt entreprenör för sandupptagningen, vilken skall genomföras inom kort.
Turismutvecklingsföreningen har satt upp en digital informationstavla intill Saltholmens biljettlucka. Föreningen kommer att upplösas och vissa medlemmar fortsätter samarbetet utan formell förening.


Övriga frågor

En idé med kameraövervakning på skärgårdsbåtarna som hjälpmedel för polisen vid besök av bråkiga ungdomsgäng visade sig svår att genomföra. Styrsöbolaget ansökte 2013 om sådan kameraövervakning på båtarna. Något kuriöst är att endast Vesta skulle få ha kameraövervakning. Integritetsskyddet gavs oproportionerligt stor betydelse, vilket nästan omöjliggör praktisk kameraövervakning.


Vårt ärende med Västtrafik angående buss till Frölunda torg har övergått till SSiS.


Nästa möte i juni 

Publicerat 2019-03-18 **********************************************************

Lär dig Hjärt-lungräddning!


Styrsö BK erbjuder nu medlemmarna HLR-utbildning vid två tillfällen:
Lördagen den 13 april kl 11.00-13.30 samt 14.00-16.30.
Utbildningen är gratis för medlemmar. Plats: klubbhuset vid Amneviksvallen.


Du fär lära dig:
-HLR
-Använda hjärtstartare
-Åtgärder vid luftvägsstopp


Anmäl dig genast på: info@styrsobk.com

Publicerat 2019-04-13 **********************************************************

Styrsö i Samverkan företräder de flesta föreningar på Styrsö och verkar för utökad dialog mellan öbor och beslutsfattare.


Webbplatsen avser att hålla information tillgänglig för att alla skall kunna bilda sig egen uppfattning i gemensamma lokala samhällsfrågor.


Kontakter sker i första hand genom föreningarna som du hittar under "Om oss", men även genom diskussioner på Facebook.

© Copyright 2015-2020 - SiS - All Rights Reserved - Vi använder inte cookies!