Nyheter3

SiS
Styrsö i Samverkan

Publicerat 2017-09-15 till 2018-05-31

Publicerat 2018-05-31 **************************************************************


Rapport från forumets möte 2018-05-30

 

Mötet var även denna gång välbesökt och vi var 13 delegater som samlades i Elimkyrkan.


Vid genomgång av förra mötets anteckningar noterades att frågan om Kulturhus på Styrsö ännu inte avancerat och sålunda ligger kvar för fortsatt rapportering.


Södra Skärgården i Samverkan

SSiS hade haft möte på Donsö. Alla öarna var representerade, konsensus i diskussionsämnena.

Man har anslutit sig till Bohusläns Skärgårdsråd, vars moderorganisation, Skärgårdarnas riksförbund, har goda kontakter med många riksdagsmän.

SSiS har börjat diskutera sin organisationsform, där en ordinarie intresseförening ligger närmast till hands. Stadgar och vilka som skall vara medlemmar skall utredas. Konsensusprincipen, alltså att öarnas representanter skall vara ense om frågorna och deras hantering är väsentlig för att kunna driva frågor i hela skärgårdens intresse. .


Kommunfullmäktige har med röstsiffrorna 60-21 röstat för ett direktiv till P-bolaget och GREFAB att 73 P-platser (Yttre Saltholmen) skall överföras till Södra skärgårdens behov.

Enligt SSiS finns totalt möjlighet till 1.900 parkeringsplatser på Saltholmen om GREFAB inte behöver dem. Detta skulle mer än väl täcka Södra skärgårdens behov.

SSiS arbetar med frågeställningar på dels kort sikt, dels långsiktiga lösningar.


Kommuninfo

Som meddelades på förra mötet har Byggnadsnämnden beslutat upphöra med planarbete för Södra skärgården. Inget sådant får starta förrän 2021. SiS har som målsättning att inte acceptera denna tolkning av Lagen om kommunens bostadsförsörjningsansvar.

Redan planerade bostäder berörs inte och vi skall undersöka hur aktuella planer ser ut för Styrsö.


Styrsöskolan

Det meddelades att arbetet som den nya rektorn lägger ned verkar ge resultat. Färre missförhållanden observeras på senare tid.

Det rapporterade om missbruk genom att elever kör golfbil till och från skolan med ett flertal elever på flaket.

Under byggnationen av nya skoldelen kommer eleverna att tvingas använda 5:ans backe. Vi konstaterade att denna ”väg” inte fyller de nya behoven och vi ämnade yrka hos handläggarna för den nya skolan att bygga en väg med annan sträckning som fyller de nya behoven. Det bör ligga under Vägföreningens ansvar att diskutera detta med kommunen.


Belysning Arbores

Ström till anläggningen kan tas från den gamla Finkan som Hembygdsföreningen disponerar. Avtal med aktörerna skall tecknas och arbetet med belysningen skall göras av Fastighetsägarföreningen tillsammans med Stigfinnarna. En närboende med kontakter bistår på olika vis. Skyltar för att visa den alternativa gångvägen till kyrkan och tillbaka skall tillverkas av Stigfinnarna med text som Vägföreningen beslutar.


Ö-dialogen i Västra Göteborg

P-bolaget hade haft stora problem att förklara hur de 6-7 olika köerna för P-plats hängde ihop. Det konstaterades att P-bolaget inte informerat de köande om att kösystemet ändrats för några år sedan, vilket medfört att vissa fått P-plats före andra med längre kö-tid. Likväl hade man gång på gång upprepat att ”ingen har gått före i kön”.

Kundservicen är konstaterat dålig och olika besked ges från de olika handläggarna på P-bolaget. Emellertid var P-bolaget klar i beskedet om  den förfrågan som en kund med förändrade fysiska behov med fast plats hade tagit upp om att få byta plats med en annan kund. ”Det går inte. Då kommer du sist i kön för plats igen!” SSiS jobbar med att ordna ett direkt möte med P-bolagets tjänstemän och delar av styrelsen, däribland Lena Malm, för att bl a skapa färre och bättre ordning på köerna.

Det blev upplyst på mötet att till skillnad från kommunens övriga parkeringsavgifter som bestäms av kommunfullmäktige, så beslutar P-bolaget själva avgiften för parkeringarna på Saltholmen. Enligt sin redovisning för 2017, så gjorde P-bolaget en ren vinst på 130 miljoner.

SDN-kontoret på Torgny Segerstedsgatan skall flyttas till ett nytt hus på Opaltorget.

• Behovet av en snabb bussförbindelse till Frölunda torg diskuterades. Den tidigare ”Frösnabben” hade inte motsvarat förväntningarna och kunde inte vinna tillräckligt med passagerare. Nu har diskussioner om en ny förbindelse med Frölunda torg och Opaltorget inletts mellan kommunen och Västtrafik (regionens trafikbolag).

• Länsstyrelsens strandskyddsområde diskuterades. Till vidare gäller ett interimistiskt beslut om byggförbud 300 meter från strandkant. Redan beslutade planer berörs ej.

• Det statliga fraktstödet till lastfärjorna riskerar att dras in. Vi konstaterade orättvisa jämfört med Norra skärgården, där man på alla öarna kan köra bil gratis och få varor framkörde till egna dörren via Vägverkets bilfärjor. SiS ämnar forma motstånd mot de föreslagna förändringarna. Protestdemonstrationer föreslogs.


Från föreningarna

Hembygdsföreningen har aktiva sektioner med Konstgalleri och Trädgårdsskötsel. ”Tusen trädgårdar” 1 juli, Hembygdsdag den 25 augusti. Museet har sommaröppet som vanligt i juli/aug.

Styrsö BK har midsommarfirande på midsommardagen. Andra föreningar är välkomna att visa upp sig, dock utan försäljning av korv/kakor/lotter. Samling börjar ca kl 13.00.

Fastighetsägareföreningen planerar att delta i Föreningarnas dag på midsommardagen på Amneviksvallen.

Svenska kyrkan genomför en ekumenisk gudstjänst på Stora Rös den 24 juni. Vidare genomför man 22 konserter i kyrkan, samt konfirmationsläger på annan ort. S:t Olofsgården på Kallbadsvägen drivs av fyra församlingar belägna i Göteborg.

Missionskyrkan har samlingar: ”Paus i sommarkväll” på onsdagar 27 juni till 15 augusti, klockan 20.00. Kalvhagskolan har sin skolavslutning i Missionskyrkan.

Elimkyrkan har ”Sommarligan” för 21:a året vecka 27.

Stigfinnarna och Turismutvecklingsföreningen har givit ut en ny karta för besökare. Skall finnas i ställen vid båtterminalerna. Kan rekvireras hos Bosse Carlsson.

Vägföreningen skall skyndsamt rätta till brister i upptagningen av vintergruset. Viss as-faltering skall utföras. Årsavgiften skall debiteras.


Övriga frågor

• I anledning av den nya broschyren: ”Om krisen eller kriget kommer” och ev skyddsrum meddelades att inga sådana finns på Styrsö.

• Vissa skyltar som nedrivits skulle senare ordnas till av Stigfinnarna.

• Det meddelades att en Husky-hund från Styrsö under dagen slitit sig från föraren och anfallit fåren vid Brännholmsviken och bitit ihjäl ett lamm.

• För våra besökare har åter satts upp baja-major vid vissa båtterminaler. Vi skall påminna kommunens handläggare att skynda på anläggandet av de permanenta toaletter som vi sedan länge efterfrågat.

• En ny avgift på 100 kr debiteras numera av ICA för beställning av t ex smörgåstårta o likn.

• Det rapporterads om problem vid Fiskebäcksterminalens fraktfärjor med ibland grinig attityd från personalen. Vissa firmor – t ex MIO levererar inte längre till Södra skärgården. Vi skall framföra våra observationer och synpunkter till Styrsöbolaget.


Nästa möte blir i september

 Publicerat 2018-04-22 **************************************************************


Prisvärt elfordon


Häromdagen såg vi ett nytt praktiskt el-fordon på Styrsö. Det var en MGB lastmoped klass 1 med eldrift på båda framhjulen. Det finns även billigare varianter med andra prestanda hos Mürbeck Cykel & Sport AB på Radiotorget i Högsbo. Länk till fordonens hemsida.


Extra billigt blir det om man utnyttjar det statliga stödet för elfordon.


Elmopeder är ingen nyhet för Styrsö. Redan på 1970-talet fanns krafter som ville starta produktion av sådana på ön. Dessvärre gick inte projektet att genomföra av olika skäl, men nu är mopparna alltså här på allvar. MBG-mopederna är svenskkonstruerade, men tillverkas i Kina.
Publicerat 2018-04-21 **************************************************************


Vad tycker du om Arbores skog?


Fram till 31 maj genomför föreningen Arbores en enkät gällande vad Styrsöborna tycker om Arbores skog. Tag chansen och ge din åsikt om skog och annat!

Publicerat 2018-04-19 **************************************************************


Rapport från forumets möte 2018-04-18


Mötet var denna gång välbesökt och vi var tolv delegater som samlades i Församlingshemmet.


Efter sedvanliga formalia rapporterades från SSiS’ senaste möte på Vrångö. Viktiga diskussionspunkter var P-frågan och utvecklingen i skolan. SSiS delegater rapporterade om stort intresse och att deras arbete givit gott resultat. Särskild rapport i P-frågan finns att hämta här. Utredningen som konsultföretaget Tyréns tidigare upprättat har helt åsidosatts.


Kommuninfo

Kommunen har beslutat att P-talet (norm som uttrycks i antal P-platser per lägenhet och som brukar vara 1-2) för Södra skärgården till vidare skall vara noll! Byggnadsnämnden har beslutat upphöra med planarbete för Södra skärgården. Inget sådant får starta förrän 2021. Se inlägg 12/4 från Hampus Hagman (KD) i texten nedanför.

 

Ö-dialogen

Ö-dialogen i SDN är viktig för att hålla kontakt med politikerna. Ämnen för nästa möte: Parkeringstal, planstoppet, toalettfrågan, kajakplatser.


Styrsöskolan

Temat för mötet på Isbolaget den 1 mars var ungdomens ökande användning av droger och avtagande kamratkänsla. Mötet var mycket välbesökt och uppskattat av många. Det var ändå en ganska trist uppvisning av gäng som driver omkring på nätterna och använder alkohol, tramadol och annat. En drogvaneundersökning som genomförts visar på extra mycket försämring på senare tid i Södra skärgården. Intresset för Ö-hålan har minskat. Svårt att engagera föräldrar som nattvandrare.

     Håkan Broberg på Donsö rapporterar emellertid att arbetet som den nya rektorn lägger ned verkar ge resultat. Färre missförhållanden observeras på senare tid.


Belysning Arbores stig

Olika samarbetsformer diskuterades för att få till stånd belysningen. Beslöts att försöka samla en arbetsgrupp.


Kulturhus Bratten

Frågan om att utveckla kulturlivet togs upp. Bratten ses som ett naturligt nav, dit även besökande från andra öar och land kan komma. Det fordras även kommersiella verksamheter för att dra runt det hela om det skall etableras en byggnad, t ex restaurang, kursverksamhet, turistinfo, musik/teaterskola. Lämpligt är om verksamhet kan dras igång i liten skala i t ex bef lokaler i f d kommunhuset vid Skäret.


Rapporter från föreningarna

Hembygdsföreningen har årsmöte 28/4. Utställning pågår ang Styrsö By. Galleriverksamhet hela sommaren.

Fastighetsägareföreningen har ny hemsida: styrsofastighet.se

Missionskyrkan har utställning; ”Gudsbilder”.

Elimkyrkan har dagläger för 21:a året. Förra året 140 barn.


Övriga frågor

• Det finns inte längre någon Röda kors-krets i Södra skärgården

Kyrkpersonalen önskar samma företräde som Hemtjänsten i skärgårdstrafiken

• En gemensam föreningsdag föreslogs med tanke på utökad aktivitet för andra föreningar. Eventuellt på Amneviksvallen på midsommardagen.

Platser för kajaker att enkelt komma iland på alla öar bör tas upp i Ö-dialogen.


Nästa möte i maj. Gustaf sammankallar.
Publicerat 2018-04-12 **************************************************************


Nu har de rödgröna göteborgspolitikerna på nytt diskriminerat styrsöborna. Inte nog med att de vägrar bygga fler P-platser på Saltholmen, nu har dom lagt all utveckling av våra öar på is, genom att skjuta upp allt planeringsarbete. Man kan gissa att det beror på att alla handläggare kommer att vara upptagna med att fixa en oönskad järnvägstunnel under Haga.


Alliansen är emot detta förödande stopp för utvecklingen och här beskriver Hampus Hagman (KD) sin syn på saken.


"Gör det lättare att bygga i skärgården"


"Göteborgs södra skärgård är mycket populär, både bland de göteborgare som bor där och bland besökare och turister. Skärgården ska vara en levande stadsdel året om, och då krävs det att den utvecklas och växer.


Politikens roll borde vara att stödja och underlätta utvecklingen. Detta låter som självklarheter, men faktum är att politiken i Göteborg idag går i fel riktning.


Parkeringsfrågan på Saltholmen har länge varit en kamp för skärgårdsborna mot kommunen och de styrande rödgröna partierna. En annan kamp är möjligheterna att få bygga i skärgården, som tyvärr verkar bli hindrat framöver. Byggnadsnämnden har beslutat att nya detaljplaner för byggande i Södra skärgården tidigast får starta år 2021. Det innebär att det faktiska byggandet får börja ytterligare några år senare.

Kristdemokraterna röstade givetvis – tillsammans med övriga Allianspartier – emot detta, men de rödgröna drev fram beslutet. Att det nu blir ännu svårare att få bygga i Södra skärgården under de kommande åren är i förlängningen ett hot mot skärgårdens utveckling, och ett hån mot alla boende och verksamma som vill utveckla öarna.


Jag vill att politiken ska ha en tillåtande attityd till byggnation och utveckling i skärgården. Skärgården är en fantastisk del i Göteborg och ska kunna vara en levande stadsdel hela året. Efter beslutet i byggnadsnämnden är det tydligt att det krävs ett maktskifte i Göteborg för att förverkliga detta."


Hampus Hagman
Publicerat 2018-03-02 **************************************************************


Rapport från forumets möte 2018-02-28

 

Senaste mötet i SiS hölls på Öbergska. Vi saknade representanter från: Turismutv.föreningen, Företagarföreningen, Missionskyrkan, Arbores, Stigfinnarna, samt Sör- & Norgård.

 

”Boendemöte” 1 mars

I anledning av samverkansmötet som initierats av Daniel Källén Vidman på SDN-Väst och uppgivna problem med dåliga attityder och ökad drogkultur bland skolungdomarna diskuterades vad vi kunde göra. Det konstaterades att besöken på Ö-hålan har halverats och Piren-verksamheten som bedrivs varannan fredag av Elim-kyrkan inte längre besöks av de äldre ungdomarna. Det råder brist på verksamheter för ungdomarna på öarna. Drogvaneundersökningen som genomförs regelbundet visade en kraftig försämring av vanorna härute jämfört med övriga Göteborg. Det är dålig uppslutning på föräldramötena. Inga särskilda beslut togs.


Lokal demokrati

I avvaktan på T-puls avvecklande/förändring sker ingen verksamhet i vare sig SSiS eller SiS.


Ö-dialogen

Efter en viss svacka har Ö-dialogen i SDN fått förnyad aktualitet. Det är ett angeläget forum för informationsutbyte och vi skall fortsätta att vara delaktiga.

 

Toalettfrågan

Utredaren Lovisa Gårlin har lämnat sin slutrapport som pekar på ett visst behov av offentliga toaletter och skyltning. Vi befarar att rapporten kommer att drunkna i ärenden i SDN och kommunen, men kommer att följa upp hanteringen.

 

Parkeringsfrågan

Gustaf rapporterar från SSiS som har följt upp sin skrivelse ang Saltholmen, parkeringsfrågan och TPuls, vilken skickades till Kommunstyrelsens möte i januari, Man har haft möten med bl a (M) och (S). SSiS’ arbetsgrupp framförde i ett möte med (S) på Saltholmen en detaljerad önskelista på åtgärder som anses kunna lösa parkeringsfrågan utan detaljplaneförändringar. Mötet har följts upp med en ny skrivelse som stöd till beslut i KS. Där framförs förslag på renodling av parkeringsytorna (fasta platser, tillståndsplatser, besöksplatser bättre identifierade) så att ett bomsystem kan införas. SSiS konstaterar att det förutom 1000 platser som uppges tillfredsställa skärgårdens behov, finns ytterligare 900 platser för besökande, Grefabs kunder, mm, mm inom Saltholmen och Långedrag, under förutsättning att Grefabs platser för båtuppläggning och parkering på Inre och Yttre Saltholmen tas över för skärgårdens och terminalens behov. Ytterligare platser för de lokalt bildade bilpoolerna samt för funktionshindrade föreslås också, enligt SSiS.


Rapporter från föreningarna

Vägföreningen har årsmöte 24 mars där deras referensgrupp väntas föreslå ett inriktningsdokument.

Hembygdsföreningen hade genomfört ett välbesökt möte för trädgårdsintresserade på Isbolaget den 24 febr. Man startar vårsäsongen med Öppet hus på Öbergska den 1 mars. Galleriet har fått en nystart och det finns program för hela sommaren.

• Vi saknar rapporter och närvaro av Turismutvecklingsgruppen.

Fastighetsägareföreningen driver frågan med belysning av Arbores väg. Nya billigare belysningsstolpar undersöks.


Övriga frågor

• Det fanns önskemål om utveckling av Give-boxen på Skäret. Bör uppmärksammas bättre.

• Det statliga bidraget till fraktfärjorna är borttaget. Kommunen träder in tillfälligt, men detta kan på sikt bli ett mycket stort problem för Södra Skärgården.

Allaktivitetshus på Styrsö är fortfarande av stort intresse för oss. Tanke på att utnyttja den tömda kommunala byggnaden på Skäret. Gamla skolan på Donsö står tom, men får inte användas.

 

Nästa möte i april. Gustaf sammankallar.

 
Publicerat 2018-02-09 **************************************************************


Möte om oroande utveckling hos våra ungdomar den 1 mars

 

Göteborgs stad och Styrsöskolan har uppmärksammat den negativa utvecklingen bland våra ungdomar. Man bjuder därför in öborna till ett möte om saken på Isbolaget, Donsö den 1 mars, kl 18.00-20.00.


Ta del av Daniel Källén Vidmans skrift här!Publicerat 2018-02-09 **************************************************************


Rapport från kommunstyrelsens möte 2018-02-07

 

Angående det pågående ärendet om våra parkeringar i kommunstyrelsen så verkar det bli långbänk. SLK har som vi redovisat avgivit en illa beredd plan, vilken SSiS kommenterat. Vid sammanträdet den 24 jan bordlades ärendet, vilket även skedde den 7 febr: ”Redovisning av kommunfullmäktiges uppdrag om att utreda parkeringssituationen på Saltholmen/Långedrag, Dnr 0673/16; bordlagt till 28 februari”.


Bordläggning kan tydligen ske i kommunstyrelsen utan att några som helst skäl anges av de politiskt tillsatta ledamöterna. Svårt att veta vad dom håller på med och vem man skall rösta på i höst!Publicerat 2018-01-21 **************************************************************


Rapport från forumets möte 2018-01-16

 

Senaste mötet i SiS hölls i Församlingshemmet. Det var inte så välbesökt och vi saknade representanter för följande föreningar: Turismutv.föreningen, Elimförsamlingen, Företagarföreningen, Fastighetsägarföreningen, Missionskyrka samt Sör- & Norgård


Styrsöskolan

Rapporter i olika media har beskrivit mobbing och oordning inom skolan. För att undersöka vad SiS skulle kunna göra för att stödja skolan beslöts att kontakta rektorn via vår FB-grupp för eventuellt möte.


Lokal demokrati

SSiS skall bjuda in chefen för SBK:s Strategiska avdelning, Katja Ketola, för diskussion om planering av skärgården. Efter inhämtande av information kan SiS sedan koppla på.


Ö-dialogen

Rapporteringen från Ö-dialogens senaste möte i december blev lite ostrukturerad eftersom det ännu inte lagts ut några officiella anteckningar från mötet. Noterades dock att Inger Blixt från Asperö blir ny ordförande, att Räddningstjänsten skall se till att hjärtstartare skall finnas tillgängliga på alla öar.


Toalettfrågan

Vår toalettgrupp kommer att ha nytt möte med utredaren Lovisa Gårlin troligtvis i v8. Det har nu tagits fram intressant statistik från Styrsöbola-get om antal resenärer. Möjligheten att bygga en offentlig toalett i ett förråd i Styrsö BK:s klubbstuga kommer att diskuteras.


Arbores väg

Vi måste fortsätta att försöka få belysning i Arbores för att avlasta Brattenvägen under den mörka årstiden. Vem i kommunen skall vi prata med? Gustaf diskuterar vidare med Henrik B och försöker hitta en väg framåt.


Parkeringsfrågan/TPuls

SSiS har sänt ett yttrande över SLK:s tjänsteutlåtande gällande TPuls och utvecklingen på Saltholmen. Utlåtandet, liksom bakomliggande utredningar, är mycket otillfredsställande och SSiS föreslår ett antal åtgärder för att lösa p-frågan nu, utan detaljplaneändringar, samt ger vissa förslag för planeringsarbetet framöver. Yttranden finns på SSiS' och SiS' hemsidor.

Ett upprop med bortåt 2000 namnunderskrifter mot de av SLK föreslagna åtgärderna, som minskar antalet p-platser i st f ökar, är också inskickat.


Rapporter från föreningarna

• Vägföreningen rapporterar att årsstämman hålls den 24 mars och att deras referensgrupp är i aktion och kommer att presentera intressanta synpunkter då.

• Hembygdsföreningen påminner om möte 24 febr -18 på Isbolaget, Donsö med den välkända Sara Bäckmo.

• Vi saknar rapporter och närvaro av Turismutvecklingsgruppen.

• Kyrkans församlingsadministration som nu koncentreras till Västra Frölunda församling, har erfarit svårigheter med kommunikationerna p g a detta.

• Stigfinnarna rapporterar att nya stigen bakom sopstationen är mer än halvklar och att en läktare har byggts vid Amneviksvallen.


Övriga frågor

• Det behövs bättre (mer) belysning vid Skärets brygga. Trafikkontoret skall uppvaktas om detta.

• Skyltar som upplyser om huvudväg (t ex som hänvisar till Styrsö Tången vägen i st f förbi kyrkan) behövs. Frågan bollades vidare till Vägföreningen.


Nästa möte i februari. Gustaf sammankallar.Publicerat 2018-01-20  ********************************************


Saltholmsparkeringen i kommunstyrelsen


Den 24 januari är det tänkt att kommunstyrelsen skall behandla Statsledningskontorets förslag avseende parkering på Saltholmen. SSiS har studerat förslaget och är kritiskt mot utredningen som man menar inte följer det uppdrag som givits av kommunfullmäktige. Läs SSiS yttrande till kommunstyrelsen här!


För att understryka skärgårdsbornas missnöje har samtidigt protestlistan enligt nedan lämnats. Den omfattar nära tvåtusen underskrifter, vilket motsvarar långt över hälften av den vuxna befolkningen.Publicerat 2018-01-04  ********************************************


Skriv på protesten!


I anledning av Stadsledningskonorets förslag nedan har SSiS upprättat en protestskrivelse som kan undertecknas på internet. Adressen på upprop.nu är http://upprop.nu/bntk 

Skriv på den du också för en livskraftig skärgård!Publicerat 2017-12-29 / 2018-01-02  ********************************************


300 P-platser bort på Saltholmen


På uppdrag av kommunfullmäktige har Stadsledningskontoret levererat ett förslag som tar bort besöksplatser, fast förhyrda platser och ersätter dem med P-tillstånd. Vidare skall båtterminalen byggas om så det blir 300 färre P-platser i närtid. Läs förslaget här!


Jan Kaaling har kommenterat förslaget. Läs här! Kommentera gärna själv!Publicerat 2017-12-28 **************************************************************


Projektmedel

Ibland räknas vi som landsbygd ingående i "Södra Bohuslän". I vart fall när det gäller EU och Jordbruksverket, där man kan söka ekonomiskt stöd för att förverkliga sin idé.


Leader är en metod för att utveckla landsbygden genom lokalt förankrad utveckling. I varje område tar privat, ideell och offentlig sektor gemensamt fram en lokal utvecklingsstrategi där man kommer överens om vad man ska prioritera för insatser under kommande programperiod. Metoden bygger på samarbete mellan olika sektorer och aktörer i ett område utifrån lokala initiativ och förutsättningar. Metoden innebär att det är du som bor och verkar i området som driver och påverkar utvecklingen. Klicka på affischen för att få en utskriftsbar version.Publicerat 2017-12-21 **************************************************************


P-bolaget slår till igen!


Göteborgs negativa policy mot privatbilism slår särskilt hårt mot oss i Södra skärgården. Visst, enkelt att slå en som redan ligger – blottställda som vi är av kommunens monopolbolag! Vi har samlat lite information och länkar som du kan läsa på denna sida.
Publicerat 2017-11-16 **************************************************************


Rapport från forumets möte 2017-11-15

 

Under det inledande kaffet i Elimkyrkan konstaterade vi att det saknades representanter från: Sör- & Norgård, Turismutv.föreningen, Missionskyrkan och Företagarföreningen.


• Vidgade vyer

Paul Wallner från SDN Väst började mötet med att visa hur projektet med att matcha arbetskraftsbehov på öarna med de boende i Tynnered skulle genomföras. Det offentliga betalar lönen, men någon måste ansvara för arbetskraften. Kontakta paul.wallner@vastra.goteborg.se


• Information

FB-gruppen har 298 medlemmar och hemsidan har 40-50 besök per dag.

 

• Styrsöskolan

Kalvhagskolan erbjuder stora möjligheter för styrsöborna när utryms om några år.

Gustaf hade samrått med Sweco som konstruerat den nya skoldelen på Styrsöskolan, varvid konstaterades att ingen planering av elevströmmarna till och från skolan hade tagits i beaktande. Undermålig angöring och miserabel framkomlighet i Femmans backe låg tydligen utanför skolkonsultens uppdrag. Påpekande om detta planeras i SiS eller SSiS regi.

 

• Ö-dialogen

Gustaf rapporterade från Ö-dialogens möte. Inget protokoll ännu och Karin Greenbergs avgång indikerar att denna kanals betydelse tycks minska.

Fastän Södra skärgården har mycket få bilar per invånare, har vi de högsta avgifterna, vilka dessutom yrkas höjda från årsskiftet. SSiS har en kritisk inlaga gällande konsultfirman Tyréns förslag på gång. Ärendet är undermåligt hanterat och återremittering krävs.


• Toalettfrågan

Toa-gruppen har träffat utredaren och förevisat lämpliga platser.

 

• Rapporter från föreningarna

Vägföreningen rapporterar att deras referensgrupp är i aktion och förväntas leverera förslag att behandla på årsmötet nästa år.

Hembygdsföreningen har julmarknad 2-3 december, samt påkostat möte 24 febr -18 på Isbolaget, Donsö med den välkända Sara Bäckmo.

• Vi saknar rapporter och närvaro av Turismutvecklingsgruppen.

Arbores har haft sedvanlig höstrensning av skogen.

• Kyrkans församlingsadministration skall koncentreras till Västra Frölunda församling, där även Älvsborgs församling skall ingå.

Fastighetsägareföreningen har bekostat P-skyltar för arbetsfordon på Bratten. Fortfarande ingen markering av P-platser på nyasfalterade ytor.

Stigfinnarna rapporterar att nya stigen bakom sopstationen är halvklar.

 

• Övriga frågor

• Möjlighet att lämna blod i Skärgården: Peter L rapporterade att Vårdcentralen är positiv, men Blodcentralen anger våra sanitära förhållanden som otillfredsställande.

Hjärtstartare borde etableras på utvalda platser.

Grusplansprojektet; Kommunalrådet David Lega har bjudit in ungdomarna till samtal.

Vandalism. De skyldiga till toalettsprängningen på Bratten har identifierats, liksom de som krossat rutor och lampor på Donsö. Gänget som vandaliserat Styrsöskolan är inte identifierat. Ny rostfri toalett och tryckvattenkran installerade på Bratten.

• Siv skulle försöka aktivera nattvandrare att gå mellan kl 24-04

• Möte med Skärgårdsskjutfältet besöktes av Peter A som framförde att informationen om skjutningar uppfattas som otillfredsställande. Kontakt med informationschefen på Marinbasen, Karlskrona fortsätter.

 

Nästa möte i jan 2018
Publicerat 2017-11-06 **************************************************************


Noteringar från möte med Försvarsmakten 6/11


Två gånger om året inbjuder Marinbasen till Kust- och Skärgårdsråd, där diverse myndigheter och föreningar på öarna deltar. Det är Marinbasen i Karlskrona som ansvarar för Skärgårdsskjutfältet i Södra skärgården och Hans Sjöberg ledde mötet assisterad av Hans Westin som är samordnare och placerad på Göteborgs garnison.


Vi fick veta att skjutfältet under året använts 22 dagar t o m 11 nov och att ett stort antal skott avlossats – skarpa och lösa – varav 63 grova GRG-skott. Inga sensationer. Man undviker att använda skjutfältet med åtföljande avlysningar från midsommarveckan och framåt. En skjutvarningstavla vid Tången skall sättas upp och lokala föreningar inbjöds att anvisa vilken plats som är lämplig. Efter Aurora -17 som passerat ganska obemärkt i vårt område har planering för en totalförsvarsövning 2020 påbörjats.


Många tomma platser i Bohussalen


När ordet blev fritt förklarade SiS att vi inte hade invändningar mot användningen av skjutfältet med nuvarande frekvens, men att vi önskade betydligt bättre anpassad information gällande skjutfältets avlysning. I detta framförde vi att Garnisonen borde ta över ansvaret från Marinbasen i Karlskrona för att få ”färre kockar i soppan”. Vi menade vidare att det är Försvarsmakten som avsändare av informationen som har ansvaret för att de som påverkas verkligen nås av informationen. Vi föreslog annonsering i FB-gruppen Anslagstavlan Södra skärgården, samt moderna redskap såsom nyhetsbrev via mejl och SMS, för dem som anmält sig för mottagande. Sjöberg ville dock inte inse att FM hade hela ansvaret, utan menade att även mottagarna har ett ansvar att hålla sig informerade i de kanaler som finns.


Det kom också ett förslag om ”Öppet Känsö” några dagar varje år för att kompensera för de inskränkningar vi alla måste finna oss i. Sjöberg menade då att i så fall behövs en annan totalarrangör än Försvarsmakten.


Nästa möte i februari efter särskild kallelse.


/paPublicerat 2017-11-03 **************************************************************


Vandalisering av vår enda toalett –– IGEN!

Nu har dom slagit till igen

- toalettvandalerna!


Hela toastolen har slagits sönder. Sicka hjältar, va? Mer antihjältar handlar det väl om - riktiga fegisar!


Men det är väl bara att inse att även Södra Skärgården har sin del av dessa nya tidens marodörer. Vem vet vad dom ger sig på härnäst: "Det börjar med en en knappnål..."

På resor i Europa har vi noterat hur andra kommuner  gör för att skydda sig mot dessa lågt stående varelser. Inte så kul att ge sig på hållfast rostfritt stål! Några tips för Park o Natur som nu måste reparera toaletten igen!Publicerat 2017-10-17 **************************************************************


Vandalisering av vår enda toalett


Sedan några dagar är den offentliga toaletten på Bratten stängd. Anledningen är att någon stulit ett vattenlås. Troligen inget vanligt bus, utan ett veritabelt brott! Hur lågt kan vissa sjunka?


Det är tydligen inte första gången som man stjäl från toaletten. Nu blir det extra kostnader för kommunen och olägenheter för våra besökare. Någon borde skämmas om han har vett på det!Publicerat 2017-10-05 **************************************************************


Rapport från forumets möte 2017-10-04


Trots goda kanelbullar som serverades saknade vi representanter från: Arbores, Svenska kyrkan, Missionskyrkan, Sör- & Norgård, Turismutv.föreningen och Företagarföreningen.


• Information

FB-gruppen har 281 medlemmar och hemsidans besök per dag ökar sakta. SSiS har ca 600 medlemmar på FB.


• Policydokument

Det nya policydokumentet var utskickat och antogs med tillägg för viss skrivning om SSiS. Läs under "Om oss" eller via denna länk.


• Styrsöskolan

SDN:s informationsmöte den 3 okt diskuterades. Anteckningar från mötet kan hämtas här. Dålig uppslutning av föräldrar. Utbyggnaden verkar inte ta höjd för utveckling av befolkningen i Södra skärgården. Tankar om ett provokativt möte framfördes. Större engagemang bland föräldrarna nödvändigt. Diskuterades om en referensgrupp lik den Vägföreningen samlat gällande trafiken på Styrsö.


• Lokal demokrati

Svårt att få respons på Styrsö för dessa frågor. SSiS skall bjuda in en kommunal representant till ett möte.


• Ö-dialogen

Gustaf och Jan Kaaling skall bevista mötet den 12 okt. Frågor att behandla är Styrsöskolan, P-frågan och toalettsitutionen.


• Toalettfrågan

Lovisa Gårlin utreder och skall avrapportera i mars. Vår toalettgrupp hoppas på kontakt. Även skyltfrågan är viktig, liksom papperskorgar.


• Parkeringsfrågan och Saltholmen

Kommunstyrelsen nu ser betydligt mer positivt på att lösa Södra skärgårdens problem på lång sikt. Motståndet från boende längs Saltholmsgatan har minskat. Konsultfirman Tyréns har presenterat tre varianter av P-lösningar, men situationen kompliceras av att båtterminalen behöver byggas om med t ex flytbryggor. Hämta Tyréns förslag här (28 MB)! SSiS skall skriva inlaga till Kommunen med synpunkter på rapporten och uppmaning att presentera även kortsiktiga förslag: ”Vad kan göras redan idag?”


• Rapporter från föreningarna

• Styrsö BK rapporterar att bidraget om 35.000 till skötsel av fotbollsplan riskerar att upphöra. Tillsammans med Vrångö skall man uppvakta Kommunen för förnyat stöd.

• Hembygdsföreningen skall genomföra en studiecirkel om Styrsö by.

• Vi saknar rapporter och närvaro av Turismutvecklingsgruppen.

• Vägföreningen bildar en referensgrupp för trafikförhållanden på ön.


• Övriga frågor

• Möjlighet att lämna blod i Skärgården. Peter L undersöker

• Felanmälan till kommunen sker numera på internet: Googla ”gbg felamälan”

• För att stimulera debatt inom SiS skall på sikt länkar anges på hemsidan till vår FB-grupp.

• Frågan om skogsvård i Arbores skog får gärna debatteras inom SiS’ mediakanaler, eftersom det är en angelägenhet för alla Styrsöbor.

• Till nya P-platserna vid Bratten saknas skyltar och markeringsmålning.

• Konstateras dålig ordning gällande militär info. Garnisonens skärgårdsråd fungerar dåligt med ”för många hövdingar”. Inga särskilda störningar i anledning av Aurora -17 hade förmärkts.


Nästa möte i nov 2017Publicerat 2017-09-29 **************************************************************Publicerat 2017-09-28 **************************************************************


Fälla tallar i Arbores skog eller inte – #2


Karl-Anders Karlsson - Kacka - har återkommit med en ytterst genomarbetad studie på 38 sidor avseende högre beväxning i skärgårdslandskapet, som han gärna vill skall komma till Styrsöbornas kännedom. Vi publicerar här skriftens två delar:


Del 1 | Del 2 


Arbores har erbjudits att kommentera skriften, men har tackat nej.


****************************************************************************************


Styrsö i Samverkan företräder de flesta föreningar på Styrsö och verkar för utökad dialog mellan öbor och beslutsfattare.


Webbplatsen avser att hålla information tillgänglig för att alla skall kunna bilda sig egen uppfattning i gemensamma lokala samhällsfrågor.


Kontakter sker i första hand genom föreningarna som du hittar under "Om oss", men även genom diskussioner på Facebook.

© Copyright 2020 - SiS - All Rights Reserved - Vi använder inte cookies!