Politiken

SiS
Styrsö i Samverkan

Det kan ibland vara förvirrande med alla nämnder och styrelser som det talas om. För att söka reda ut begreppen har vi här samlat lite av grunddragen i vår representativa demokrati.

 

Länsstyrelsen i Västra Götaland

Länsstyrelsen är en statlig myndighet som är en länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är dess chef och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov, samtidigt som man utövar tillsyn på kommuner och regionen. Läs mer på deras webbplats. Länsstyrelsen hanterar också statliga bidrag, ofta i samarbete med EU.

 

Västra Götalandsregionen

Regionens övergripande uppdrag sker inom tre ansvarsområden: Hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling samt kollektivtrafik. Av kommunalskatten på 32,6% går 11,5% till regionen, motsvarande ca 50 miljarder kronor att användas för t ex sjukhus, primärvård, tandvård, kultur  och kollektivtrafik. Västtrafik är den organisation inom regionen som handlar in uppdrag som t ex skärgårdstrafiken av Styrsöbolaget. Läs mer på regionens webbplats. Regionpolitikerna väljs samtidigt som riksdags- och kommunalval.

 

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige (KF) är det högsta beslutande organet i Göteborg med politiker som väljs av medborgarna vart fjärde år, samtidigt som valet till riksdagen. Dess ansvar är huvudsakligen riktlinjer och mål för kommunens verksamhet, budget och skattesatsen.


KF beslutar vilka nämnder som ska finnas och utser ledamöter till nämnder och styrelser. KF väljer också kommunstyrelse och kommunalråd som ansvarar för var sitt verksamhetsområde. Vårt KF har 81 ordinarie ledamöter och 44 ersättare. Dessa är fritidspolitiker som ersätts med ett smärre arvode och förväntas rösta i enlighet med sitt respektive partis linje.


Kommunfullmäktige väljer ett presidium om fyra personer som leder sammanträdena. Det består av ordföranden ("talman/borgmästare") – f n Lena Malm (s) – samt tre vice ordförande. Presidiet representerar också Göteborg i officiella sammanhang – ”borgmästare”. KF sammanträder en gång i månaden och du är välkommen att lyssna från åhörarplatserna. Man direktsänder via Göteborgs närradio 94,9 MHz och via webb-TV.


Ärenden som ska avgöras av KF förbereds av kommunstyrelsen, som sedan lämnar förslag till beslut i KF.

 

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens (KS) roll i kommunen liknar den som landets regering har. Man leder och samordnar allt arbete inom kommunen. Politikerna i KS utses av kommunfullmäktige i samband med de allmänna valen vart fjärde år. KS har det övergripande ansvaret att de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige beslutat om för verksamhet och ekonomi följs upp. Man ansvarar också för att den löpande förvaltningen i kommunen sköts effektivt och ekonomiskt, men också att kommunen utför de uppgifter som kommunen enligt lag skall sköta.


Kommunstyrelsen uttalar sig alltid i alla frågor som ska beslutas i kommunfullmäktige. Man utser också ledamöter i vissa av Göteborgs stads råd.


Vår kommunstyrelse består av 13 kommunalråd och fem biträdande kommunalråd, valda av kommunfullmäktige. Ordförande är f n Ann-Sofie Hermansson (s). Kommunalråden och de biträdande kommunalråden är politiker på heltid och har sina arbetsplatser i Rådhuset. Stadsledningskontoret är den förvaltning som hjälper kommunstyrelsen att utföra sina arbetsuppgifter. Sammanträden är som regel varje helgfri onsdag och är inte öppna för allmänheten.

 

SDN Västra Göteborg

Göteborgs kommun har sedan 2011 tio stadsdelsnämnder som svarar för skola, viss vård och omsorg och socialt stöd. I vårt SDN sitter politiker som utses av kommunfullmäktige – elva ledamöter och elva ersättare. De beslutar om frågor som rör förskola, grundskola, socialt stöd, fritid, kultur, äldreomsorg, hemsjukvård och stöd till personer med funktionsnedsättning i stadsdelen. De flesta andra frågor hanteras av kommunen centralt.


Nämnden fastställer verksamheternas mål, inriktning, kvalitet och omfattning. SDN har också visst inflytande över frågor som rör stadsplanering och trafikfrågor. Ordförande är Henrik Munck (mp) och stadsdelsdirektören heter Maria Lejerstedt. Till sin hjälp har SDN en stadsdelsförvaltning, var och en verksam i sin sektor.


Den politiska sammansättningen i SDN motsvarar mandatfördelningen i fullmäktige. Nämnden sammanträder i regel en gång i månaden och dessa möten är oftast öppna för allmänheten. På Medborgarkontoret vid Frölunda torg hålls öppet förmöte någon dag före nämndsammanträdet, där man kan prata med sin lokala politiker. Man försöker också kommunicera med oss via en speciell medborgardialog.


 

Ö-dialogen

Ö-dialogen i Västra Göteborg är ett forum för samtal och ömsesidig information mellan företrädare för befolkningen i skärgården och stadsdelsnämnden. Tre företrädare från varje ö kan delta i dessa möten. Öborna kan kontakta rådets ordförande med tankar och synpunkter kring frågor som rör Södra skärgården, som exempelvis kommunikationerna till och från Saltholmen, parkeringen på Saltholmen, skärgårdstrafiken, särskilda förhållanden för skola, vård och omsorg, fritidsfrågor för ungdomar, träffpunkter för äldre, friluftsliv och turism.


Ö-dialogen är ett rådgivande forum. Det har tillkommit som ett försök att skapa en fördjupad dialog kring skärgårdsfrågor och inga formella beslut kan fattas av Ö-dialogen. Frågor som diskuteras på dessa möten återkopplas till stadsdelsnämnden eller andra nämnder, bolagsstyrelser eller myndigheter för eventuella beslut. Ordförande är Karin Greenberg (s) på Vrångö och rådet träffas tre gånger per halvår.

 

Hur påverkar man då sin vardagssituation på Styrsö?

I Sverige har vi en representativ demokrati, där vi väljer de som skall företräda oss i de olika nämnderna. Om du vill göra din röst hörd så är det alltså via dessa valda personer. Dessvärre är de folkvalda ofta styrda av ramverk som bestäms högt upp i partikanslierna.


Politikerna har emellertid möjlighet – och skyldighet – att lämna förslag att behandla i nämnderna. De folkvalda har anledning att vara lyhörda inför väljarnas åsikter och brukar vanligtvis svara när man kontaktar dem. Medborgarna kan också väcka politisk uppmärksamhet med protestlistor och demonstrationer för att påverka opinionen. Kommunen har också öppnat en förslagssida där enskilda på internet kan skapa ett konto och lägga egna förslag. Om förslagen samlar tillräckligt antal röster kan de tas upp till behandling. Här är en länk till Göteborgsförslaget.


SiS kan också lyfta frågor av ö-gemensam karaktär och initiera möten med de ansvariga för produktiv dialog. Sådana frågor framförs bäst till SiS genom medlemsföreningarna.© Copyright 2020 - SiS - All Rights Reserved - Vi använder inte cookies!