Planer för Styrsö

SiS
Styrsö i Samverkan

Kommunens planer 
för Styrsö


Syftet med dessa planer är att  skapa en handlingsberedskap och göra en samlad bedömning av den fysiska miljön för att bibehålla och utveckla ett levande skärgårdssamhälle. 


Skulle man kunna tro!

Dessvärre saknas i den nya översiktsplanen några planer för Södra skärgården. På ett samrådsmöte på Styrsö vintern 2019 visade kommunen i sann demokratisk anda hur man tänkt med t ex området runt Dag Hammarskjöldsleden.


Men inget om Södra skärgården!


• Den nu gällande fördjupningen antogs av kommunfullmäktige den 11 december 2003. Fördjupningen skulle skapa förutsättningar för förtätning inom befintlig bebyggelse, viss utbyggnad och bevarande av värdefulla miljöer. Läs här! 


• Vi hittade de officiella noteringarna från Stadsdelens dialogträff 2016-05-16.


• Läs Ulla Herlitz bok "Första samhällsninvån" här!


• Läs Gustafs noteringar från möte 2017-05-14


• Inbjudan till LEK-dagar 12-13 oktober 2017 


2018 års översiktsplan


SSiS yttrande över brister i den översiktsplan som presenterats 2019

© Copyright 2020 - SiS - All Rights Reserved - Vi använder inte cookies!